Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta Gminy Wilków - wydane w 2013 roku

Zarządzenie Nr ORG.0050.315.2013 z dnia 2 stycznia 2013r.
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2013 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.316.2013 z dnia 2 stycznia 2013r.
w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków do opracowania planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy na 2013 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.317.2013 z dnia 2 stycznia 2013r.
w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz do zaciągania zobowiązań.

Zarządzenie Nr ORG.0050.318.2013 z dnia 2 stycznia 2013r.
w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz do zaciągania zobowiązań.

Zarządzenie Nr ORG.0050.319.2013 z dnia 2 stycznia 2013r.
w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz do zaciągania zobowiązań.

Zarządzenie Nr ORG.0050.320.2013 z dnia 2 stycznia 2013r.
w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz do zaciągania zobowiązań.

Zarządzenie Nr ORG.0050.321.2013 z dnia 2 stycznia 2013r.
w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz do zaciągania zobowiązań.

Zarządzenie Nr ORG.0050.322.2013 z dnia 2 stycznia 2013r.
w sprawie wyznaczenia gminnego koordynatora do przeprowadzenia wspólnego przetargu pn.: „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Grupy zakupowej Związku Gmin Śląska Opolskiego w latach 2013-2014”.

Zarządzenie Nr ORG.0050.323.2013 z dnia 7 stycznia 2013r.
w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2013 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.324.2013 z dnia 7 stycznia 2013r.
w sprawie zasad i trybu wyznaczania celów i zadań, określenia mierników ich realizacji oraz zasad monitorowania ich osiągnięcia.

Zarządzenie Nr ORG.0050.325.2013 z dnia 7 stycznia 2013r.
o zmianie zarządzenia Nr 0050.232.2912 Wójta Gminy Wilków z dnia 19 lipca 2012r. w sprawie organizacji zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy w Wilkowie.

Zarządzenie Nr ORG.0050.326.2013 z dnia 7 stycznia 2013r.
o zmianie zarzędzenia Nr ORG.0050.234.2012 Wójta Gminy Wilków z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie przeprowadzania samooceny kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Wilkowie.

Zarządzenie Nr ORG.0050.327.2013 z dnia 16 stycznia 2013r.
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy, Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Dyrektorom Szkół sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnychstopniach awansu zawodowego za 2012 rok.
Załącznik

Zarządzenie Nr ORG.0050.328.2013 z dnia 16 stycznia 2013r.
w sprawie składania oświadczeń o stanie kontroli zarządczej przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Wilków.

Zarządzenie Nr ORG.0050.329.2013 z dnia 24 stycznia 2013r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie zadania w sferze propagowania i rozwijania kultury fizycznej, sportu i rekreacji.

Zarządzenie Nr ORG.0050.330.2013 z dnia 25 stycznia 2013r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2013 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.331.2013 z dnia 25 stycznia 2013r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2013 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.332.2013 z dnia 30 stycznia 2013r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2013 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.333.2013 z dnia 7 lutego 2013r.
w sprawie ogłoszenia Konkursu na Stroik Wielkanocny Wilków 2013 i powołania Komisji Konkursowej.

Zarządzenie Nr ORG.0050.334.2013 z dnia 8 lutego 2013r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2013 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.335.2013 z dnia 8 lutego 2013r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2013 r.

Zarządzenie Nr ORG.0050.336.2013 z dnia 14 lutego 2013r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert na wykonywanie zadań publicznych w sferze propagowania i rozwijania kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2013 roku.

Zarządzenie Nr ORG.0050.336a.2013 z dnia 14 lutego 2013r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych.

Zarządzenie Nr ORG.0050.337.2013 z dnia 20 lutego 2013r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy.

Zarządzenie Nr ORG.0050.338.2013 z dnia 25 lutego 2013r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2013 roku.

Zarządzenie Nr ORG.0050.339.2013 z dnia 25 lutego 2013r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2013 roku.

Zarządzenie Nr ORG.0050.340.2013 z dnia 28 lutego 2013r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2013 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.341.2013 z dnia 4 marca 2013r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2013 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.342.2013 z dnia 22 marca 2013r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2013 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.343.2013 z dnia 22 marca 2013r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2013 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.344.2013 z dnia 22 marca 2013r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wilków za 2012 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.345.2013 z dnia 22 marca 2013r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy.

