Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o zamówieniu - Przetarg nieograniczony - Przebudowa z rozbudową i nadbudową Domu Kultury w Wilkowie ( Część B )

 ogłoszenie.jpeg

GKR.271.3.2011                                                                                             Wilków  27.04.2011r.

                                                

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust . 8 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych na: Przebudowę z rozbudową i nadbudową Domu Kultury w Wilkowie (część B).

1.  Nazwa i adres zamawiającego

Zamawiającym jest Gmina Wilków, w imieniu której występuje

Wójt Gminy Wilków

ul. Wrocławska 11

46-113 Wilków

REGON: 531412770

http: www.wilkow.pl

e-mail:

tel. (077) 419 55 11 – 15

fax.(077) 419 55 11

Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

2.  Określenie trybu zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm)

 

3.  Informacja o zamieszczeniu ogłoszenia w biuletynie zamówień publicznych

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych  w dniu 27.04.2011r.

4.  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków     zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona została na stronie internetowej Urzędu Gminy w Wilkowie www.wilkow.pl w dniu 27.04.2011r.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać po uprzednim złożeniu wniosku z danymi tele-adresowymi : osobiście w Urzędzie Gminy w Wilkowie, ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków lub za zaliczeniem pocztowym. SIWZ jest odpłatna.

5.  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych

    Przedmiotem zamówienia  jest Przebudowa z rozbudową i nadbudową Domu Kultury w Wilkowie ( część  B).

  Zakres prac do wykonania.

  Część elektryczna:

   -instalacja elektryczna wewnętrzna

   -instalacja odgromowa istniejąca

   -system telewizji obserwacyjnej CCTV

   -system sygnalizacji włamania i napadu

   -sieć strukturalna pasywna

   -nagłośnienie

  Część sanitarna:

  -instalacja wodociągowa

  -instalacja kanalizacji sanitarnej

  -instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

Część budowlana:

-stan zerowy

-parter (roboty murarskie i rozbiórkowe)

-stropodach

-stolarka okienna i drzwiowa

-tynki i okładziny wewnętrzne

-posadzki i podłogi

-elewacja i elementy zewnętrzne

Wyposażenie pomieszczeń sal, biur i szatni Domu Kultury.

Roboty należy wykonać zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, projektem budowlanym, pozwoleniem budowlanym, przedmiarem robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, sztuką budowlaną, wszelkimi niezbędnymi przepisami, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

Składający oferty wykonawcy zobowiązani są do zapoznania z istotnymi przepisami prawa, aktami i regulacjami obowiązującymi w Polsce, które w jakikolwiek sposób mogą wpływać lub odnosić się do działań podejmowanych w związku z przetargiem   i w następstwie  podpisania umowy. Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia wszelkich działań (np. wizyta miejsca realizacji robót, zapoznanie się z: projektem budowlanym ,  specyfikacją techniczną, przedmiarem robót, pozwoleniem budowlanym oraz innymi działaniami) w celu oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka oraz uzyskania wszelkich danych, jakie mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty   i podpisaniu Umowy.

Wykonawcy będą odpowiedzialni za staranne zaznajomienie się ze SIWZ, w tym również  z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną ,przedmiarem robót, pozwoleniem budowlanym , wszelkimi zmianami do SIWZ sporządzonymi w okresie przetargowym, oraz za uzyskanie wiarygodnych informacji dotyczących poszczególnych warunków                      i obowiązków, które mogą w jakikolwiek sposób oddziaływać na sumę czy istotę oferty lub na wykonanie robót.

Ponadto przedmiotem realizacji jest wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Wspólny Słownik Zamówień CPV:

     45000000-7 Roboty budowlane

     45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

     45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznej

     45312310-3 Ochrona odgromowa

     45232460-4 Roboty sanitarne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45111220-6 Roboty rozbiórkowe

45262500-6 Roboty murarskie

4521000-4 Stolarka drzwiowa i okienna

 

     Na roboty jw. wykonawca udzieli gwarancji na okres 3 lat licząc od daty  protokołu odbioru robót.

Miejsce realizacji zamówienia: Dom Kultury  ul. Wrocławska 16,  Wilków.

  

  Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

6.  Informacja o możliwości składania oferty wariantowej

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

7.  Termin wykonania zamówienia

     Termin realizacji zamówienia (wymagany):  do 31.05.2012r.

 

8.   Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

1) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2) wiedza i doświadczenie:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:  Zamawiający uzna , że Wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych, odpowiadających swym  zakresem przedmiotowi zamówienia ,  z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wartość każdej roboty nie może być mniejsza niż 400 000,00 zł brutto.

3) potencjał techniczny:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym .

4) osoby zdolne do wykonania zamówienia:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli przedstawi wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz złoży oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.  Wykonawca musi wykazać, że osoba  będąca pełnić funkcję kierownika budowy  posiada uprawnienia jak również  posiada aktualne zaświadczenie  o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

5) sytuacja ekonomiczna i finansowa:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający uzna, że  Wykonawca spełnia warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeżeli przedstawi opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

 

W przypadku polegania na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy, Wykonawca musi przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

 

Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.

9.Informacja o oświadczeniach lub dokumentach , jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 ustawy

     9.1W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków , o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

1.    oświadczenie o spełnianiu warunków wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy,

2.  wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,

3. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

4.  oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

5. opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca   jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

 

    9.2W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1     ustawy, należy przedłożyć :

1.    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,

2.    aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,

       3.   aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające , że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie  na raty zaległych płatności lub wstrzymanie  w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

           albo składania ofert

     4.   aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie ,  że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie  na raty zaległych płatności lub wstrzymanie  w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia  albo składania ofert

  9.3Dokumenty podmiotów zagranicznych .Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej , przedkłada:

1) dokument  wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości- wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie- wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 

10.Informacja o dokumentach potwierdzających , ze oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:                  nie dotyczy

11. Inne dokumenty:

     1.wypełniony formularz oferty,

     2.pełnomocnictwo - w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, posiadające zakres i podpisane przez osoby reprezentujące wykonawcę *,

3.uprawnienia budowlane kierownika budowy

4.aktualne zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  kierownika budowy

5.dowód wniesienia wadium

6.określenie części zamówienia, którą Wykonawca powierzy podwykonawcy .

     7. W przypadku polegania na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy, Wykonawca musi przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia

    8. kosztorys ofertowy

12.Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców , u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

13. Informacja na temat wadium

Zamawiający  wymaga wniesienia wadium  w wysokości:  20 000,00 zł.   (słownie : dwadzieścia   tysięcy złotych  i 00/100).

14. Zaliczki

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia .

15.  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie:

-       cena oferty brutto - 100% (najniższa cena)

16.  Miejsce i termin składania ofert

 

Oferty należy składać /przesyłać/ w zamkniętej kopercie w pok. 9A(SEKRETARIAT) Urzędu Gminy w Wilkowie, ul. Wrocławska 11,46-113 Wilków.

Koperta ma być zaadresowana według poniższego wzoru:

    Urząd Gminy w Wilkowie ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków Oferta na przetarg nieograniczony  Przebudowa z rozbudową i nadbudową Domu Kultury w Wilkowie ( część B)  nie otwierać przed 12.05.2011r. godz.10.30.

Termin składania ofert upływa dnia 12.05.2011 r. o godz. 09:00.

Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego w art. 84 ust. 2 ustawy. (W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.).

Otwarcie ofert

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 12.05.2011 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego – (sala konferencyjna)  Urzędu Gminy w Wilkowie, ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków.

17.Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

18. Informację o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

19. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na  której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

     Zamawiający nie będzie ustanawiał dynamicznego systemu zakupów.

20. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na którą będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

   Zamawiający nie będzie stosował aukcji elektronicznej.

21. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających , o których mowa  w art.67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4 , jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających .

22. Zmiany umowy

    Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

     Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian:

     W następujących przypadkach:

 1. Zmiana terminu realizacji umowy:

1)    jeżeli zmiana jest konieczna z powodu przedłużającej się procedury wyboru najkorzystniejszej oferty,

2)    jeżeli zmiana jest konieczna z powodu złożenia odwołania,

3)    jeżeli zmiana jest konieczna z przyczyn losowych uniemożliwiających realizację zamówienia w zakładanym terminie,

4)    jeżeli zmiana jest konieczna z powodu działania siły wyższej tj. niezwykłych i nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od strony, która się na nie powołuje i których konsekwencji mimo zachowania należytej staranności nie można było uniknąć w szczególności niesprzyjających warunków atmosferycznych i klęsk żywiołowych, katastrofy budowlanej uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu umowy,

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z w/w okoliczności  termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu za zgodą Zamawiajacego, nie dłużej jednak niż  o okres trwania tych okoliczności .

23. Informacje dodatkowe , w tym dotyczące finansowania projektu/programów ze środków Unii Europejskiej:

Zamawiający złożył wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2007-2013.

24. Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia. nie  

 

25. Osoby upoważnione do kontaktów

  Uprawnionymi osobami do kontaktów z wykonawcami są:

      - w zakresie procedury przetargowej: Agata Gieroń: tel.077 419 55 11 Urząd Gminy w Wilkowie, ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków

  -  w zakresie przedmiotu zamówienia: Kazimierz Olchawa tel.077 419 55 11 Urząd Gminy w Wilkowie, ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków

w godzinach :

 Poniedziałek od  8.00-16.00

 Wtorek –Piątek od 7.00-15.00

Wójt Gminy Wilków

mgr Bogdan Zdyb

 

Do wiadomości :

1.Biuletyn Zamówień Publicznych

2.Strona internetowa Urzędu Gminy w Wilkowie

3.Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Wilkowie

4. aa

 

 

Załączniki:


 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 2. Formularz oferty
 3. Załącznik Nr 1 do formularza oferty - Oświadczenie
 4. Załącznik Nr 2 do formularza oferty - Wykaz robót budowlanych
 5. Załącznik Nr 3 do formularza oferty - Wykaz osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia
 6. Załącznik Nr 4 do formularza oferty - Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach
 7. Załącznik Nr 5 do formularza oferty - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 8. Załącznik Nr 6 do formularza oferty - Dotyczy podwykonawstwa
 9. Załącznik Nr 7 do formularza oferty - Oświadczenie dla osób fizycznych
 10. Formularz umowy
 11. Pozwolenie budowlane
 12. Przedmiary robót
 13. Projekt budowlany
 14. Spefikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
 15. Wyjaśnienia do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia