Przejdź do treści strony

Urząd Gminy w Wilkowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie - XI sesja Rady Gminy w Wilkowie 30.12.2019 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zwołuję XI sesję Rady Gminy w Wilkowie
na dzień 30 grudnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 1000
Sesja odbędzie się w Domu Kultury w Wilkowie, ul. Wrocławska 16.

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.
 3. Składanie interpelacji i zapytań radnych w formie pisemnej.
 4. Sprawozdanie Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, w tym: odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2020 rok, w tym:
  1. odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Wójta,
  2. odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu,
  3. odczytanie opinii Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy w Wilkowie oraz opinii pozostałych Komisji,
  4. stanowisko Wójta w sprawie opinii RIO i złożonych wniosków poszczególnych Komisji,
  5. dyskusja nad projektem budżetu,
  6. jawne głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na zamieszkałych nieruchomościach oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wilków na rok szkolny 2019/2020.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia nauczycieli w roku 2020.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok stanowiącego część gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Wilkowie oraz zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Wilkowie na 2020 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji.
 14. Wolne wnioski i pytania.
 15. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy w Wilkowie.
 16. Zamknięcie obrad XI sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący
Rady Gminy w Wilkowie
Grzegorz Hubicki

Metryczka
 • wytworzono:
  20-12-2019
  przez: Tomasz Dziergwa
 • opublikowano:
  20-12-2019 22:10
  przez: Tomasz Dziergwa
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Wilkowie
  odwiedzin: 110
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Wilkowie
46-113 Wilków
ul. Wrocławska 11
NIP: 752-10-02-011 REGON: 000546087

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419 55 11-15
fax: 77 419 55 11
e-mail: ug@wilkow.pl
strona www: www.wilkow.pl