Zarządzenie Nr ORG.0050.346.2013 z dnia 25 marca 2013r.
w sprawie powołania pracowników Zamawiającego do wykonania czynności związanych z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: „Rozwiązywanie problemów gospodarki ściekowej w powiecie namysłowskim – Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilków” oraz powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: „Rozwiązywanie problemów gospodarki ściekowej w powiecie namysłowskim – Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilków”.

Zarządzenie Nr ORG.0050.347.2013 z dnia 25 marca 2013r.
w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego inwestycji pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Lubska”.

Zarządzenie Nr ORG.0050.348.2013 z dnia 4 kwietnia 2013r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2013 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.349.2013 z dnia 15 kwietnia 2013r.
o zmianie zarządzenia NR ORG.0050.342.2013 Wójta Gminy Wilków z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2013 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.350.2013 z dnia 15 kwietnia 2013r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.

Zarządzenie Nr ORG.0050.351.2013 z dnia 17 kwietnia 2013r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Wilków na 2013 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.352.2013 z dnia 17 kwietnia 2013r.
w sprawie przedstawienia oceny zasobów pomocy społecznej.

Zarządzenie Nr ORG.0050.353.2013 z dnia 17 kwietnia 2013r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2013 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.354.2013 z dnia 18 kwietnia 2013r.
w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Wilków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2012.

Zarządzenie Nr ORG.0050.355.2013 z dnia 25 kwietnia 2013r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2013 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.356.2013 z dnia 26 kwietnia 2013r.
w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Wilków za 2012 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.357.2013 z dnia 26 kwietnia 2013r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Wilków na 2013 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.358.2013 z dnia 26 kwietnia 2013r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków urzędu gminy na 2013 r.

Zarządzenie Nr ORG.0050.359.2013 z dnia 2 maja 2013r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2013 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.360.2013 z dnia 6 maja 2013r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2013 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.361.2013 z dnia 6 maja 2013r.
w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Wilków.

Zarządzenie Nr ORG.0050.362.2013 z dnia 22 maja 2013r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2013 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.363.2013 z dnia 22 maja 2013r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2013 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.364.2013 z dnia 27 maja 2013r.
w sprawie powołania pracowników Zamawiającego do wykonania czynności związanych z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wilków” oraz w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wilków”.

Zarządzenie Nr ORG.0050.365.2013 z dnia 28 maja 2013r.
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację rzeczowych składników majątkowych.

Zarządzenie Nr ORG.0050.366.2013 z dnia 6 czerwca 2013r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Wilków na 2013 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.367.2013 z dnia 7 czerwca 2013r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2013 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.368.2013 z dnia 7 czerwca 2013r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych.

Zarządzenie Nr ORG.0050.369.2013 z dnia 7 czerwca 2013r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2013 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.370.2013 z dnia 7 czerwca 2013r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2013 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.371.2013 z dnia 7 czerwca 2013r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2013 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.372.2013 z dnia 14 czerwca 2013r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2013 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.373.2013 z dnia 17 czerwca 2013r.
w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Zarządzenie Nr ORG.0050.374.2013 z dnia 25 czerwca 2013r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2013 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.375.2013 z dnia 25 czerwca 2013r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków urzędu gminy na 2013 r.

Zarządzenie Nr ORG.0050.376.2013 z dnia 28 czerwca 2013r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2013 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.377.2013 z dnia 28 czerwca 2013r.
w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na objęcie udziałów w Zakładzie Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o. o. w Namysłowie.

Zarządzenie Nr ORG.0050.378.2013 z dnia 1 lipca 2013r.
w sprawie powołania pracowników Zamawiającego do wykonania czynności związanych z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: „Przewozy dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wilków do Namysłowa” oraz w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: „Przewozy dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wilków do Namysłowa”.

Zarządzenie Nr ORG.0050.379.2013 z dnia 1 lipca 2013r.
w sprawie powołania pracowników Zamawiającego do wykonania czynności związanych z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: „Przewozy dzieci do szkół na terenie Gminy Wilków” oraz w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: „Przewozy dzieci do szkół na terenie Gminy Wilków”.

