Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta Gminy Wilków - wydane w 2012 roku

Zarządzenie Nr ORG.0050.147.2012 z dnia 3 stycznia 2012r.
w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz do zaciągania zobowiązań.

Zarządzenie Nr ORG.0050.148.2012 z dnia 3 stycznia 2012r.
w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz do zaciągania zobowiązań.

Zarządzenie Nr ORG.0050.149.2012 z dnia 3 stycznia 2012r.
w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz do zaciągania zobowiązań.

Zarządzenie Nr ORG.0050.150.2012 z dnia 3 stycznia 2012r.
w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz do zaciągania zobowiązań.

Zarządzenie Nr ORG.0050.151.2012 z dnia 3 stycznia 2012r.
w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz do zaciągania zobowiązań.

Zarządzenie Nr ORG.0050.152.2012 z dnia 3 stycznia 2012r.
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2012 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.153.2012 z dnia 3 stycznia 2012r.
w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków do opracowania planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy na 2012 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.154.2012 z dnia 3 stycznia 2012r.
w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków urzędu gminy na 2012 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.155.2012 z dnia 3 stycznia 2012r.
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli na rok 2012.

Zarządzenie Nr ORG.0050.156.2012 z dnia 19 stycznia 2012r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: „Zakup i Dostawa Oleju Opałowego dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Idzikowicach”.

Zarządzenie Nr ORG.0050.157.2012 z dnia 19 stycznia 2012r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Zarządzenie Nr ORG.0050.158.2012 z dnia 19 stycznia 2012r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.

Zarządzenie Nr ORG.0050.159.2012 z dnia 23 stycznia 2012r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2012 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.160.2012 z dnia 23 stycznia 2012r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków urzędu gminy na 2012 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.161.2012 z dnia 26 stycznia 2012r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie zadania w sferze propagowania i rozwijania kultury fizycznej, sportu i rekreacji.

Zarządzenie Nr ORG.0050.162.2012 z dnia 26 stycznia 2012r.
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy, Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Dyrektorom Szkół sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za 2011 rok.
Załącznik

Zarządzenie Nr ORG.0050.163.2012 z dnia 26 stycznia 2012r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków urzędu gminy na 2012 r.

Zarządzenie Nr ORG.0050.164.2012 z dnia 16 lutego 2012r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2012 roku.

Zarządzenie Nr ORG.0050.165.2012 z dnia 16 lutego 2012r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2012 roku.

Zarządzenie Nr ORG.0050.166.2012 z dnia 16 lutego 2012r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków urzędu gminy na 2012 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.167.2012 z dnia 16 lutego 2012r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert na wykonywanie zadań publicznych w sferze propagowania i rozwijania kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2012 roku.

Zarządzenie Nr ORG.0050.168.2012 z dnia 17 lutego 2012r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Wilków na 2012 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.169.2012 z dnia 17 lutego 2012r.
w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Wilków na lata 2012 – 2015.

Zarządzenie Nr ORG.0050.170.2012 z dnia 17 lutego 2012r.
w sprawie przyjęcia ewidencji nieruchomości Gminy Wilków zgodnie z katastrem nieruchomości.

Zarządzenie Nr ORG.0050.171.2012 z dnia 17 lutego 2012r.
w sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę pomieszczeń stanowiących udział w nieruchomościach zabudowanych, stanowiącej własność Gminy Wilków.

Zarządzenie Nr ORG.0050.171a.2012 z dnia 29 lutego 2012r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i pochodne w budżecie Gminy Wilków na 2012 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.172.2012 z dnia 1 marca 2012r.
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację rzeczowego składnika majątkowego.

Zarządzenie Nr ORG.0050.173.2012 z dnia 1 marca 2012r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków urzędu gminy na 2012 r.

Zarządzenie Nr ORG.0050.174.2012 z dnia 5 marca 2012r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2012 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.175.2012 z dnia 5 marca 2012r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków urzędu gminy na 2012 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.176.2012 z dnia 16 marca 2012r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2012 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.177.2012 z dnia 20 marca 2012r.
w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na objęcie udziałów w Zakładzie Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o. o. w Namysłowie.

