Przejdź do treści strony

Urząd Gminy w Wilkowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Przewozy dzieci do szkół na terenie Gminy Wilków.

 

GKR.341-3/10                                                                                               Wilków  23.06.2010r.

                                                

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 Ogłoszenie o zamówieniu

 

o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust . 8 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych na: Przewozy dzieci do szkół na terenie Gminy Wilków.

1.  Nazwa i adres zamawiającego

Zamawiającym jest Gmina Wilków, w imieniu której występuje

Wójt Gminy Wilków

ul. Wrocławska 11

46-113 Wilków

REGON: 531412770

http: www.wilkow.pl

e-mail:

tel. (077) 419 55 11 – 15

fax.(077) 419 55 11

Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Rodzaj zamówienia: usługi

2.  Określenie trybu zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.     - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm)

 

3.  Informacja o zamieszczeniu ogłoszenia w biuletynie zamówień publicznych

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych     w dniu 23.06.2010r.

4.  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków     zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona została na stronie internetowej Urzędu Gminy w Wilkowie www.wilkow.pl w dniu 23.06.2010r.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać po uprzednim złożeniu wniosku z danymi tele-adresowymi : osobiście w Urzędzie Gminy w Wilkowie,                     ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków lub za zaliczeniem pocztowym. SIWZ jest bezpłatna.

5.  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych

       

    Przedmiotem zamówienia są przewozy dzieci do szkół na terenie Gminy Wilków w roku szkolnym 2010-2011. Przewozy odbywać się będą  w dni nauki szkolnej, według planu stanowiącego załącznik Nr 1 do umowy Nr 1. Dni nauki szkolnej w okresie realizacji zamówienia  185 dni (słownie: sto osiemdziesiąt pięć dni ).

     Wykonawca zobowiązany jest do  przejęcia  od Gminy pojazdu przeznaczonego do przewozu dzieci  (autobus marki Jelcz Typ L090 M/5) na czas realizacji przedmiotu zamówienia , na warunkach określonych w umowie Nr 2.

      Wykonawca musi posiadać taką ilość pojazdów przeznaczonych do przewozu dzieci aby zapewnić przewóz wymaganej ilości dzieci na danej trasie oraz pojazdy do przewozu dzieci zastępcze w przypadku awarii.

      Zamawiający dopuszcza możliwość zaopatrzenia dzieci i uczniów w bilety miesięczne, które spełniają wymogi zawarte w art.17  ustawy z dnia 7września 1991r.-o systemie oświaty(Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z  późn.zm).

      Dowozem objęte zostaną również dzieci i uczniowie nie spełniający wymogów zawartych w art.17 ww. ustawy.

      Na uczniów i dzieci nie spełniających wymogów zawartych w art. 17 ww. ustawy Wykonawca nie może ubiegać się o dopłatę z Urzędu Marszałkowskiego.

 

 Wspólny Słownik Zamówień CPV:

       60000000-8 Usługi transportowe ( z wyłączeniem transportu odpadów)

       60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego

       60130000-8 Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób      

 

                                                 

Składający oferty wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się z istotnymi przepisami prawa, aktami i regulacjami obowiązującymi w Polsce, które w jakikolwiek sposób mogą wpływać lub odnosić się do działań podejmowanych w związku z przetargiem i w następstwie  podpisania umów. Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia wszelkich działań (np. wizyta miejsca realizacji usługi, przegląd autobusu ) w celu oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka oraz uzyskania wszelkich danych, jakie mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty i podpisania umów.

Wykonawcy będą odpowiedzialni za staranne zaznajomienie się ze SIWZ, w tym również  wszelkimi zmianami do SIWZ sporządzonymi w okresie przetargowym, oraz za uzyskanie wiarygodnych informacji dotyczących poszczególnych warunków i obowiązków, które mogą w jakikolwiek sposób oddziaływać na sumę czy istotę oferty lub na wykonanie usługi.

  

  Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

6.  Informacja o możliwości składania oferty wariantowej

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

7.  Termin wykonania zamówienia

     Termin realizacji zamówienia w okresie od 01.09.2010r. do 30.06.2011r.

8.   warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

1) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Wykonawca w celu spełnienia ww. warunku  musi wykazać posiadanie aktualnej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób.

2) wiedza i doświadczenie:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:  Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie .

3) potencjał techniczny:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym .

4) osoby zdolne do wykonania zamówienia:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:  

Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

5) sytuacja ekonomiczna i finansowa:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:  Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia.

 

Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.

9.Informacja o oświadczeniach lub dokumentach , jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 ustawy

     9.1W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków , o których mowa w art.22 ust.1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

     1.    oświadczenie o spełnianiu warunków wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy,

     2.     koncesja, zezwolenie lub licencja

    9.2W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1     ustawy, należy przedłożyć :

1.    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,

2.    aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,

        

  9.3Dokumenty podmiotów zagranicznych .Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej , przedkłada:

1) dokument  wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości- wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie- wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

10.Informacja o dokumentach potwierdzających , ze oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:                  nie dotyczy

11. Inne dokumenty:

     1.wypełniony formularz oferty,

     2.pełnomocnictwo - w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, posiadające        zakres i podpisane przez osoby reprezentujące wykonawcę *,

     3.wykaz podwykonawców

     4.dowód wniesienia wadium

12.Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców , u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

 

 

13. Informacja na temat wadium

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 6 000,00 zł brutto

(słownie: sześć tysięcy złotych )                        

14. Zaliczki

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia .

15.  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie:

-       cena oferty brutto - 100% (najniższa cena)

16.  Miejsce i termin składania ofert

 

Oferty należy składać /przesyłać/ w zamkniętej kopercie w pok. 9A(SEKRETARIAT) Urzędu Gminy w Wilkowie, ul. Wrocławska 11,46-113 Wilków.

Koperta ma być zaadresowana według poniższego wzoru:

    Urząd Gminy w Wilkowie ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków Oferta na przetarg nieograniczony  Przewozy dzieci do szkół na terenie Gminy Wilków nie otwierać przed 02.07.2010r. godz.12.00.

 

Termin składania ofert upływa dnia 02.07.2010 r. o godz. 09:00.

Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego w art. 84 ust. 2 ustawy. (W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.).

Otwarcie ofert

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 02.07.2010 r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego – pok.1b Urzędu Gminy w Wilkowie, ul. Wrocławska 11,                        46-113 Wilków.

17.Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

18. Informację o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

19. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz             z adresem strony internetowej, na  której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

     Zamawiający nie będzie ustanawiał dynamicznego systemu zakupów.

20. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na którą będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

   Zamawiający nie będzie stosował aukcji elektronicznej.

21. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających , o których mowa              w art.67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4 , jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.

Zamawiający nie  przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających .

22. Zmiany umowy

    Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak.

     Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian:

 1. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia kilometrów do 3% dziennie co nie  będzie stanowić zmiany warunków wykonania przewozu,                z wyłączeniem miesięcznego wynagrodzenia.

2. Kwota miesięcznego wynagrodzenia obliczona zostanie według następującego wzoru:

     Ilość kilometrów przejechanych w danym miesiącu x stawka za 1km x ilość dni dowozu (nauki)  – kwota za najem autobusu = miesięczne wynagrodzenie

 

23. Informacje dodatkowe , w tym dotyczące finansowania projektu/programów ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy

24. Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia. nie dotyczy

 

25. Osoby upoważnione do kontaktów

  Uprawnionymi osobami do kontaktów z wykonawcami są:

   Pani Honorata Rosińska i Pani  Agata Gieroń  tel. (077) 419 55 11 w godzinach :

    Poniedziałek od  8.00-16.00

    Wtorek –Piątek od 7.00-15.00

                                                                                             Wójt Gminy Wilków
Zygmunt Szulakowski

                               

 

Do wiadomości :

1.Biuletyn Zamówień Publicznych

2.Strona internetowa Urzędu Gminy w Wilkowie

3.Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Wilkowie

4. aa

Załączniki


 1. Pobierz
 2. Pobierz
 3. Pobierz
 4. Pobierz
 5. Pobierz
 6. Pobierz
 7. Formularz umowy Nr 1
 8. Pobierz
 9. Pobierz
 10. Pobierz


PDFFormularz umowy Nr1.pdf

Metryczka
 • opublikowano:
  23-06-2010 09:56
  przez: Rafał Staszczyszyn
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Wilkowie
46-113 Wilków
ul. Wrocławska 11
NIP: 752-10-02-011 REGON: 000546087

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419 55 11-15
fax: 77 419 55 11
e-mail: ug@wilkow.pl
strona www: www.wilkow.pl