Zarządzenie Nr ORG.0050.380.2013 z dnia 2 lipca 2013
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2013 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.381.2013 z dnia 2 lipca 2013
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2013 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.382.2013 z dnia 4 lipca 2013r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: „Udzielenie Gminie Wilków kredytu długoterminowego gotówkowego w kwocie 650.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wilków w 2013 roku”.

Zarządzenie Nr ORG.0050.383.2013 z dnia 11 lipca 2013r.
w sprawie powołania Komisji dla przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr ORG.0050.384.2013 z dnia 11 lipca 2013r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2013 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.385.2013 z dnia 18 lipca 2013r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2013 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.386.2013 z dnia 18 lipca 2013r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2013 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.387.2013 z dnia 18 lipca 2013r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2013 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.388.2013 z dnia 22 lipca 2013r.
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.

Zarządzenie Nr ORG.0050.389.2013 z dnia 22 lipca 2013r.
w sprawie ogłoszenia Konkursu na Najpiękniejszy Wieniec lub Arcydzieło Dożynkowe w 2013 roku i powołania Komisji Konkursowej.

Zarządzenie Nr ORG.0050.390.2013 z dnia 22 lipca 2013r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2013 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.391.2013 z dnia 22 lipca 2013r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2013 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.392.2013 z dnia 29 lipca 2013r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2013 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.393.2013 z dnia 5 sierpnia 2013r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2013 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.394.2013 z dnia 5 sierpnia 2013r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2013 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.395.2013 z dnia 5 sierpnia 2013r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2013 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.396.2013 z dnia 8 sierpnia 2013r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2013 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.397.2013 z dnia 8 sierpnia 2013r.
w sprawie powołania Komisji do odbioru częściowego inwestycji pn.: „Rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej w powiecie namysłowskim – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilków”.

Zarządzenie Nr ORG.0050.398.2013 z dnia 23 sierpnia 2013r.
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wilków za pierwsze półrocze 2013 roku.

Zarządzenie Nr ORG.0050.399.2013 z dnia 23 sierpnia 2013r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2013 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.400.2013 z dnia 26 sierpnia 2013r.
w sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę gruntów pod budowle,położonych w Wilkowie, stanowiących własność Gminy Wilków.

Zarządzenie Nr ORG.0050.401.2013 z dnia 26 sierpnia 2013r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.

Zarządzenie Nr ORG.0050.402.2013 z dnia 5 września 2013r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2013 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.403.2013 z dnia 5 września 2013r.
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację rzeczowych składników majątkowych.

Zarządzenie Nr ORG.0050.404.2013 z dnia 9 września 2013r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2013 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.405.2013 z dnia 10 września 2013r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2013 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.406.2013 z dnia 10 września 2013r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2013 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.407.2013 z dnia 11 września 2013r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2013 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.408.2013 z dnia 16 września 2013r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych.

Zarządzenie Nr ORG.0050.409.2013 z dnia 16 września 2013r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2013 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.410.2013 z dnia 16 września 2013r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2013 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.411.2013 z dnia 17 września 2013r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2013 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.412.2013 z dnia 20 września 2013r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2013 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.413.2013 z dnia 20 września 2013r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2013 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.414.2013 z dnia 23 września 2013r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2013 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.415.2013 z dnia 23 września 2013r.
o zmianie zarządzenia Nr ORG.0050.198.2012 Wójta Gminy Wilków z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości.

Zarządzenie Nr ORG.0050.416.2013 z dnia 23 września 2013r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków urzędu gminy na 2013 r.

Zarządzenie Nr ORG.0050.417.2013 z dnia 27 września 2013r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2013 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.418.2013 z dnia 1 października 2013r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2013 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.419.2013 z dnia 3 października 2013r.
w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż autobusu marki Jelcz L 090 M/S, rok produkcji 2003 i powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr ORG.0050.420.2013 z dnia 3 października 2013r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2013 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.421.2013 z dnia 3 października 2013r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2013 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.422.2013 z dnia 7 października 2013r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2013 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.423.2013 z dnia 7 października 2013r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2013 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.424.2013 z dnia 15 października 2013r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2013 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.425.2013 z dnia 23 października 2013r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2013 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.426.2013 z dnia 23 października 2013r.
w sprawie przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż autobusu marki Jelcz L 090 M/S, rok produkcji 2003 i powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr ORG.0050.427.2013 z dnia 31 października 2013r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2013 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.428.2013 z dnia 31 października 2013r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków urzędu gminy na 2013 r.