Zarządzenie Nr ORG.0050.178.2012 z dnia 22 marca 2012r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków urzędu gminy na 2012 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.179.2012 z dnia 23 marca 2012r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wilków za 2011 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.180.2012 z dnia 30 marca 2012r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Wilków na 2012 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.181.2012 z dnia 2 kwietnia 2012r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2012 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.182.2012 z dnia 2 kwietnia 2012r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków urzędu gminy na 2012 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.183.2012 z dnia 2 kwietnia 2012r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków urzędu gminy na 2012 r.

Zarządzenie Nr ORG.0050.184.2012 z dnia 11 kwietnia 2012r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Wilków na 2012 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.185.2012 z dnia 13 kwietnia 2012r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Wilków na 2012 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.186.2012 z dnia 19 kwietnia 2012r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Wilków na 2012 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.187.2012 z dnia 19 kwietnia 2012r.
w sprawie przedstawienia oceny zasobów pomocy społecznej.

Zarządzenie Nr ORG.0050.188.2012 z dnia 19 kwietnia 2012r.
w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Wilków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2011.

Zarządzenie Nr ORG.0050.189.2012 z dnia 19 kwietnia 2012r.
w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Wilków za 2011 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.190.2012 z dnia 19 kwietnia 2012r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Zarządzenie Nr ORG.0050.191.2012 z dnia 19 kwietnia 2012r.
w sprawie wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz Administratora Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych w Urzędzie Gminy w Wilkowie.

Zarządzenie Nr ORG.0050.192.2012 z dnia 19 kwietnia 2012r.
w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Wilków konkursu fotograficznego pn. „Gmina Wilków w obiektywie”.
Załącznik

Zarządzenie Nr ORG.0050.193.2012 z dnia 26 kwietnia 2012r.
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację rzeczowych składników majątkowych.

Zarządzenie Nr ORG.0050.194.2012 z dnia 26 kwietnia 2012r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków urzędu gminy na 2012 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.195.2012 z dnia 27 kwietnia 2012r.
w sprawie ustalenia Polityki Bezpieczeństwa i Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych.
Załacznik Nr 1
Załącznik Nr 2

Zarządzenie Nr ORG.0050.196.2012 z dnia 27 kwietnia 2012r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Wilków na 2012 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.197.2012 z dnia 2 maja 2012r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków urzędu gminy na 2012 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.198.2012 z dnia 2 maja 2012r.
w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości.

Zarządzenie Nr ORG.0050.199.2012 z dnia 2 maja 2012r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia na terenie Gminy Wilków konkursu fotograficznego pn. „Gmina Wilków w obiektywie”.

Zarządzenie Nr ORG.0050.200.2012 z dnia 10 maja 2012r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Pągów”.

Zarządzenie Nr ORG.0050.201.2012 z dnia 14 maja 2012r.
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Idzikowicach.

Zarządzenie Nr ORG.0050.202.2012 z dnia 15 maja 2012r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Wilków na 2012 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.203.2012 z dnia 15 maja 2012r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych.

Zarządzenie Nr ORG.0050.204.2012 z dnia 23 maja 2012r.
w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wilkowie.

Zarządzenie Nr ORG.0050.205.2012 z dnia 23 maja 2012r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2012 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.206.2012 z dnia 23 maja 2012r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków urzędu gminy na 2012 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.207.2012 z dnia 23 maja 2012r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy.

Zarządzenie Nr ORG.0050.208.2012 z dnia 23 maja 2012r.
w sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę gruntów pod budowlę, położonych w Pągowie, stanowiących własność Gminy Wilków.

Zarządzenie Nr ORG.0050.208a.2012 z dnia 25 maja 2012r.
w sprawie powołania Komisji do odbioru robót dodatkowych pn.: „Przebudowa z rozbudową i nadbudową Domu Kultury w Wilkowie (część B)”.

Zarządzenie Nr ORG.0050.209.2012 z dnia 28 maja 2012r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: „Przebudowa z rozbudową Przedszkola wraz z Infrastrukturą Techniczną”.

Zarządzenie Nr ORG.0050.210.2012 z dnia 28 maja 2012r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków urzędu gminy na 2012 r.

Zarządzenie Nr ORG.0050.210a.2012 z dnia 1 czerwca 2012r.
w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego inwestycji pn.: „Przebudowa z rozbudową i nadbudową Domu Kultury w Wilkowie (część B)”.

