Przejdź do treści strony

Urząd Gminy w Wilkowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Wyjaśnienia/Zmiana do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przebudowa drogi gminnej 1016O ul. Zbożowa w Wilkowie

 

 

GK.271.1.2019                                                                                                                                                                 28.01.2019 r.

 

I. WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy :postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie:
Przebudowa drogi gminnej 1016O ul. Zbożowa w Wilkowie.

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez Wykonawcę i zmienia treść SIWZ.
Treść niniejszego wyjaśnienia, bez ujawniania źródła zapytania, przesyła się wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego.
Treść pytania:

 1. W przedmiarach w pozycji nr 6 (drogówka) Zamawiający podał grubość warstwy stabilizacji 15cm, w projekcie jest podana grubość 20cm, prosimy o odpowiedź jaką grubość warstwy przyjąć do wyceny?
  Odp. Do wyceny należy przyjąć grubość warstwy stabilizacji 20 cm.
 2. Zamawiający przyjmuje w swoich dokumentach, że urobek z kortownia należy wywozić na odległość do 8 km, prosimy o odpowiedź gdzie dokładnie trzeba będzie wywozić urobek?
  Odp. Wywóz urobku z korytowania nadający się do powtórnego wbudowania (odzyskana nawierzchnia z kruszywa łamanego) zostanie odwieziona w miejsca wskazane przez Zamawiającego w odległości do 8 km.
 3. Czy w miejscu wskazanym przez zamawiającego do wywozu urobku z korytowania, będzie pobierana opłata od wykonawcy za przywieziony materiał? Jeśli tak, to proszę podać wielkość opłaty brutto za jednostkę obmiarową (m3).
  Odp. Zamawiający nie wskaże miejsca na pozostały materiał z korytowania. Utylizacja we własnym zakresie Wykonawcy.
 4. Czy Wykonawca będzie mógł we własnym zakresie utylizować materiał z urobku z korytowania, przedstawiając dokumenty zamawiającemu o legalności utylizacji? Pytanie jest podyktowane tym, iż nasza firma posiada takie pozwolenia i wykorzystuje takie materiały poddając je recyklingowi, co powoduje że zamawiający może otrzymać korzystniejszą ofertę na zadanie przetargowe.
  Odp. Tak
 5. Czy zamawiający będzie wymagał wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, jeśli tak to w ilu egzemplarzach?
  Odp. Tak 3 szt.
 6. Czy posiadane przez zamawiającego zgłoszenia robót dla przedmiotowych obiektów tj. drogi i kanalizacji są ostateczne?
  Odp. Tak
 7. Proszę o określenie dla jakiej kategorii ruch należy użyć materiałów w szczególności MMA, STWiOR opisuje rozpiętość praktycznie po wszystkich kategoriach? Naszym zdaniem podbudowa jest dostosowana jedynie do kategorii ruchu MMA dla KR 1-2 i tylko takie nawierzchnie, będą wstanie zagwarantować wieloletnią żywotność obiektu.
  Odp. Do wyceny należy przyjąć kategorię ruchu KR-2.  

ZMIANA TREŚCI SIWZ
W załączniku Nr 6 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
wyrazy
:” Materiał kamienny aktualnie wbudowany w ww. drogę należy zebrać i przekazać Zamawiającemu z odwiezieniem we wskazane przez Zamawiającego miejsce  (teren Gminy Wilków - do 1 km).”
zastępuje się wyrazami:” :” Materiał kamienny aktualnie wbudowany w ww. drogę należy zebrać i przekazać Zamawiającemu z odwiezieniem we wskazane  przez Zamawiającego miejsce (teren Gminy Wilków - do 8 km).”

 

                                                                                                                                                             Wójt Gminy Wilków
                                                                                                                                                               mgr Bogdan Zdyb

Metryczka
 • wytworzono:
  28-01-2019
  przez: Krzysztofa Golec-Pianka
 • opublikowano:
  28-01-2019 09:38
  przez: Krzysztofa Golec-Pianka
 • zmodyfikowano:
  28-01-2019 09:56
  przez: Krzysztofa Golec-Pianka
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Wilkowie
  odwiedzin: 548
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Wilkowie
46-113 Wilków
ul. Wrocławska 11
NIP: 752-10-02-011 REGON: 000546087

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419 55 11-15
fax: 77 419 55 11
e-mail: ug@wilkow.pl
strona www: www.wilkow.pl