Zarządzenie Nr ORG.0050.429.2013 z dnia 4 listopada 2013r.
w sprawie przedłożenia projektu aktu prawa miejscowego do konsultacji.

Zarządzenie Nr ORG.0050.430.2013 z dnia 4 listopada 2013r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2013 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.431.2013 z dnia 4 listopada 2013r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2013 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.432.2013 z dnia 14 listopada 2013r.
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały budżetowej na 2014 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.433.2013 z dnia 14 listopada 2013r.
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Zarządzenie Nr ORG.0050.434.2013 z dnia 14 listopada 2013r.
w sprawie ogłoszenia Konkursu na Szopkę Betlejemską Wilków 2013 i powołania Komisji Konkursowej.

Zarządzenie Nr ORG.0050.435.2013 z dnia 14 listopada 2013r.
w sprawie przeprowadzenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż autobusu marki Jelcz L 090 M/S, rok produkcji 2003 i powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr ORG.0050.436.2013 z dnia 18 listopada 2013r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2013 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.437.2013 z dnia 18 listopada 2013r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2013 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.438.2013 z dnia 18 listopada 2013r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2013 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.439.2013 z dnia 18 listopada 2013r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2013 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.440.2013 z dnia 19 listopada 2013r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2013 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.441.2013 z dnia 19 listopada 2013r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2013 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.442.2013 z dnia 25 listopada 2013r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2013 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.443.2013 z dnia 25 listopada 2013r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2013 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.444.2013 z dnia 25 listopada 2013r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2013 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.445.2013 z dnia 6 grudnia 2013r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2013 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.446.2013 z dnia 6 grudnia 2013r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2013 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.447.2013 z dnia 9 grudnia 2013r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2013 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.448.2013 z dnia 9 grudnia 2013r.
w sprawie wprowadzenia autopoprawki do projektu uchwały budżetowej na 2014 rok przedłożonego Radzie Gminy w Wilkowie zarządzeniem Nr ORG.0050.432.2013 z dnia 14 listopada 2013 r.

Zarządzenie Nr ORG.0050.449.2013 z dnia 9 grudnia 2013r.
w sprawie wprowadzenia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej przedłożonej Radzie Gminy w Wilkowie zarządzeniem Nr ORG.0050.433.2013 z dnia 14 listopada 2013 r.

Zarządzenie Nr ORG.0050.450.2013 z dnia 11 grudnia 2013r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2013 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.451.2013 z dnia 11 grudnia 2013r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2013 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.452.2013 z dnia 13 grudnia 2013r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2013 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.452a.2013 z dnia 13 grudnia 2013r.
w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla projektu pn: „Wesołe Przedszkole w Wilkowie” w ramach poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej objętego POKL na lata 2007 – 2013.

Zarządzenie Nr ORG.0050.453.2013 z dnia 13 grudnia 2013r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych.

Zarządzenie Nr ORG.0050.454.2013 z dnia 13 grudnia 2013r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów za 2012 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.455.2013 z dnia 16 grudnia 2013r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2013 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.456.2013 z dnia 16 grudnia 2013r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2013 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.457.2013 z dnia 16 grudnia 2013r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2013 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.458.2013 z dnia 16 grudnia 2013r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2013 r.

Zarządzenie Nr ORG.0050.459.2013 z dnia 20 grudnia 2013r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2013 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.460.2013 z dnia 20 grudnia 2013r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków urzędu gminy na 2013 r.

Zarządzenie Nr ORG.0050.461.2013 z dnia 20 grudnia 2013r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków urzędu gminy na 2013 r.

Zarządzenie Nr ORG.0050.462.2013 z dnia 24 grudnia 2013r.
w sprawie powołania Komisji do odbioru zamówień dodatkowych inwestycji pn.: „Rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej w powiecie namysłowskim – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilków”.

Zarządzenie Nr ORG.0050.463.2013 z dnia 30 grudnia 2013r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2013 rok.