Zarządzenie Nr ORG.0050.211.2012 z dnia 11 czerwca 2012r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Wilków na 2012 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.212.2012 z dnia 11 czerwca 2012r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2012 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.213.2012 z dnia 13 czerwca 2012r.
w sprawie ustalenia stawek opłat za wynajem nieruchomości lub ich części stanowiących własność Gminy Wilków.

Zarządzenie Nr ORG.0050.214.2012 z dnia 15 czerwca 2012r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i pochodne w budżecie Gminy Wilków na 2012 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.215.2012 z dnia 19 czerwca 2012r.
w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na objęcie udziałów w Zakładzie Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o. o. w Namysłowie.

Zarządzenie Nr ORG.0050.216.2012 z dnia 19 czerwca 2012r.
w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na objęcie udziałów w Zakładzie Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o. o. w Namysłowie.

Zarządzenie Nr ORG.0050.217.2012 z dnia 20 czerwca 2012r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: „Utrzymanie instalacji oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie Gminy Wilków”.

Zarządzenie Nr ORG.0050.218.2012 z dnia 22 czerwca 2012r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków urzędu gminy na 2012 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.219.2012 z dnia 27 czerwca 2012r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Wilków na 2012 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.220.2012 z dnia 28 czerwca 2012r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków urzędu gminy na 2012 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.221.2012 z dnia 28 czerwca 2012r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków urzędu gminy na 2012 r.

Zarządzenie Nr ORG.0050.222.2012 z dnia 2 lipca 2012r.
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.

Zarządzenie Nr ORG.0050.223.2012 z dnia 2 lipca 2012r.
w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego.

Zarządzenie Nr ORG.0050.224.2012 z dnia 5 lipca 2012r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2012 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.225.2012 z dnia 5 lipca 2012r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2012 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.226.2012 z dnia 9 lipca 2012r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie Nr ORG.0050.227.2012 z dnia 16 lipca 2012r.
zmiany planu finansowego dochodów i wydatków urzędu gminy na 2012 r.

Zarządzenie Nr ORG.0050.228.2012 z dnia 16 lipca 2012r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: „Udzielenie Gminie Wilków kredytu długoterminowego gotówkowego w kwocie 1.440.000,00 zł. z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wilków w 2012 roku i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek”.

Zarządzenie Nr ORG.0050.229.2012 z dnia 19 lipca 2012r.
w sprawie zasad rejestrowania aktów prawa zewnętrznego i wewnętrznego kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Wilkowie.

Zarządzenie Nr ORG.0050.230.2012 z dnia 19 lipca 2012r.
w sprawie zasad wydawania i rejestracji upoważnień i pełnomocnictw w Urzędzie Gminy w Wilkowie.

Zarządzenie Nr ORG.0050.231.2012 z dnia 19 lipca 2012r.
w sprawie zasad i trybu wyznaczania celów i zadań dla Urzędu Gminy w Wilkowie, określenia mierników ich realizacji oraz zasad monitorowania ich osiągnięcia.

Zarządzenie Nr ORG.0050.232.2012 z dnia 19 lipca 2012r.
w sprawie organizacji zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy w Wilkowie.

Zarządzenie Nr ORG.0050.233.2012 z dnia 19 lipca 2012r.
w sprawie przeprowadzania kontroli wewnętrznej i zewnętrznej.
Załącznik

Zarządzenie Nr ORG.0050.234.2012 z dnia 19 lipca 2012r.
w sprawie przeprowadzania samooceny kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Wilkowie.
Załącznik

Zarządzenie Nr ORG.0050.235.2012 z dnia 19 lipca 2012r.
w sprawie składania oświadczeń o stanie kontroli zarządczej przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Wilków.
Załącznik

Zarządzenie Nr ORG.0050.236.2012 z dnia 22 lipca 2012r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2012r.

Zarządzenie Nr ORG.0050.237.2012 z dnia 27 lipca 2012r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: „Przewozy dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wilków do Namysłowa”.

Zarządzenie Nr ORG.0050.238.2012 z dnia 27 lipca 2012r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: „Przewozy dzieci do szkół na terenie Gminy Wilków”.

Zarządzenie Nr ORG.0050.239.2012 z dnia 27 lipca 2012r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: „Udzielenie Gminie Wilków kredytu długoterminowego gotówkowego w kwocie 1.440.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wilków w 2012 r. i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek ”.

