Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta Gminy Wilków - wydane w 2009 roku

Zarządzenie Nr ORG. 0151-161/09 z dnia 5 stycznia 2009r.
w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-162/09 z dnia 5 stycznia 2009r.
w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia ofert na wykonanie zadań publicznych w sferze propagowania i rozwijania kultury fizycznej, sportui rekreacji.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-163/09 z dnia 5 stycznia 2009r.
o zmianie zarządzenia Nr ORG.0151-84/08 Wójta Gminy Wilków z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-164/09 z dnia 22 stycznia 2009r.
w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Wilków.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-165/09 z dnia 22 stycznia 2009r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie zadania w sferze propagowania i rozwijania kultury fizycznej, sportu i rekreacji.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-166/09 z dnia 22 stycznia 2009r.
w sprawie ustalenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Publicznym Przedszkolu w Wilkowie.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-167/09 z dnia 22 stycznia 2009r.
w sprawie powołania Komisji Nagród.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-168/09 z dnia 22 stycznia 2009r.
w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Wilków na lata 2009 - 2012.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-169/09 z dnia 22 stycznia 2009r.
o zmianie zarządzenia Nr ORG. 0151-92/08 Wójta Gminy Wilków z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie powołania gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-170/09 z dnia 16 lutego 2009r.
w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia ofert na wykonanie zadań publicznych w sferze propagowania i rozwijania kultury fizycznej, sportu i rekreacji.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-171/09 z dnia 16 lutego 2009r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-172/09 z dnia 20 lutego 2009r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu mgr Wiesławowi Kwiecień.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-173/09 z dnia 20 lutego 2009r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-174/09 z dnia 26 lutego 2009r.
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-175/09 z dnia 26 lutego 2009r.
w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-176/09 z dnia 13 marca 2009r.
w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.
Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr ORG. 0151-177/09 z dnia 16 marca 2009r.
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-178/09 z dnia 16 marca 2009r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 rok.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-179/09 z dnia 16 marca 2009r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do zbycia.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-180/09 z dnia 17 marca 2009r.
w sprawie ustalenia stawek opłat za wynajem nieruchomości lub ich części stanowiących własność gminy Wilków.
Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr ORG. 0151-181/09 z dnia 17 marca 2009r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu mgr Romanowi Półrolniczak - Dyrektorowi Publicznego Gimnazjum w Wilkowie.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-182/09 z dnia 17 marca 2009r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu mgr Tadeuszowi Młynarskiemu - Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w Bukowiu.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-183/09 z dnia 17 marca 2009r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani mgr Irenie Szajda - Dyrektorowi Publicznego Przedszkola w Wilkowie.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-184/09 z dnia 17 marca 2009r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani mgr Krystynie Sochalskiej - Dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Idzikowicach.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-185/09 z dnia 09 kwietnia 2009r.
w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-186/09 z dnia 09 kwietnia 2009r.
w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-187/09 z dnia 14 kwietnia 2009r.
w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Wilków konkursu pn. ;Piękny ogród, piękna zagroda”.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-188/09 z dnia 14 kwietnia 2009r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-189/09 z dnia 22 kwietnia 2009r.
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2009 r.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-190/09 z dnia 22 kwietnia 2009r.
w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych gminy Wilków .

Zarządzenie Nr ORG. 0151-191/09 z dnia 22 kwietnia 2009r.
w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Publicznego Przedszkola w Wilkowie nie będących nauczycielami.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-192/09 z dnia 4 maja 2009r.
w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.
Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr ORG. 0151-193/09 z dnia 12 maja 2009r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr ORG. 0151-194/09 z dnia 12 maja 2009r.
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2009 r.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-195/09 z dnia 12 maja 2009r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-196/09 z dnia 12 maja 2009r.
w sprawie organizacji stanowiska kierowania Wójta Gminy w czasie pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także w czasie wojny.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-197/09 z dnia 12 maja 2009r.
w sprawie upoważnienia Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Komunikacji i Rolnictwa w Urzędzie Gminy w Wilkowie do wydawania decyzji administracyjnych.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-198/09 z dnia 12 maja 2009r.
w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-199/09 z dnia 12 maja 2009r.
w sprawie powołania Komisji Nagród.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-200/09 z dnia 22 maja 2009r.
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2009 r.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-201/09 z dnia 28 maja 2009r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-202/09 z dnia 28 maja 2009r.
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-203/09 z dnia 1 czerwca 2009r.
w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.
Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr ORG. 0151-204/09 z dnia 03 czerwca 2009r.
w sprawie sporządzania bilansu skonsolidowanego.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-205/09 z dnia 03 czerwca 2009r.
w sprawie umorzenia wierzytelności.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-206/09 z dnia 04 czerwca 2009r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do zbycia.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-207/09 z dnia 04 czerwca 2009r.
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2009 r.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-208/09 z dnia 16 czerwca 2009r.
