Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta Gminy Wilków - wydane w 2011 roku

Zarządzenie Nr ORG.0050.9.2011 z dnia 3 stycznia 2011r.
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2011 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.10.2011 z dnia 3 stycznia 2011r.
w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków do opracowania planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy na 2011 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.11.2011 z dnia 3 stycznia 2011r.
w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących.

Zarządzenie Nr ORG.0050.12.2011 z dnia 3 stycznia 2011r.
w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących.

Zarządzenie Nr ORG.0050.13.2011 z dnia 3 stycznia 2011r.
w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących.

Zarządzenie Nr ORG.0050.14.2011 z dnia 3 stycznia 2011r.
w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących.

Zarządzenie Nr ORG.0050.15.2011 z dnia 3 stycznia 2011r.
w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących.

Zarządzenie Nr ORG.0050.16.2011 z dnia 7 stycznia 2011r.
w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków urzędu gminy na 2011 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.17.2011 z dnia 13 stycznia 2011r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy.
Załącznik

Zarządzenie Nr ORG.0050.18.2011 z dnia 17 stycznia 2011r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań w sferze propagowania i rozwijania kultury fizycznej, sportu i rekreacji.
Załącznik

Zarządzenie Nr ORG.0050.19.2011 z dnia 24 stycznia 2011r.
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Gminy Wilków.
Załacznik

Zarządzenie Nr ORG.0050.20.2011 z dnia 24 stycznia 2011r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.
Załącznik Nr 1
Załacznik Nr 2

Zarządzenie Nr ORG.0050.21.2011 z dnia 24 stycznia 2011r.
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy, Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Dyrektorom Szkół sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za 2010 rok.
Załacznik

Zarządzenie Nr ORG.0050.22.2011 z dnia 31 stycznia 2011r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie gminy Wilków na 2011 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.23.2011 z dnia 31 stycznia 2011r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków urzędu gminy na 2011 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.24.2011 z dnia 1 lutego 2011r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków urzędu gminy na 2011 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.25.2011 z dnia 7 lutego 2011r.
w sprawie powołania Komisji w celu opiniowania ofert na wykonywanie zadań publicznych w sferze propagowania i rozwijania kultury fizycznej, sportui rekreacji.

Zarządzenie Nr ORG.0050.26.2011 z dnia 7 lutego 2011r.
w sprawie nadania regulaminu pracy Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert na wykonywanie zadań publicznych w sferze propagowania i rozwijania kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2011 roku przez organizacje pozarządowe.

Zarządzenie Nr ORG.0050.27.2011 z dnia 16 lutego 2011r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: „Przebudowa z rozbudową i nadbudową Domu Kultury w Wilkowie (część A)”.

Zarządzenie Nr ORG.0050.28.2011 z dnia 16 lutego 2011r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: „Przebudowa z rozbudową i nadbudową Domu Kultury w Wilkowie (część B)”.

Zarządzenie Nr ORG.0050.29.2011 z dnia 21 lutego 2011r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków urzędu gminy na 2011 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.30.2011 z dnia 3 marca 2011r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2011 roku.

Zarządzenie Nr ORG.0050.31.2011 z dnia 3 marca 2011r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2011 roku.

Zarządzenie Nr ORG.0050.32.2011 z dnia 3 marca 2011r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2011 roku.

Zarządzenie Nr ORG.0050.33.2011 z dnia 10 marca 2011r.
w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Wilków.

Zarządzenie Nr ORG.0050.34.2011 z dnia 10 marca 2011r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków urzędu gminy na 2011 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.35.2011 z dnia 10 marca 2011r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy.

Zarządzenie Nr ORG.0050.36.2011 z dnia 14 marca 2011r.
w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego.

Zarządzenie Nr ORG.0050.37.2011 z dnia 18 marca 2011r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków urzędu gminy na 2011 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.38.2011 z dnia 21 marca 2011r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Wilków na 2011 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.39.2011 z dnia 22 marca 2011r.
w sprawie powołania Komisji do odbioru częściowego i końcowego inwestycyjnych pn.: „Budowa kotłowni wraz z termomodernizacją budynku Szkoły w Idzikowicach. II Termomodernizacja.”.

Zarządzenie Nr ORG.0050.40.2011 z dnia 23 marca 2011r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wilków za 2010 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.41.2011 z dnia 29 marca 2011r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Wilków na 2011 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.42.2011 z dnia 4 kwietnia 2011r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy.

