Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o zamówieniu - Przetarg nieograniczony - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów ornych w miejscowości Krzyków

GKR.271.4.2011                                                                                             Wilków  10.05.2011r.

                                                

                        OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

                               Ogłoszenie o zamówieniu

 

o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust . 8 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych na: Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów ornych w miejscowości Krzyków.

1.  Nazwa i adres zamawiającego

Zamawiającym jest Gmina Wilków, w imieniu której występuje

Wójt Gminy Wilków

ul. Wrocławska 11

46-113 Wilków

REGON: 531412770

http: www.wilkow.pl

e-mail:

tel. (077) 419 55 11 – 15

fax.(077) 419 55 11

Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

2.  Określenie trybu zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.     - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm)

 

3.  Informacja o zamieszczeniu ogłoszenia w biuletynie zamówień publicznych

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10.05.2011r.

4.  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków     zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona została na stronie internetowej Urzędu Gminy w Wilkowie www.wilkow.pl w dniu 10.05.2011r.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać po uprzednim złożeniu wniosku z danymi tele-adresowymi : osobiście w Urzędzie Gminy w Wilkowie, ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków lub za zaliczeniem pocztowym. SIWZ jest odpłatna.

5.  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych

    Przedmiotem zamówienia  jest Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów ornych w miejscowości Krzyków.

  Zakres prac do wykonania:

   - roboty pomiarowe

   - roboty ziemne

   - odmulenia i odtwarzanie rowów

   - wykonanie warstwy odsączającej z żużla paleniskowego gr.10 cm na jezdni

   - wykonanie dolnej warstwy podbudowy tłuczniowej gr.15 cm na jezdni

   -  wykonanie górnej warstwy podbudowy tłuczniowej gr.10 cm na jezdni

   - wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr.4 cm

   - wykonanie pobocza utwardzonego tłuczniem gr.8 cm

   - wykonanie ścianek betonowych na przepuście drogowym

   - plantowanie i humusowanie pobocza

    -uzupełnienie i ścinka poboczy gruntowych.

 

Ponadto przedmiotem realizacji jest:

- wykonanie dokumentacji powykonawczej geodezyjnej

    Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i utrzymania organizacji ruchu na czas budowy .

Roboty należy wykonać zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, projektem budowlanym, przedmiarem robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, sztuką budowlaną, wszelkimi niezbędnymi przepisami, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej zapewniając bezpieczne  i higieniczne warunki pracy.

Składający oferty wykonawcy zobowiązani są do zapoznania z istotnymi przepisami prawa, aktami i regulacjami obowiązującymi w Polsce, które w jakikolwiek sposób mogą wpływać lub odnosić się do działań podejmowanych w związku z przetargiem i w następstwie  podpisania umowy. Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia wszelkich działań (np. wizyta miejsca realizacji robót, zapoznanie się z: projektem budowlanym ,  specyfikacją techniczną, przedmiarem robót, oraz innymi działaniami) w celu oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka oraz uzyskania wszelkich danych, jakie mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty  i podpisaniu Umowy.

Wykonawcy będą odpowiedzialni za staranne zaznajomienie się ze SIWZ, w tym również  z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną ,przedmiarem robót, wszelkimi zmianami do SIWZ sporządzonymi w okresie przetargowym, oraz za uzyskanie wiarygodnych informacji dotyczących poszczególnych warunków i obowiązków, które mogą w jakikolwiek sposób oddziaływać na sumę czy istotę oferty lub na wykonanie robót.

Wspólny Słownik Zamówień CPV:

     45000000-7 Roboty budowlane

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia , roboty ziemne

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania , fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

     Na roboty jw. Wykonawca udzieli gwarancji na okres 3 lat licząc od daty  protokołu odbioru robót.

     Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

6.  Informacja o możliwości składania oferty wariantowej

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

7.  Termin wykonania zamówienia

     Termin realizacji zamówienia (wymagany):  do 30.09.2011r.

8.   Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

1) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2) wiedza i doświadczenie:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:  Zamawiający uzna , że Wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych, odpowiadających swym zakresem przedmiotowi zamówienia , z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wartość każdej roboty nie może być mniejsza niż 150 000,00 zł brutto.

3) potencjał techniczny:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym .

4) osoby zdolne do wykonania zamówienia:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli przedstawi wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz złoży oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.  Wykonawca musi wykazać, że osoba  będące pełnić funkcję kierownika budowy i robót budowlanych w specjalności drogowej  posiada uprawnienia jak również  posiada aktualne zaświadczenie  o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

5) sytuacja ekonomiczna i finansowa:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający uzna, że  Wykonawca spełnia warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeżeli przedstawi opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

 

W przypadku polegania na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy, Wykonawca musi przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

 

Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.

9.Informacja o oświadczeniach lub dokumentach , jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 ustawy

     9.1W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków , o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

1.    oświadczenie o spełnianiu warunków wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy,

2.  wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,

3. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

4.  oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

5. opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca   jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

    9.2W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1     ustawy, należy przedłożyć :

1.      oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,

2.      aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,

       3.   aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie  na raty zaległych płatności lub wstrzymanie  w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

           albo składania ofert

     4.   aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie ,  że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie  na raty zaległych płatności lub wstrzymanie  w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia  albo składania ofert

  9.3Dokumenty podmiotów zagranicznych .Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej , przedkłada:

1) dokument  wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości- wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie- wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

10.Informacja o dokumentach potwierdzających , ze oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:                  nie dotyczy

11. Inne dokumenty:

     1.wypełniony formularz oferty,

     2.pełnomocnictwo - w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, posiadające zakres i podpisane przez osoby reprezentujące wykonawcę *,

3.uprawnienia budowlane kierownika budowy, kierownika robót budowlanych w  specjalności drogowej

4.aktualne zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  kierownika budowy, kierownika robót budowlanych w  specjalności drogowej

5.dowód wniesienia wadium

6. określenie części zamówienia, którą Wykonawca powierzy podwykonawcy

     7. W przypadku polegania na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy, Wykonawca musi przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia

    8. kosztorys ofertowy

12.Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców , u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

13. Informacja na temat wadium

Zamawiający  wymaga wniesienia wadium  w wysokości:  4 000,00 zł.                                 
(słownie : cztery  tysiące złotych  i 00/100).