Zarządzenie Nr ORG.0050.240.2012 z dnia 27 lipca 2012r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2012 r.

Zarządzenie Nr ORG.0050.241.2012 z dnia 27 lipca 2012r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2012r.

Zarządzenie Nr ORG.0050.242.2012 z dnia 31 lipca 2012r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2012r.

Zarządzenie Nr ORG.0050.243.2012 z dnia 31 lipca 2012r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Wilków na 2012 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.244.2012 z dnia 31 lipca 2012r.
w sprawie upoważnienia do potwierdzania zgodnośći z oryginałem kopii faktur vat stanowiących dowód zakupu oleju napędowego.

Zarządzenie Nr ORG.0050.245.2012 z dnia 31 lipca 2012r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy.

Zarządzenie Nr ORG.0050.246.2012 z dnia 31 lipca 2012r.
w sprawie upoważnienia do potwierdzania zgodnośći z oryginałem kopii faktur vat stanowiących dowód zakupu oleju napędowego.

Zarządzenie Nr ORG.0050.247.2012 z dnia 31 lipca 2012r.
w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego inwestycji pn.: „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Pągów”.

Zarządzenie Nr ORG.0050.248.2012 z dnia 16 sierpnia 2012r.
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wilków za I półrocze 2012 roku.

Zarządzenie Nr ORG.0050.249.2012 z dnia 23 sierpnia 2012r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2012 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.250.2012 z dnia 28 sierpnia 2012r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Wilków na 2012 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.251.2012 z dnia 28 sierpnia 2012r.
w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla projektu pn.: „Mamo, tato - pobaw się ze mną – festyn rodzinny w ramach powitania lata” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013.

Zarządzenie Nr ORG.0050.252.2012 z dnia 28 sierpnia 2012r.
w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla projektu pn.: „Altana rekreacyjna – formą stworzenia warunków do integracji społeczności lokalnej” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013.

Zarządzenie Nr ORG.0050.253.2012 z dnia 28 sierpnia 2012r.
w sprawie informacji o zwiększonych kwotach dochodów i wydatków do opracowania planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy na 2012.

Zarządzenie Nr ORG.0050.254.2012 z dnia 28 sierpnia 2012r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: „Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Wilków – projekt pt. „I Ty masz szansę na sukces” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”.

Zarządzenie Nr ORG.0050.255.2012 z dnia 30 sierpnia 2012r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Wilków na 2012 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.256.2012 z dnia 30 sierpnia 2012r.
w sprawie ogłoszenia Konkursu na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy i powołania Komisji Konkursowej.

Zarządzenie Nr ORG.0050.257.2012 z dnia 30 sierpnia 2012r.
w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla projektu pn.: „Rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej w powiecie namysłowskim – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilków” realizowanego w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013.

Zarządzenie Nr ORG.0050.258.2012 z dnia 30 sierpnia 2012r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków urzędu gminy na 2012 r.

Zarządzenie Nr ORG.0050.259.2012 z dnia 7 września 2012r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2012 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.260.2012 z dnia 7 września 2012r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie Nr ORG.0050.261.2012 z dnia 10 września 2012r.
w sprawie powołania Komisji do odbioru robót dodatkowych dla zadania pn.: „Przebudowa z rozbudową Przedszkola wraz z Infrastrukturą Techniczną”.

Zarządzenie Nr ORG.0050.262.2012 z dnia 10 września 2012r.
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w Młokiciu w celu wyborów uzupełniających sołtysa i rady sołeckiej.

Zarządzenie Nr ORG.0050.263.2012 z dnia 14 września 2012r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2012 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.264.2012 z dnia 14 września 2012r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków urzędu gminy na 2012 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.265.2012 z dnia 14 września 2012r.
w sprawie wprowadzenia Instrukcji Inwentaryzacyjnej.

Zarządzenie Nr ORG.0050.266.2012 z dnia 14 września 2012r.
w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

Zarządzenie Nr ORG.0050.267.2012 z dnia 27 września 2012r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków urzędu gminy na 2012 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.268.2012 z dnia 3 października 2012r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2012 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.269.2012 z dnia 3 października 2012r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków urzędu gminy na 2012 r.

Zarządzenie Nr ORG.0050.270.2012 z dnia 3 października 2012r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2012 r.

Zarządzenie Nr ORG.0050.271.2012 z dnia 3 października 2012r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2012 r.

