Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Komunikat Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 10 grudnia 2010 r.

dot. składania sprawozdań finansowych.jpeg

KOMUNIKAT

KOMISARZA WYBORCZEGO W OPOLU I

z dnia 10 grudnia 2010 r.

 

                                            

            Komisarz Wyborczy w Opolu I, na podstawie § 2 ust. 1 pkt 6c Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie określenia właściwości terytorialnej komisarzy wyborczych, właściwości rzeczowej w zakresie wykonywania czynności o charakterze ogólnowojewódzkim oraz trybu pracy komisarzy wyborczych (M.P. z 2002 r. Nr 13, poz. 225 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości informację o miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych. 

Zgodnie z art. 82–84 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) oraz art. 24 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1191) komitety wyborcze organizacji i komitety wyborcze wyborów, których zawiadomienia o utworzeniu zostały przyjęte przez Komisarza Wyborczego w Opolu I i II, zobowiązane są do złożenia sprawozdania finansowego w terminie do dnia 21 lutego 2011 r., z wyjątkiem komitetów wyborczych, które uczestniczyły w ponownym głosowaniu na wójta (burmistrza, prezydenta miasta), dla których termin upływa w dniu 7 marca 2011 r.

Wzory sprawozdań ustalone przez Ministra Finansów w rozporządzeniach z dnia    20 listopada 2006 r. opublikowane zostały w Dz. U. Nr 212, poz. 1560 i 1561.

            Pełnomocnicy finansowi sprawozdanie finansowe składają na obowiązujących drukach Komisarzowi Wyborczemu w Opolu I lub II – w siedzibie Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, pok. 120 (budynek Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego) lub przesyłają pocztą.

Do sprawozdania dołącza się dokumenty księgowe w oryginałach.

W sytuacji, gdy komitet nie pozyskiwał i nie wydatkował środków, pełnomocnik finansowy może złożyć właściwemu Komisarzowi Wyborczemu stosowne oświadczenie zastępujące sprawozdanie finansowe (art. 84 ust.2b Ordynacji wyborczej).

           

 Komisarz Wyborczy

w Opolu I 

/–/ Jarosław BENEDYK

 

Załączniki: