Przejdź do treści strony

Urząd Gminy w Wilkowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Sekretarz Gminy

 

SEKRETARZ GMINY
mgr Irena Wagner-Cichosz
tel. 77
419 55 11
e-mail:


Kompetencje i zadania :

 • zapewnienie prawidłowej organizacji pracy w Urzędzie i pełnienie stałego nadzoru w tym zakresie,
 • opracowywanie projektu regulaminu organizacyjnego, struktury organizacyjnej Urzędu Gminy i projektów innych aktów prawnych regulujących zasady funkcjonowania Urzędu,
 • opracowywanie zakresów czynności pracowników,
 • nadzorowanie prawidłowego funkcjonowania obsługi kancelaryjnej w Urzędzie, obiegu dokumentów, terminów załatwiania spraw, przepływu informacji,
 • sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad realizacją zadań przez samodzielne stanowiska pracy,
 • nadzorowanie prac związanych z organizacją sesji i posiedzeń komisji Rady Gminy oraz przygotowaniem projektów uchwał,
 • pełnienie szczególnego nadzoru nad sporządzaniem i kompletowaniem dokumentacji z działalności organów gminy, w tym protokołów z sesji Rady, posiedzeń komisji, prowadzenia zbioru i rejestru uchwał Rady,
 • nadzór nad przekazywaniem uchwał do realizacji,
 • dbałość o terminowe przekazywanie uchwał organom nadzoru: Wojewodzie Opolskiemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej,
 • dbałość o podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników,
 • zapewnienie pracownikom dostępu do podstawowych aktów prawnych, w tym zapewnienie korzystania z elektronicznego systemu informacji prawnej,
 • organizowanie służby przygotowawczej dla pracowników Urzędu,
 • organizowanie okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników,
 • udział w pracach legislacyjnych dotyczących w szczególności opracowania statutu gminy, statutów sołectw, tworzenia, organizacji i likwidacji jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych gminy, tworzenia przepisów gminnych,
 • prowadzenie bieżącej współpracy z radcą prawnym Urzędu w zakresie nadzoru nad przestrzeganiem prawa,
 • przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
 • nadzorowanie organizacji przyjmowania skarg, wniosków i petycji przez pracowników oraz właściwego i terminowego ich załatwiania,
 • wykonywanie zadań w zakresie obronności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w zakresie powierzonym przez Wójta Gminy,
 • wykonywanie i koordynowanie zadań w zakresie przygotowania wyborów i referendum,
 • sprawowanie funkcji koordynatora kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy,
 • przeprowadzanie kontroli,
 • wykonywanie zadań związanych z opracowaniem raportu o stanie gminy.
Metryczka
 • wytworzono:
  30-06-2003
  przez: Rafał Staszczyszyn
 • opublikowano:
  30-06-2003 13:29
  przez: Rafał Staszczyszyn
 • zmodyfikowano:
  13-08-2019 07:34
  przez: Tomasz Dziergwa
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Wilkowie
  odwiedzin: 5932
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Wilkowie
46-113 Wilków
ul. Wrocławska 11
NIP: 752-10-02-011 REGON: 000546087

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419 55 11-15
fax: 77 419 55 11
e-mail: ug@wilkow.pl
strona www: www.wilkow.pl