Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa tłucznia na drogi gminne w 2010r.

 
Gmina Wilków                                                                                         Wilków, 29.09.2010r.
ul. Wrocławska 11
46-113 Wilków
GKR. 341-9/10

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

( art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759).

1.   Nazwa Zamawiającego: Gmina Wilków, ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków

2.   Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Dostawę tłucznia na drogi gminne w 2010r.

przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

3. Liczba otrzymanych ofert - 3, z których odrzucono 0, wykluczono 0
4. Kryteria oceny ofert:

Oferowana cena                                                         - 100%

 5.Wybrano następującą ofertę (Nr 3) :

Usługi Transportowe Falkowska Teresa

ul. E. Orzeszkowej 6, 46-100 Namysłów

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę zgodną z wszystkimi wymogami postawionymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  i Ogłoszeniu , otrzymał maksymalną ilość punktów 100.

Cena wybranej oferty wynosi: 23 100,00 zł brutto ( słownie złotych: dwadzieścia trzy tysiące sto złotych 00/100) – uzyskując 100 punktów  w ramach zastosowanego kryterium cena: 100%

6. Pozostali wykonawcy  Oferta (Nr 1)
 

Firma Usługowo-Handlowa Export-Import Mariusz Ral

Pisarzowice 275D, 59-800 Lubań

Cena oferty wynosi : 26 840,00 zł brutto uzyskując 86,06 punktów w ramach zastosowanego kryterium cena:100%.

Oferta (Nr 2)

Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Handlowo-Usługowe „Agroplon” Małgorzata Wołczańska ul. Główna 38, 46-134 Głuszyna

Cena oferty wynosi : 29 524,00 zł brutto uzyskując 78,24 punktów w ramach zastosowanego kryterium cena:100%.

 

Termin podpisania umowy zostanie uzgodniony z wyłonionym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 Dziękujemy Wykonawcom za złożone w niniejszym postępowaniu oferty.

                                                                                        Wójt Gminy Wilków

                                                                                       Zygmunt Szulakowski      

 
Do wiadomości :

1.   Strona Internetowa Urzędu Gminy w Wilkowie.

2.   Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Wilkowie

3.   Wykonawcy , którzy złożyli oferty( art.92, ust 1 wyżej cytowanej ustawy ).

4.   aa