Zarządzenie Nr ORG.0050.43.2011 z dnia 7 kwietnia 2011r.
w sprawie wyznaczenia Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr ORG.0050.44.2011 z dnia 7 kwietnia 2011r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków urzędu gminy na 2010 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.45.2011 z dnia 21 kwietnia 2011r.
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

Zarządzenie Nr ORG.0050.46.2011 z dnia 21 kwietnia 2011r.
w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Namysłów – Wilków i dla wsi Krzyków w oparciu o dokumentację techniczną budowy sieci kanalizacji sanitarnych w ramach przedsięwzięcia „Rozwiązywanie problemów gospodarki ściekowej w powiecie Namysłowskim".

Zarządzenie Nr ORG.0050.47.2011 z dnia 21 kwietnia 2011r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów ornych w miejscowości Krzyków".

Zarządzenie Nr ORG.0050.48.2011 z dnia 28 kwietnia 2011r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków urzędu gminy na 2011 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.49.2011 z dnia 6 maja 2011r.
w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Wilków konkursu pn. „Piękny ogród, piękna zagroda”.

Zarządzenie Nr ORG.0050.50.2011 z dnia 6 maja 2011r.
w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Wilków za 2010 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.51.2011 z dnia 9 maja 2011r
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Bukowiu.

Zarządzenie Nr ORG.0050.52.2011 z dnia 9 maja 2011r
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków urzędu gminy na 2011 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.53.2011 z dnia 23 maja 2011r
w sprawie zmian w budżecie gminy Wilków na 2011 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.54.2011 z dnia 26 maja 2011r
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Bukowiu.

Zarządzenie Nr ORG.0050.55.2011 z dnia 26 maja 2011r
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

Zarządzenie Nr ORG.0050.56.2011 z dnia 1 czerwca 2011r
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków urzędu gminyna 2011 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.57.2011 z dnia 9 czerwca 2011r
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w Krzykowie w celu wyboru sołtysa.

Zarządzenie Nr ORG.0050.58.2011 z dnia 9 czerwca 2011r
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Bukowiu.

Zarządzenie Nr ORG.0050.59.2011 z dnia 13 czerwca 2011r.
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.

Zarządzenie Nr ORG.0050.60.2011 z dnia 13 czerwca 2011r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: „Modernizacja pomieszczeń wc wraz z malowaniem Szkoły Podstawowej w Idzikowicach”.

Zarządzenie Nr ORG.0050.61.2011 z dnia 13 czerwca 2011r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: „Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej w Idzikowicach”.

Zarządzenie Nr ORG.0050.62.2011 z dnia 17 czerwca 2011r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków urzędu gminy na 2011 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.63.2011 z dnia 20 czerwca 2011r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy.

Zarządzenie Nr ORG.0050.64.2011 z dnia 20 czerwca 2011r.
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację rzeczowych składników majątkowych.

Zarządzenie Nr ORG.0050.65.2011 z dnia 20 czerwca 2011r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych.

Zarządzenie Nr ORG.0050.66.2011 z dnia 27 czerwca 2011r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: „Przewozy dzieci do szkół na terenie Gminy Wilków”.

Zarządzenie Nr ORG.0050.67.2011 z dnia 27 czerwca 2011r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: „Przewozy dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wilków do Namysłowa”.

Zarządzenie Nr ORG.0050.68.2011 z dnia 30 czerwca 2011r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2011 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.69.2011 z dnia 30 czerwca 2011r.
w sprawie upoważnienia pracowników do przekształcania, podpisywania i przesyłania wniosków do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Zarządzenie Nr ORG.0050.70.2011 z dnia 1 lipca 2011r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków urzędu gminy na 2011 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.71.2011 z dnia 4 lipca 2011r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: „Udzielenie Gminie Wilków kredytu długoterminowego gotówkowego w kwocie 1.799.944,00 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wilków w 2011 roku i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek”.

Zarządzenie Nr ORG.0050.72.2011 z dnia 13 lipca 2011r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Wilków na 2011 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.73.2011 z dnia 14 lipca 2011r.
w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu specjalnego (strażackiego) marki STAR 244 GBA, rok produkcji 1977 i powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr ORG.0050.74.2011 z dnia 27 lipca 2011r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Wilków na 2011 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.75.2011 z dnia1 sierpnia 2011r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków urzędu gminy na 2011 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.76.2011 z dnia 1 sierpnia 2011r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków w budżecie Gminy Wilków na 2011 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.77.2011 z dnia 4 sierpnia 2011r.
w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego inwestycji oraz zamówień dodatkowych pn.: „Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej w Idzikowicach”.

