Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta Gminy Wilków- wydane w 2007 roku

Zarządzenie Nr ORG.0151-8/07 z dnia 8 stycznia 2007 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr ORG.0151-9/07 z dnia 11 stycznia 2007 r.
w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2007 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0151-10/07 z dnia 11 stycznia 2007 r.
w sprawie wprowadzenia procedur kontroli finansowej.

Zarządzenie Nr ORG.0151-11/07 z dnia 16 stycznia 2007 r.
w sprawie ustalenia instrukcji inwentaryzacyjnej.

Zarządzenie Nr ORG.0151-12/07 z dnia 16 stycznia 2007 r.
w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2007 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0151-13/07 z dnia 16 stycznia 2007 r.
w sprawie ustalenia opłat za wywóz nieczystości stałych dla najemców.lokali komunalnych.

Zarządzenie Nr ORG.0151-14/07 z dnia 26 stycznia 2007 r.
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Gminy Wilków.

Zarządzenie Nr ORG.0151-15/07 z dnia 15 lutego 2007 r.
w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wilkowie.

Zarządzenie Nr ORG.0151-16/07 z dnia 15 lutego 2007 r.
o zmianie zarządzenia Nr ORG. 0151-14/07 Wójta Gminy Wilków z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Gminy Wilków.

Zarządzenie Nr ORG.0151-17/07 z dnia 26 lutego 2007 r.
w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2007 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0151-18/07 z dnia 12 marca 2007 r.
w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu za 2006 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0151-19/07 z dnia 20 marca 2007 r.
w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2007 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0151-20/07 z dnia 2 kwietnia 2007 r.
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowie do wydawania decyzji w sprawach dodatków mieszkaniowych.

Zarządzenie Nr ORG.0151-21/07 z dnia 5 kwietnia 2007 r.
w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Wilków konkursu pn. „Piękna zagroda, piękny ogród”.

Zarządzenie Nr ORG.0151-22/07 z dnia 5 kwietnia 2007 r.
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Wilków w drodze przetargu.

Zarządzenie Nr ORG.0151-23/07 z dnia 5 kwietnia 2007 r.
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Wilków w drodze przetargu.

Zarządzenie Nr ORG.0151-24/07 z dnia 7 maja 2007 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych.

Zarządzenie Nr ORG.0151-25/07 z dnia 7 maja 2007 r.
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację rzeczowych składników majątkowych.

Zarządzenie Nr ORG.0151-26/07 z dnia 14 maja 2007 r.
w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2007 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0151-27/07 z dnia 17 maja 2007 r.
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2007 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0151-28/07 z dnia 17 maja 2007 r.
w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości, położonych w Bukowiu stanowiących własność Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu.

Zarządzenie Nr ORG.0151-29/07 z dnia 31 maja 2007 r.
w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora i rozwiązania stosunku pracy z panem Krzysztofem Kłębkiem.

Zarządzenie Nr ORG.0151-30/07 z dnia 31 maja 2007 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Wilków, przeznaczonych do zbycia.

Zarządzenie Nr ORG.0151-31/07 z dnia 1 czerwca 2007 r.
w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego inwestycji pn.:„Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w miejscowości Wilków gm. Wilków – osiedle domków jednorodzinnych”.

Zarządzenie Nr ORG.0151-32/07 z dnia 1 czerwca 2007 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Idzikowicach.

Zarządzenie Nr ORG.0151-33/07 z dnia 13 czerwca 2007 r.
w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2007 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0151-34/07 z dnia 28 czerwca 2007 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Wilków, przeznaczonych do zbycia.

Zarządzenie Nr ORG.0151-35/07 z dnia 5 lipca 2007 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Idzikowicach.

Zarządzenie Nr ORG.0151-36/07 z dnia 12 lipca 2007 r.
w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego inwestycji pn.: „Przebudowa Wiejskiego Ośrodka Kultury w Pągowie”.

Zarządzenie Nr ORG.0151-37/07 z dnia 12 lipca 2007 r.
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników i zakup jednolitego stroju.

Zarządzenie Nr ORG.0151-38/07 z dnia 12 lipca 2007 r.
w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2007 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0151-39/07 z dnia 30 lipca 2007 r.
w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w II przetargu nieruchomości niezabudowanych, położonych w Pągowie.

Zarządzenie Nr ORG.0151-40/07 z dnia 9 sierpnia 2007 r.
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Idzikowicach.

