Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa kotłowni wraz z termomodernizacją budynku Szkoły w Idzikowicach. II Termomodernizacja

logo5.jpeg

Wilków, 11.10.2010r.

 

Gmina Wilków                                                                                         

 

ul. Wrocławska 11

46-113 Wilków

GKR. 341-8/10

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

( art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759).

 

1.  Nazwa zamawiającego: Gmina Wilków, ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków

2.  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Budowę kotłowni wraz z termomodernizacją budynku Szkoły w Idzikowicach.

II Termomodernizacja.

przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

3. Liczba otrzymanych ofert - 11, z których odrzucono 1, wykluczono 1

4.  Kryteria oceny ofert:

Oferowana cena                                                        - 100%

 5.Wybrano następującą ofertę (Nr 10) :

Tol-Bud Lidia Berska Usługi Ogólnobudowlane   ul. Kościuszki 33, 63-500 Ostrzeszów

Uzasadnienie wyboru wykonawcy: Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę zgodną z wszystkimi wymogami postawionymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i Ogłoszeniu , otrzymał maksymalną ilość punktów 100.

Cena wybranej oferty wynosi:  714 076,66 zł brutto ( słownie złotych: siedemset czternaście tysięcy siedemdziesiąt sześć złotych   66/100) – uzyskując 100 punktów  w ramach zastosowanego kryterium cena: 100%

6.Pozostali wykonawcy 

 Oferta (Nr 1) Anna Zadrożna Bud-Rem Radoszowice 55,  49-156 Gracze                                                                      

Uzyskała 74,75  punktów w ramach zastosowanego kryterium cena:100%.

Oferta (Nr 3) Akbud Andrzej Kijas ul. Stanisława Bronicza 11,45-844 Opole

 Uzyskała 84,40  punktów w ramach zastosowanego kryterium cena:100%.

Oferta (Nr 4) Concept Damian Dratwiński ,ul. Torowa 1/6,42-200 Częstochowa

Uzyskała 76,07  punktów w ramach zastosowanego kryterium cena:100%.

Oferta (Nr 5) Firma Budowlana „Kubot” Sp.j Antoni i Małgorzata Kubot

Mianowice 1 k,63-600 Kępno

Uzyskała 94,22  punktów w ramach zastosowanego kryterium cena:100%. 

Oferta (Nr 6) Brabus Michał Muszyński ul. Krzywoustego 47/8, 51-165 Wrocław

Uzyskała 71,66  punktów w ramach zastosowanego kryterium cena:100%. 

Oferta (Nr 7) MPM Development Sp. z o.o ul. Partyzantów 1, 46-100 Namysłów  

Uzyskała 94,56  punktów w ramach zastosowanego kryterium cena:100%.

Oferta (Nr 8) Namysłowskie Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych Sp. z o.o. ul. Partyzantów 1, 46-100 Namysłów

Uzyskała 76,31  punktów w ramach zastosowanego kryterium cena:100%. 

Oferta (Nr 9) Usługi Remontowo-Budowlane Marek Jasinowski ul. Polna 5, 46-132 Kowalowice

Uzyskała 59,92  punktów w ramach zastosowanego kryterium cena:100%.

Oferta (Nr 11) Dakad Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe Andrzej Dąbkiewicz ul. Parkowa 18, 46-113 Wilków

Uzyskała 79,91  punktów w ramach zastosowanego kryterium cena:100%. 

Działając w oparciu o art. 92 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 )Zamawiający informuje , że w prowadzonym postępowaniu została wykluczona 1 oferta, odrzucona 1 oferta.

Oferta (Nr 2) Izolkomex Firma Remontowo-Budowlana

s.c Bogdan Kulig, Leszek Czech ul. Zielonogórska 3,45-955 Opole

Uzasadnienie prawne:

Oferta podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 wyżej cyt. ustawy.

Oferta podlega odrzuceniu na podstawie art.24 ust.4 i art.89 ust.1 pkt2 i 5 wyżej cyt. ustawy

Uzasadnienie faktyczne:

W dniu 04.10.2010r. Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia następujących  dokumentów :

-  załącznika Nr 5 do formularza oferty – Oświadczenie o braku postaw do wykluczenia

-aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające , że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie  na raty zaległych płatności lub wstrzymanie  w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia  albo składania ofert – wystawione na Pana Bogdana Kulig i Pana Leszka Czech.

Złożone na wezwanie dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

W odpowiedzi na wezwanie Wykonawca uzupełnił brakujące dokumenty (nie zgodnie z art. 26, ust 3 wyżej cyt. ustawy) dokumenty -oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia oraz  zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach wystawione na Pana Kulig Bogdan nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału   w postępowaniu w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

Wobec powyższego na mocy art.24 ust 2 pkt 4 wyżej cyt. ustawy Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Zgodnie z art.24 ust 4 wyżej cyt. ustawy ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

Termin podpisania umowy zostanie uzgodniony z wyłonionym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszej informacji  o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

Dziękujemy Wykonawcą za złożone w niniejszym postępowaniu oferty. 

Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie odbioru niniejszego pisma.   

 

 

                                                                               Wójt Gminy Wilków

                                                                             Zygmunt Szulakowski

 

Do wiadomości :

1.  Strona Internetowa Urzędu Gminy w Wilkowie.

2.  Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Wilkowie

3.  Wykonawcy , którzy złożyli oferty( art.92, ust 1 wyżej cytowanej ustawy ).

4.  aa