Zarządzenie Nr ORG.0050.78.2011 z dnia 8 sierpnia 2011r.
w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Wilków miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.

Zarządzenie Nr ORG.0050.79.2011 z dnia 12 sierpnia 2011r.
w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego inwestycji oraz zamówień dodatkowych pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów ornych w miejscowości Krzyków”.

Zarządzenie Nr ORG.0050.80.2011 z dnia 12 sierpnia 2011r.
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Bukowiu.

Zarządzenie Nr ORG.0050.81.2011 z dnia 12 sierpnia 2011r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Wilków na 2011 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.82.2011 z dnia 18 sierpnia 2011r.
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wilków za pierwsze półrocze 2011 roku.

Zarządzenie Nr ORG.0050.83.2011 z dnia 25 sierpnia 2011r.
w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w Wilkowie.

Zarządzenie Nr ORG.0050.84.2011 z dnia 29 sierpnia 2011r.
w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.

Zarządzenie Nr ORG.0050.85.2011 z dnia 30 sierpnia 2011r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Wilków na 2011 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.86.2011 z dnia 30 sierpnia 2011r.
w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych i lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

Zarządzenie Nr ORG.0050.87.2011 z dnia 30 sierpnia 2011r.
w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego inwestycji pn.: „Modernizacja pomieszczeń wc wraz z malowaniem Szkoły Podstawowej w Idzikowicach”.

Zarządzenie Nr ORG.0050.88.2011 z dnia 31 sierpnia 2011r.
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację rzeczowych składników majątkowych.

Zarządzenie Nr ORG.0050.89.2011 z dnia 1 września 2011r.
w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących.

Zarządzenie Nr ORG.0050.90.2011 z dnia 1 września 2011r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu mgr Waldemarowi Kuligowskiemu – Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w Bukowiu.

Zarządzenie Nr ORG.0050.91.2011 z dnia 1 września 2011r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków urzędu gminy na 2011 r.

Zarządzenie Nr ORG.0050.92.2011 z dnia 7 września 2011r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Wilków na 2011 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.93.2011 z dnia 8 września 2011r.
w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów – urzędnika wyborczego.

Zarządzenie Nr ORG.0050.94.2011 z dnia 9 września 2011r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków urzędu gminy na 2011 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.95.2011 z dnia 12 września 2011r.
w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępstwa Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Bukowiu w przypadku jego nieobecności.

Zarządzenie Nr ORG.0050.96.2011 z dnia 12 września 2011r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków urzędu gminy na 2011 r.

Zarządzenie Nr ORG.0050.97.2011 z dnia 12 września 2011r.
w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania czynności związanych z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 9 października 2011 r.

Zarządzenie Nr ORG.0050.98.2011 z dnia 14 września 2011r.
w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego.

Zarządzenie Nr ORG.0050.99.2011 z dnia 15 września 2011r.
w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na objęcie udziałów w Zakładzie Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o. w Namysłowie.

Zarządzenie Nr ORG.0050.100.2011 z dnia 19 września 2011r.
w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych.

Zarządzenie Nr ORG.0050.101.2011 z dnia 19 września 2011r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

Zarządzenie Nr ORG.0050.102.2011 z dnia 21 września 2011r.
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Bukowiu.

Zarządzenie Nr ORG.0050.103.2011 z dnia 21 września 2011r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majatkowych.

Zarządzenie Nr ORG.0050.104.2011 z dnia 21 września 2011r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości składów obwodowych komisji wyborczych.

Zarządzenie Nr ORG.0050.105.2011 z dnia 26 września 2011r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.

Zarządzenie Nr ORG.0050.106.2011 z dnia 26 września 2011r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych.

Zarządzenie Nr ORG.0050.107.2011 z dnia 3 pażdziernika 2011r.
w sprawie przedłożenia projektu aktu prawa miejscowego do konsultacji.

Zarządzenie Nr ORG.0050.108.2011 z dnia 3 października 2011r.
zmianu planu finansowego dochodów i wydatków urzędu gminy na 2011 r.

Zarządzenie Nr ORG.0050.108a.2011 z dnia 3 października 2011r.
w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla projektu pn.: „Przebudowa z rozbudową i nadbudową Domu Kultury – część B” realizowanego w ramach programu osi 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” działanie 313, 322, 323 „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013.