Zarządzenie Nr ORG.0151-41/07 z dnia 9 sierpnia 2007 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani mgr Krystynie Sochalskiej – Dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Idzikowicach.

Zarządzenie Nr ORG.0151-42/07 z dnia 16 sierpnia 2007 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych.

Zarządzenie Nr ORG.0151-43/07 z dnia 27 sierpnia 2007 r.
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2007 roku.

Zarządzenie Nr ORG.0151-44/07 z dnia 29 sierpnia 2007 r.
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację rzeczowych składników majątkowych.

Zarządzenie Nr ORG.0151-45/07 z dnia 31 sierpnia 2007 r.
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2007 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0151-46/07 z dnia 31 sierpnia 2007 r.
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków zastępstwa.

Zarządzenie Nr ORG.0151-47/07 z dnia 11 września 2007 r.
w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2007 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0151-48/07 z dnia 13 września 2007 r.
w sprawie określenia siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Zarządzenie Nr ORG.0151-49/07 z dnia 17 września 2007 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych.

Zarządzenie Nr ORG.0151-50/07 z dnia 17 września 2007 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych.

Zarządzenie Nr ORG.0151-51/07 z dnia 20 września 2007 r.
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2007 r.

Zarządzenie Nr ORG.0151-52/07 z dnia 26 września 2007 r.
w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych.

Zarządzenie Nr ORG.0151-53/07 z dnia 28 września 2007 r.
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2007 r.

Zarządzenie Nr ORG.0151-54/07 z dnia 8 października 2007 r.
z dnia 8 października 2007 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2007 r.

Zarządzenie Nr ORG.0151-55/07 z dnia 10 października 2007 r.
o zmianie zarządzenia Nr ORG. 0151-52/07 Wójta Gminy Wilków z dnia 26 września 2007. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych.

Zarządzenie Nr ORG.0151-56/07 z dnia 10 października 2007 r.
w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2007 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0151-57/07 z dnia 18 października 2007 r.
w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego inwestycji pn.:„Przebudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowiu wraz z dobudową garażu i zbiornikiem na ścieki”.

Zarządzenie Nr ORG.0151-58/07 z dnia 24 października 2007 r.
w sprawie zmian w planie wydatków w budżecie gminy na 2007 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0151-59/07 z dnia 24 października 2007 r.
w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.

Zarządzenie Nr ORG.0151-60/07 z dnia 24 października 2007 r.
w sprawie powołania stałej komisji do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Zarządzenie Nr ORG.0151-61/07 z dnia 6 listopada 2007 r.
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2007 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0151-62/07 z dnia 7 listopada 2007 r.
w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2007 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0151-63/07 z dnia 7 listopada 2007 r.
w sprawie powołania Komisji dla przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr ORG.0151-64/07 z dnia 8 listopada 2007 r.
w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej.

Zarządzenie Nr ORG.0151-65/07 z dnia 13 listopada 2007 r.
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2007 r.

Zarządzenie Nr ORG.0151-66/07 z dnia 14 listopada 2007 r.
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu budżetu Gminy Wilków na 2008 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0151-67/07 z dnia 14 listopada 2007 r.
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację rzeczowych składników majątkowych.

Zarządzenie Nr ORG.0151-68/07 z dnia 19 listopada 2007 r.
w sprawie ustalenia stawek opłat za wynajem nieruchomości lub ich części stanowiących własność gminy Wilków.

Zarządzenie Nr ORG.0151-69/07 z dnia 22 listopada 2007 r.
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2007 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0151-70/07 z dnia 22 listopada 2007 r.
w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Zarządzenie Nr ORG.0151-71/07 z dnia 29 listopada 2007 r.
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację rzeczowych składników majątkowych.

Zarządzenie Nr ORG.0151-72/07 z dnia 29 listopada 2007 r.
w sprawie powołania Komisji Nagród.

Zarządzenie Nr ORG.0151-73/07 z dnia 4 grudnia 2007 r.
w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2007 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0151-74/07 z dnia 4 grudnia 2007 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów za 2007 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0151-75/07 z dnia 4 grudnia 2007 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych.

Zarządzenie Nr ORG.0151-76/07 z dnia 17 grudnia 2007 r.
w sprawie powołania Komisji Nagród.

Zarządzenie Nr ORG.0151-77/07 z dnia 27 grudnia 2007 r.
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2007 r.