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2009 r.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-209/09 z dnia 25 czerwca 2009r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-210/09 z dnia 29 czerwca 2009r.
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2009 rok.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-211/09 z dnia 30 czerwca 2009r.
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2009r.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-212/09 z dnia 3 lipca 2009r.
w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-213/09 z dnia 16 lipca 2009r.
w sprawie wyznaczenia osób do składu komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych klęską niekorzystnych zjawisk atmosferycznych oraz opiniowania wniosków kredytowych na wznowienie produkcji i odtworzenia środków trwałych po tych klęskach na terenie gminy Wilków.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-214/09 z dnia 29 lipca 2009r.
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2009 r.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-215/09 z dnia 30 lipca 2009r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do zbycia.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-216/09 z dnia 3 sierpnia 2009r.
w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.
Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr ORG. 0151-217/09 z dnia 14 sierpnia 2009r.
w sprawie dokonania oceny pracy Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Bukowiu w porozumieniu z Opolskim Kuratorem Oświaty.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-218/09 z dnia 14 sierpnia 2009r.
w sprawie dokonania oceny pracy Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Wilkowie w porozumieniu z Opolskim Kuratorem Oświaty.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-219/09 z dnia 14 sierpnia 2009r.
w sprawie dokonania oceny pracy Dyrektora Publicznego Przedszkola w Wilkowie w porozumieniu z Opolskim Kuratorem Oświaty.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-220/09 z dnia 19 sierpnia 2009r.
w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia udziałów w Zakładzie Wodociągów i Usług Komunalnych ;EKOWOD” Sp. z o. o. w Namysłowie.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-221/09 z dnia 20 sierpnia 2009r.
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2009 r.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-222/09 z dnia 28 sierpnia 2009r.
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009 roku.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-223/09 z dnia 28 sierpnia 2009r.
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2009 r.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-224/09 z dnia 30 sierpnia 2009r.
o zmianie zarządzenia Nr ORG.0151-210/09 Wójta Gminy Wilków z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2009 rok.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-225/09 z dnia 2 września 2009r.
w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-226/09 z dnia 16 września 2009r.
w sprawie dokonania oceny pracy Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Idzikowicach w porozumieniu z Opolskim Kuratorem Oświaty.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-227/09 z dnia 16 września 2009r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-228/09 z dnia 24 września 2009r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do zbycia.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-229/09 z dnia 25 września 2009r.
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-230/09 z dnia 30 września 2009r.
w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego inwestycji pn.: ;Modernizacja drogi w Wilkowie”.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-231/09 z dnia 30 września 2009r.
w sprawie wdrożenia Planu Reagowania Kryzysowego Gminy Wilków.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-232/09 z dnia 30 września 2009r.
w sprawie użytkowania i eksploatacji pojazdów samochodowych będących na stanie mienia komunalnego gminy Wilków.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-233/09 z dnia 2 października 2009r.
w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-233a/09 z dnia 7 października 2009r.
w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla zadania ;Przebudowa Wiejskiego Ośrodka Kultury w Jakubowicach” w ramach działania ;Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.
Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr ORG. 0151-234/09 z dnia 2 listopada 2009r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-235/09 z dnia 3 listopada 2009r.
w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-236/09 z dnia 12 listopada 2009r.
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu budżetu Gminy Wilków na 2010 rok.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-237/09 z dnia 16 listopada 2009r.
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-238/09 z dnia 18 listopada 2009r.
w sprawie powołania Komisji dla przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-239/09 z dnia 18 listopada 2009r.
w sprawie powołania Komisji dla przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-240/09 z dnia 30 listopada 2009r.
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2009 r.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-241/09 z dnia 2 grudnia 2009r.
w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.
Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr ORG. 0151-242/09 z dnia 7 grudnia 2009r.
w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego inwestycji pn.: ”Przebudowa Wiejskiego Ośrodka Kultury w Jakubowicach”.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-243/09 z dnia 17 grudnia 2009r.
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2009 r.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-244/09 z dnia 17 grudnia 2009r.
w sprawie umorzenia wierzytelności.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-245/09 z dnia 17 grudnia 2009r.
w sprawie umorzenia wierzytelności.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-246/09 z dnia 17 grudnia 2009r.
w sprawie umorzenia wierzytelności.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-247/09 z dnia 17 grudnia 2009r.
w sprawie umorzenia wierzytelności.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-248/09 z dnia 17 grudnia 2009r.
w sprawie umorzenia wierzytelności.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-249/09 z dnia 17 grudnia 2009r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-250/09 z dnia 17 grudnia 2009r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów za 2009 r.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-251/09 z dnia 28 grudnia 2009r.
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację rzeczowych składników majątkowych.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-252/09 z dnia 30 grudnia 2009r.
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację rzeczowych składników majątkowych.
Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr ORG. 0151-253/09 z dnia 30 grudnia 2009r.
o zmianie zarządzenia Nr ORG.0151-210/09 Wójta Gminy Wilków z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2009r.