14. Zaliczki

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia .

15.  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie:

-          cena oferty brutto - 100% (najniższa cena)

16.  Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać /przesyłać/ w zamkniętej kopercie w pok. 9A(SEKRETARIAT) Urzędu Gminy w Wilkowie, ul. Wrocławska 11,46-113 Wilków.

Koperta ma być zaadresowana według poniższego wzoru:

    Urząd Gminy w Wilkowie ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków Oferta na przetarg nieograniczony  Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów ornych w miejscowości Krzyków  nie otwierać przed 25.05.2011r. godz.10.00.

Termin składania ofert upływa dnia 25.05.2011 r. o godz. 09:00.

Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego w art. 84 ust. 2 ustawy. (W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.).

Otwarcie ofert

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 25.05.2011 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego – (sala konferencyjna)  Urzędu Gminy w Wilkowie, ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków.

17.Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

18. Informację o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

19. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz  z adresem strony internetowej, na  której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

     Zamawiający nie będzie ustanawiał dynamicznego systemu zakupów.

20. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na którą będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

   Zamawiający nie będzie stosował aukcji elektronicznej.

21. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających , o których mowa  w art.67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4 , jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających .

22. Zmiany umowy

    Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

     Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian:

     W następujących przypadkach:

 1. Zmiana terminu realizacji umowy:

1)      jeżeli zmiana jest konieczna z powodu przedłużającej się procedury wyboru najkorzystniejszej oferty,

2)      jeżeli zmiana jest konieczna z powodu złożenia odwołania,

3)      jeżeli zmiana jest konieczna z przyczyn losowych uniemożliwiających realizację zamówienia w zakładanym terminie,

4)      jeżeli zmiana jest konieczna z powodu działania siły wyższej tj. niezwykłych i nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od strony, która się na nie powołuje i których konsekwencji mimo zachowania należytej staranności nie można było uniknąć w szczególności niesprzyjających warunków atmosferycznych i klęsk żywiołowych, katastrofy budowlanej uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu umowy,

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z w/w okoliczności  termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu za zgodą Zamawiającego, nie dłużej jednak niż  o okres trwania tych okoliczności .

23. Informacje dodatkowe , w tym dotyczące finansowania projektu/programów ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy

24. Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia. nie

 

25. Osoby upoważnione do kontaktów

  Uprawnionymi osobami do kontaktów z wykonawcami są:

      - w zakresie procedury przetargowej: Agata Gieroń: tel.077 419 55 11 Urząd Gminy w Wilkowie, ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków

  -  w zakresie przedmiotu zamówienia: Kazimierz Olchawa tel.077 419 55 11 Urząd Gminy w Wilkowie, ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków

w godzinach :

 Poniedziałek od  8.00-16.00

 Wtorek –Piątek od 7.00-15.00

 

                                                                                                                Wójt Gminy Wilków
                                                                                                                 mgr Bogdan Zdyb

 

Do wiadomości :

1.Biuletyn Zamówień Publicznych

2.Strona internetowa Urzędu Gminy w Wilkowie

3.Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Wilkowie

4. aa

 

 

Załączniki:

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 2. Formularz oferty
 3. Załącznik Nr 1 do formularza oferty - Oświadczenie
 4. Załącznik Nr 2 do formularza oferty - Wykaz robót budowlanych
 5. Załącznik Nr 3 do formularza oferty - Wykaz osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia
 6. Załącznik Nr 4 do formularza oferty - Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach
 7. Załącznik Nr 5 do formularza oferty - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 8. Załącznik Nr 6 do formularza oferty - Dotyczy podwykonawstwa
 9. Załącznik Nr 7 do formularza oferty - Oświadczenie dla osób fizycznych
 10. Formularz umowy
 11. Zgłoszenie budowlane
 12. Przedmiar robót
 13. rys. nr 6
 14. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych:  dok. nr 10

 


DOCzałącznik Nr2 do formularza oferty.doc (29,50KB)

DOCOpis techniczny Dojazd do pól Krzyków.doc (38,50KB)

PDFniweleta1.pdf (38,34KB)

PDFniweleta2.pdf (36,52KB)

PDFniweleta3.pdf (46,30KB)

PDFKrzyków wysokościówka.pdf (2,32MB)

PDFprzekrój.pdf (186,55KB)

DOCWYMAGANIA OGÓLNE.doc (148,50KB)

DOCwarstwa odsączająca.doc (61,50KB)

DOCpodbudowy tłuczniowe.doc (90,00KB)

DOCwarstwa z betonu asfaltowego.doc (440,50KB)

DOCODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH.doc (41,50KB)

DOCROBOTY ZIEMNE I WYKOPY NIESKALISTE.doc (100,00KB)

DOCbioz droga Krzyków dojazd do pól.doc (19,50KB)

JPEG1JPG.jpeg (42,92KB)

JPEG2.jpeg (36,44KB)

BMPNowy Obraz - mapa bitowa1.bmp (1,64MB)

DOCROBOTY ZIEMNE I WYKOPY NIESKALISTE 1.doc (125,50KB)