Przejdź do treści strony

Urząd Gminy w Wilkowie

Biuletyn Informacji Publicznej

KADENCJA 2018-2023

Uchwała Nr I.1.2018 z dnia 23 listopada 2018 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Wilkowie

Uchwała Nr I.2.2018 z dnia 23 listopada 2018 r.
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Wilkowie

Uchwała Nr II.3.2018 z dnia 6 grudnia 2018 r.
o zmianie uchwały Nr XXX.237.2017 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr II.4.2018 z dnia 6 grudnia 2018 r.
o zmianie uchwały Nr XXX.238.2017 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2018 rok

Uchwała Nr II.5.2018 z dnia 6 grudnia 2018 r.
o zmianie uchwały Nr XXXVI.306.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wilków na 2019 rok

Uchwała Nr II.6.2018 z dnia 6 grudnia 2018 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wilków

Uchwała Nr II.7.2018 z dnia 6 grudnia 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

Uchwała Nr II.8.2018 z dnia 6 grudnia 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Uchwała Nr II.9.2018 z dnia 6 grudnia 2018 r.
w sprawie powołania stałej Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego

Uchwała Nr II.10.2018 z dnia 6 grudnia 2018 r.
w sprawie powołania stałej Komisji ds. Oświaty i Problemów Społecznych

Uchwała Nr II.11.2018 z dnia 6 grudnia 2018 r.
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Uchwała Nr II.12.2018 z dnia 6 grudnia 2018 r.
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Uchwała Nr II.13.2018 z dnia 6 grudnia 2018 r.
o zmianie uchwały Nr VII/84/04 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu, będących w zakresie zadań własnych gminy

Uchwała Nr II.14.2018 z dnia 6 grudnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok stanowiącego część gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych

Uchwała Nr III.15.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy w Wilkowie

Uchwała Nr III.16.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Uchwała Nr III.17.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie załatwienia skargi na działanie Komisji Rewizyjnej

Uchwała Nr III.18.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr III.19.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2019 rok

Uchwała Nr IV.20.2019 z dnia 12 lutego 2019 r.
o zmianie uchwały Nr III.18.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr IV.21.2019 z dnia 12 lutego 2019 r.
o zmianie uchwały Nr III.19.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2019 rok

Uchwała Nr IV.22.2019 z dnia 12 lutego 2019 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wilków

Uchwała Nr IV.23.2019 z dnia 12 lutego 2019 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy w Wilkowie

Uchwała Nr IV.24.2019 z dnia 12 lutego 2019 r.
w sprawie udzielenia bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Gminy Wilków

Uchwała Nr IV.25.2019 z dnia 12 lutego 2019 r.
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Wilkowie oraz zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Wilkowie na 2019 rok

Uchwała Nr V.26.2019 z dnia 26 marca 2019 r.
o zmianie uchwały Nr III.18.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr V.27.2019 z dnia 26 marca 2019 r.
o zmianie uchwały Nr III.19.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2019 rok

Uchwała Nr V.28.2019 z dnia 26 marca 2019 r.
w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny w Bukowiu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Uchwała Nr V.29.2019 z dnia 26 marca 2019 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Namysłowskiemu

Uchwała Nr V.30.2019 z dnia 26 marca 2019 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Namysłowskiemu

Uchwała Nr V.31.2019 z dnia 26 marca 2019 r.
o zmianie uchwały Nr II.12.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Uchwała Nr V.32.2019 z dnia 26 marca 2019 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Namysłowie na lata 2019-2021

Uchwała Nr V.33.2019 z dnia 26 marca 2019 r.
w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wilków

Uchwała Nr V.34.2019 z dnia 26 marca 2019 r.
w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wilków w 2019 roku

Uchwała Nr V.35.2019 z dnia 26 marca 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych w Wilkowie

Uchwała Nr V.36.2019 z dnia 26 marca 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych w Wilkowie

Uchwała Nr VI.37.2019 z dnia 16 maja 2019 r.
o zmianie uchwały Nr III.18.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr VI.38.2019 z dnia 16 maja 2019 r.
o zmianie uchwały Nr III.19.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2019 rok

Uchwała Nr VI.39.2019 z dnia 16 maja 2019 r.
w sprawie przekazania Policji środków finansowych z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za ponadnormatywny czas służby

Uchwała Nr VI.40.2019 z dnia 16 maja 2019 r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wilków oraz określenia granic ich obwodów

Uchwała Nr VI.41.2019 z dnia 16 maja 2019 r.
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i innych placówkach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Wilków

Uchwała Nr VI.42.2019 z dnia 16 maja 2019 r.
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia nauczycieli w roku 2019

Uchwała Nr VI.43.2019 z dnia 16 maja 2019 r.
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym

Uchwała Nr VII.44.2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wilków wotum zaufania

Uchwała Nr VII.45.2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wilków za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wilków za 2018 rok

Uchwała Nr VII.46.2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wilków absolutorium za 2018 rok

Uchwała Nr VII.47.2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.
o zmianie uchwały Nr III.18.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr VII.48.2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.
o zmianie uchwały Nr III.19.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2019 rok

Uchwała Nr VII.49.2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości , podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Wilków

Uchwała Nr VII.50.2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych i sołtysów

Uchwała Nr VII.51.2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

Uchwała Nr VII.52.2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.
o zmianie uchwały Nr II.14.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok stanowiącego część gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych

Uchwała Nr VII.53.2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019- 2021

Uchwała Nr VII.54.2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na kolejne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Wilków

Uchwała Nr VII.55.2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wilków

Uchwała Nr VIII.56.2019 z dnia 26 września 2019 r.
o zmianie uchwały Nr III.18.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr VIII.57.2019 z dnia 26 września 2019 r.
o zmianie uchwały Nr III.19.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2019 rok

Uchwała Nr VIII.58.2019 z dnia 26 września 2019 r.
o zmianie uchwały w sprawie gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów

Uchwała Nr VIII.59.2019 z dnia 26 września 2019 r.
o zmianie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

Uchwała Nr VIII.60.2019 z dnia 26 września 2019 r.
w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

Uchwała Nr VIII.61.2019 z dnia 26 września 2019 r.
w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Uchwała Nr VIII.62.2019 z dnia 26 września 2019 r.
o zmianie uchwały Nr II.14.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok stanowiącego część gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych

Uchwała Nr VIII.63.2019 z dnia 26 września 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Wojciechowie stanowiącej własność Gminy Wilków

Uchwała Nr VIII.64.2019 z dnia 26 września 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w Wilkowie

Uchwała Nr IX.65.2019 z dnia 8 listopada 2019 r.
o zmianie uchwały Nr III.18.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr IX.66.2019 z dnia 8 listopada 2019 r.
o zmianie uchwały Nr III.19.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2019 rok

Uchwała Nr IX.67.2019 z dnia 8 listopada 2019 r.
w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Wilków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

Uchwała Nr IX.68.2019 z dnia 8 listopada 2019 r.
w sprawie przygotowania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wilków

Uchwała Nr IX.69.2019 z dnia 8 listopada 2019 r.
o zmianie uchwały Nr XVI.122.2016 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wilków”

Uchwała Nr X.70.2019 z dnia 6 grudnia 2019 r.
o zmianie uchwały Nr III.19.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2019 rok

Uchwała Nr X.71.2019 z dnia 6 grudnia 2019 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wilków na 2020 rok

Uchwała Nr X.72.2019 z dnia 6 grudnia 2019 r.
o zmianie uchwały Nr VIII.61.2019 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Uchwała Nr XI.73.2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr XI.74.2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2020 rok

Uchwała Nr XI.75.2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na zamieszkałych nieruchomościach oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Uchwała Nr XI.76.2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XI.77.2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wilków na rok szkolny 2019/2020

Uchwała Nr XI.78.2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia nauczycieli w roku 2020

Uchwała Nr XI.79.2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok stanowiącego część gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych

Uchwała Nr XI.80.2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Wilkowie oraz zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Wilkowie na 2020 rok

Uchwała Nr XI.81.2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie przekazania petycji

Metryczka
 • wytworzono:
  27-11-2018
  przez: Tomasz Dziergwa
 • opublikowano:
  27-11-2018 09:35
  przez: Tomasz Dziergwa
 • zmodyfikowano:
  03-01-2020 08:22
  przez: Tomasz Dziergwa
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Wilkowie
  odwiedzin: 1123
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Wilkowie
46-113 Wilków
ul. Wrocławska 11
NIP: 752-10-02-011 REGON: 000546087

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419 55 11-15
fax: 77 419 55 11
e-mail: ug@wilkow.pl
strona www: www.wilkow.pl