Zarządzenie Nr ORG.0050.109.2011 z dnia 6 października 2011r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków w budżecie Gminy Wilków na 2011 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.109a.2011 z dnia 6 października 2011r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków urzędu gminy na 2011 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.110.2011 z dnia 7 października 2011r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Wilków na 2011 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.111.2011 z dnia 18 października 2011r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Wilków na 2011 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.112.2011 z dnia 24 października 2011r.
w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępstwa Dyrektora Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Idzikowicach w przypadku jego nieobecności.

Zarządzenie Nr ORG.0050.113.2011 z dnia 28 października 2011r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków urzędu gminy na 2011 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.114.2011 z dnia 2 listopada 2011r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Wilków na 2011 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.115.2011 z dnia 2 listopada 2011r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków urzędu gminy na 2011 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.116.2011 z dnia 3 listopada 2011r.
w sprawie przedłożenia projektu aktu prawa miejscowego do konsultacji.

Zarządzenie Nr ORG.0050.117.2011 z dnia 9 listopada 2011r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: „Zakup ciągnika z przyczepą wraz z osprzętem do odśnieżania i koszenia”.

Zarządzenie Nr ORG.0050.118.2011 z dnia 14 listopada 2011r.
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Zarządzenie Nr ORG.0050.119.2011 z dnia 14 listopada 2011r.
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały budżetowej na 2012 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.120.2011 z dnia 14 listopada 2011r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Wilków na 2011 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.121.2011 z dnia 18 listopada 2011r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2011 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.122.2011 z dnia 25 listopada 2011r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków urzędu gminy na 2011 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.123.2011 z dnia 28 listopada 2011r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Wilków na 2011 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.124.2011 z dnia 28 listopada 2011r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2011 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.125.2011 z dnia 28 listopada 2011r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków urzędu gminy na 2011 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.126.2011 z dnia 30 listopada 2011r.
w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego inwestycji pn.: „Przebudowa z rozbudową i nadbudową Domu Kultury w Wilkowie (część A)”.

Zarządzenie Nr ORG.0050.127.2011 z dnia 1 grudnia 2011r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2011 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.128.2011 z dnia 1 grudnia 2011r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków urzędu gminy na 2011 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.129.2011 z dnia 1 grudnia 2011r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków urzędu gminy na 2011 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.130.2011 z dnia 9 grudnia 2011r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2011 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.131.2011 z dnia 9 grudnia 2011r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków urzędu gminy na 2011 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.132.2011 z dnia 9 grudnia 2011r.
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację rzeczow. składn.majątkowych.

Zarządzenie Nr ORG.0050.133.2011 z dnia 14 grudnia 2011r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych.

Zarządzenie Nr ORG.0050.134.2011 z dnia 14 grudnia 2011r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów za 2010 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.135.2011 z dnia 14 grudnia 2011r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2011 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.136.2011 z dnia 19 grudnia 2011r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2011 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.137.2011 z dnia 19 grudnia 2011r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków urzędu gminy na 2011 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.138.2011 z dnia 20 grudnia 2011r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Wilków na 2011 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.139.2011 z dnia 20 grudnia 2011r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków urzędu gminy na 2011 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.140.2011 z dnia 21 grudnia 2011r.
w sprawie powołania Komisji do odbioru częściowego inwestycji pn.:„Przebudowa z rozbudową i nadbudową Domu Kultury w Wilkowie (część B)”.

Zarządzenie Nr ORG.0050.141.2011 z dnia 21 grudnia 2011r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw Koordynacji Kontroli Zarządczej w Urzędzie Gminy w Wilkowie.

Zarządzenie Nr ORG.0050.142.2011 z dnia 21 grudnia 2011r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2011 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.142a.2011 z dnia 21 grudnia 2011r.
w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla projektu pn.: „Przebudowa z rozbudową i nadbudową Domu Kultury – część A” w ramachdziałania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacjiodpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013.

Zarządzenie Nr ORG.0050.143.2011 z dnia 21 grudnia 2011r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków urzędu gminy na 2011 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.144.2011 z dnia 21 grudnia 2011r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2011 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.144a.2011 z dnia 30 grudnia 2011r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2011 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.145.2011 z dnia 30 grudnia 2011r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków urzędu gminy na 2011 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.145a.2011 z dnia 30 grudnia 2011r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych w budżecie Gminy Wilków na 2011 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.146.2011 z dnia 30 grudnia 2011r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym w Banku Spółdzielczym w Namysłowie Oddział w Wilkowie na sfinansowanie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu.

Zarządzenie Nr ORG.0050.146a.2011 z dnia 30 grudnia 2011r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków urzędu gminy na 2011 rok.