Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawa tłucznia na drogi gminne w 2010r.

 

GKR.341-9/10                                                                                              Wilków 16.09.2010r.

                                                

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Ogłoszenie o zamówieniu  

o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust . 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych na: Dostawę tłucznia na drogi gminne w 2010r.

1. Nazwa i adres zamawiającego

Zamawiającym jest Gmina Wilków, w imieniu której występuje

Wójt Gminy Wilków

ul. Wrocławska 11

46-113 Wilków

REGON: 531412770

e-mail:
tel. (077) 419 55 11 – 15

fax.(077) 419 55 11

Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Rodzaj zamówienia: dostawy

2. Określenie trybu zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.     - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759)

 
3. Informacja o zamieszczeniu ogłoszenia w biuletynie zamówień publicznych

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych     w dniu 16.09.2010r.

4. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków     zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona została na stronie internetowej Urzędu Gminy w Wilkowie www.wilkow.pl w dniu 16.09.2010r.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać po uprzednim złożeniu wniosku z danymi tele-adresowymi : osobiście w Urzędzie Gminy w Wilkowie, ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków lub za zaliczeniem pocztowym. SIWZ jest bezpłatna.

5. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych

    Przedmiotem zamówienia jest Dostawa tłucznia na drogi gminne w 2010r.

1. Przedmiot zamówienia dostawa tłucznia o frakcji   0-31.5 mm w ilości 550 ton na drogi gminne w 2010r.

2. W/w tłuczeń musi odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczalnych do obrotu i stosowania w budownictwie.

3.Dostawa tłucznia obejmuje zakup, transport na drogi wskazane przez Zamawiającego.

4. Dostawa odbywać się będzie sukcesywnie w ciągu roku po uprzednim uzgodnieniu ilości ,miejsca oraz terminu dostawy z pracownikiem Urzędu Gminy w Wilkowie –Pan Wiesław Kwiecień.

Wspólny Słownik Zamówień CPV:

14.21.20.00-0 Granulaty,odłamki,kamień sproszkowany, otoczaki, żwir, kamień rozłupany oraz pokruszony, mieszanki kamienia, mieszanki piasku i żwiru oraz inne kruszywa.

  

 Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

6. Informacja o możliwości składania oferty wariantowej

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

7. Termin wykonania zamówienia

     Termin realizacji zamówienia (wymagany): do 22.11.2010r.

8.   warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

1) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2) wiedza i doświadczenie:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia

3) potencjał techniczny:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym .

4) osoby zdolne do wykonania zamówienia:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:  Wykonawca spełnia warunek dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

5) sytuacja ekonomiczna i finansowa:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:  Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia.

 

Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.

 

9.Informacja o oświadczeniach lub dokumentach , jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 ustawy

     9.1W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków , o których mowa w art.22 ust.1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

1.    oświadczenie o spełnianiu warunków wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy,

    9.2W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1     ustawy, należy przedłożyć :

1.    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
2.    aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
                  albo składania ofert

 9.3Dokumenty podmiotów zagranicznych .Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej , przedkłada:

1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości- wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

10.Informacja o dokumentach potwierdzających , ze oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: nie dotyczy

11. Inne dokumenty:

     1.wypełniony formularz oferty,

     2.pełnomocnictwo - w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, posiadające zakres i podpisane przez osoby reprezentujące wykonawcę *,
3. wykaz podwykonawców

    12.Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców , u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

13. Informacja na temat wadium

Zamawiający nie  wymaga wniesienia wadium.                                 

14. Zaliczki

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia .

15. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie:

-       cena oferty brutto - 100% (najniższa cena)

16. Miejsce i termin składania ofert
 

Oferty należy składać /przesyłać/ w zamkniętej kopercie w pok. 9A(SEKRETARIAT) Urzędu Gminy w Wilkowie, ul. Wrocławska 11,46-113 Wilków.

Koperta ma być zaadresowana według poniższego wzoru:

    Urząd Gminy w Wilkowie ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków Oferta na przetarg nieograniczony Dostawa tłucznia na drogi gminne w 2010r. nie otwierać przed 27.09.2010r. godz.10.00.

Termin składania ofert upływa dnia 27.09.2010 r. o godz. 09:00.

Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego w art. 84 ust. 2 ustawy. (W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.).

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 27.09.2010r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego – pok.1b Urzędu Gminy w Wilkowie, ul. Wrocławska 11,                        46-113 Wilków.

17.Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

18. Informację o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

19. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na  której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

     Zamawiający nie będzie ustanawiał dynamicznego systemu zakupów.

20. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na którą będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

   Zamawiający nie będzie stosował aukcji elektronicznej.

21. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających , o których mowa w art.67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4 , jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.

Zamawiający nieprzewiduje udzielenie zamówień uzupełniających .

22. Zmiany umowy

    Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

     Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian:

    1. W przypadku przedłużającej się procedury wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia terminu zakończenia robót.

    2. W przypadku złożenia odwołania Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia terminu zakończenia robót.

23. Informacje dodatkowe , w tym dotyczące finansowania projektu/programów ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy

24. Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia. nie dotyczy

25. Osoby upoważnione do kontaktów

 Uprawnionymi osobami do kontaktów z wykonawcami są:

  Pan Wiesław Kwiecień i Pani  Agata Gieroń  tel. (077) 419 55 11 w godzinach :
    Poniedziałek od 8.00-16.00

    Wtorek –Piątek od 7.00-15.00

 
 
 
 

Wójt Gminy Wilków

Zygmunt Szulakowski

 

Do wiadomości :

1.Biuletyn Zamówień Publicznych

2.Strona internetowa Urzędu Gminy w Wilkowie

3.Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Wilkowie

4. aa
 
Zdjęcie:

  1. Pobierz
  2. Pobierz
  3. Pobierz
  4. Załącznik Nr 2 do formularza oferty - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  5. Pobierz
  6. Załacznik Nr 4 do formularza oferty - oświadczenie dla osób fizycznych
  7. Formularz umowy


PDFformularz umowy.pdf (147,62KB)

PDFzałacznik Nr 1 do formularza oferty.pdf (259,29KB)

PDFzałącznik Nr2 do formularza oferty.pdf (203,42KB)

PDFzałącznik Nr4 do formularza oferty.pdf (194,71KB)