Zarządzenie Nr ORG.0050.272.2012 z dnia 3 października 2012r.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Wilków na 2012 r.

Zarządzenie Nr ORG.0050.273.2012 z dnia 15 października 2012r.
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w Młokiciu w celu wyborów uzupełniających sołtysa i rady sołeckiej.

Zarządzenie Nr ORG.0050.274.2012 z dnia 18 października 2012r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2012 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.275.2012 z dnia 18 października 2012r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2012 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.276.2012 z dnia 19 października 2012r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Wilków na 2012 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.277.2012 z dnia 25 października 2012r.
w sprawie przedłożenia projektu aktu prawa miejscowego do konsultacji.

Zarządzenie Nr ORG.0050.278.2012 z dnia 26 października 2012r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2012 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.279.2012 z dnia 30 października 2012r
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2012 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.280.2012 z dnia 31 października 2012r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2012 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.281.2012 z dnia 5 listopada 2012r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2012 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.282.2012 z dnia 6 listopada 2012r.
w sprawie ogłoszenia Konkursu na Szopkę Betlejemską Wilków 2012 i powołania Komisji Konkursowej.

Zarządzenie Nr ORG.0050.283.2012 z dnia 6 listopada 2012r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy.

Zarządzenie Nr ORG.0050.284.2012 z dnia 6 listopada 2012r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2012 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.285.2012 z dnia 6 listopada 2012r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2012 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.286.2012 z dnia 6 listopada 2012r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2012 r.

Zarządzenie Nr ORG.0050.287.2012 z dnia 9 listopada 2012r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2012 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.288.2012 z dnia 9 listopada 2012r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2012 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.289.2012 z dnia 12 listopada 2012r.
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Zarządzenie Nr ORG.0050.290.2012 z dnia 12 listopada 2012r.
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały budżetowej na 2013 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.291.2012 z dnia 15 listopada 2012r.
w sprawie użytkowania i eksploatacji pojazdów samochodowych będących na stanie mienia komunalnego Gminy Wilków.

Zarządzenie Nr ORG.0050.292.2012 z dnia 15 listopada 2012r.
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację rzeczowych składników majątkowych.

Zarządzenie Nr ORG.0050.293.2012 z dnia 15 listopada 2012r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2012 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.294.2012 z dnia 20 listopada 2012r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2012 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.295.2012 z dnia 20 listopada 2012r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: „Rozwiązywanie problemów gospodarki ściekowej w powiecie namysłowskim – Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilków”.

Zarządzenie Nr ORG.0050.296.2012 z dnia 26 listopada 2012r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2012 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.297.2012 z dnia 26 listopada 2012r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2012 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.298.2012 z dnia 27 listopada 2012r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2012 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.299.2012 z dnia 27 listopada 2012r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2012 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.300.2012 z dnia 4 grudnia 2012r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2012 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.301.2012 z dnia 6 grudnia 2012r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2012 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.302.2012 z dnia 6 grudnia 2012r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2012 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.303.2012 z dnia 6 grudnia 2012r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu.

Zarządzenie Nr ORG.0050.304.2012 z dnia 10 grudnia 2012r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2012 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.305.2012 z dnia 17 grudnia 2012r.
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli na rok 2013.

Zarządzenie Nr ORG.0050.306.2012 z dnia 17 grudnia 2012r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2012 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.307.2012 z dnia 17 grudnia 2012r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2012 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.308.2012 z dnia 17 grudnia 2012r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych.

Zarządzenie Nr ORG.0050.309.2012 z dnia 17 grudnia 2012r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów za 2012 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.310.2012 z dnia 18 grudnia 2012r.
w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego inwestycji pn.: „Przebudowa z rozbudową Przedszkola wraz z infrastrukturą techniczną”.

Zarządzenie Nr ORG.0050.311.2012 z dnia 19 grudnia 2012r.
w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na objęcie udziałów w Zakładzie Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o. o. w Namysłowie.

Zarządzenie Nr ORG.0050.312.2012 z dnia 24 grudnia 2012r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2012 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.313.2012 z dnia 24 grudnia 2012r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2012 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.314.2012 z dnia 28 grudnia 2012r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2012 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.314a.2012 z dnia 28 grudnia 2012r.
o zmianie zarządzenia Nr ORG.0050.198.2012 Wójta Gminy Wilków z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości.