Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

KADENCJA 2010-2014

Uchwała Nr I/1/10 z dnia 2 grudnia 2010r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Wilkowie.

Uchwała Nr I/2/10 z dnia 2 grudnia 2010r.
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Wilkowie.

Uchwała Nr II/3/10 z dnia 13 grudnia 2010r.
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.

Uchwała Nr II/4/10 z dnia 13 grudnia 2010r.
w sprawie powołania stałej Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego.

Uchwała Nr II/5/10 z dnia 13 grudnia 2010r.
w sprawie powołania stałej Komisji ds. Oświaty i Problemów Społecznych.

Uchwała Nr II/6/10 z dnia 13 grudnia 2010r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Wilków na 2010 rok.

Uchwała Nr III/7/10 z dnia 28 grudnia 2010r.
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Uchwała Nr III/8/10 z dnia 28 grudnia 2010r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wilków na 2011 rok.

Uchwała Nr III/9/10 z dnia 28 grudnia 2010r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wilków na 2010 rok.

Uchwała Nr III/10/10 z dnia 28 grudnia 2010r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Wilków.

Uchwała Nr III/11/10 z dnia 28 grudnia 2010r.
w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu na 2011 rok stanowiącego część gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych.

Uchwała Nr IV/12/11 z dnia 4 lutego 2011r.
o zmianie uchwały Nr III/8/10 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wilków na 2011 rok.

Uchwała Nr IV/13/11 z dnia 4 lutego 2011r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/253/10 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wilków na 2011 rok.

Uchwała Nr IV/14/11 z dnia 4 lutego 2011r.
o zmianie uchwały Nr II/13/02 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości.
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2

Uchwała Nr IV/15/11 z dnia 4 lutego 2011r.
w sprawie zasad wypłacania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym i sołtysom.

Uchwała Nr IV/16/11 z dnia 4 lutego 2011r
sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Uchwała Nr IV/17/11 z dnia 4 lutego 2011r.
w sprawie zgłoszenia kandydata Gminy Wilków do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Namysłowie.

Uchwała Nr IV/18/11 z dnia 4 lutego 2011r.
w sprawie uchwalenia Planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Gminie Wilków na rok 2011.

Uchwała Nr IV/19/11 z dnia 4 lutego 2011r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości położonych w Wilkowie stanowiących własność Gminy Wilków.

Uchwała Nr IV/20/11 z dnia 4 lutego 2011r.
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.

Uchwała Nr IV/21/11 z dnia 4 lutego 2011r.
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Wilkowie oraz zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Wilkowie na 2011 rok.

Uchwała Nr IV/22/11 z dnia 4 lutego 2011r.
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Uchwała Nr V/23/11 z dnia 18 marca 2011r.
o zmianie uchwały Nr III/8/10 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wilków na 2011 rok.

Uchwała Nr V/24/11 z dnia 18 marca 2011r.
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Wilków na rok 2012 środków stanowiących fundusz sołecki.

Uchwała Nr V/25/11 z dnia 18 marca 2011r.
o zmianie uchwały Nr III/7/10 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Uchwała Nr V/26/11 z dnia 18 marca 2011r.
w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Wilków.

Uchwała Nr V/27/11 z dnia 18 marca 2011r.
w sprawie przekazania Policji środków finansowych ze środków stanowiących dochody własne Gminy Wilków z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za ponadnormatywny czas służby.

Uchwała Nr V/28/11 z dnia 18 marca 2011r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.

Uchwała Nr V/29/11 z dnia 18 marca 2011r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Spółka z o.o.

Uchwała Nr V/30/11 z dnia 18 marca 2011r.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.

Uchwała Nr V/31/11 z dnia 18 marca 2011r.
o zmianie uchwały Nr XXXVII/221/10 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie dopłaty z budżetu Gminy Wilków do 1m³ wody.

Uchwała Nr V/32/11 z dnia 18 marca 2011r.
w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Uchwała Nr V/33/11 z dnia 18 marca 2011r.
w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą Nowe kwalifikacje-nowe perspektywy w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uchwała Nr VI/34/11 z dnia 28 kwietnia 2011r.
o zmianie uchwały Nr III/8/10 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wilków na 2011 rok.

Uchwała Nr VI/35/11 z dnia 28 kwietnia 2011r.
o zmianie uchwały Nr III/7/10 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Uchwała Nr VI/36/11 z dnia 28 kwietnia 2011r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Namysłowie w 2011 roku.

Uchwała Nr VI/37/11 z dnia 28 kwietnia 2011r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.

Uchwała Nr VI/38/11 z dnia 28 kwietnia 2011r.
w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wilków rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III.4131.1.67.2011.AR Wojewody Opolskiego z dnia 20 maja 2011 r. stwierdzające nieważność części uchwały Rady Gminy Wilków nr VI/38/11 z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wilków.

Uchwała Nr VI/39/11 z dnia 28 kwietnia 2011r.
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Wilków.

Uchwała Nr VII/40/11 z dnia 17 czerwca 2011r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wilków za 2010 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wilków za 2010 rok.

Uchwała Nr VII/41/11 z dnia 17 czerwca 2011r.
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wilków absolutorium za 2010 rok.

Uchwała Nr VII/42/11 z dnia 17 czerwca 2011r.
o zmianie uchwały Nr III/8/10 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2011 rok.

Uchwała Nr VII/43/11 z dnia 17 czerwca 2011r.
o zmianie uchwały Nr III/7/10 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Uchwała Nr VII/44/11 z dnia 17 czerwca 2011r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.

Uchwała Nr VII/45/11 z dnia 17 czerwca 2011r.
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.

Uchwała Nr VII/46/11 z dnia 17 czerwca 2011r.
o uchyleniu uchwały Nr XXI/125/08 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wilków.

Uchwała Nr VII/47/11 z dnia 17 czerwca 2011r.
o zmianie zmiany uchwały Nr XL/246/10 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wilków.

Uchwała Nr VII/48/11 z dnia 17 czerwca 2011r.
w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora szkoły, zespołu szkolno-przedszkolnego, przedszkola lub wicedyrektora.

Uchwała Nr VII/49/11 z dnia 17 czerwca 2011r.
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków.

Uchwała Nr VIII/50/11 z dnia 9 września 2011r.
w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego powierzenia Gminie Namysłów realizacji zdania publicznego polegającego na świadczeniu usług w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, które zapewnia Środowiskowy Dom Samopomocy w Namysłowie, dla uczestników z terenu Gminy Wilków.

Uchwała Nr VIII/51/11 z dnia 9 września 2011r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Namysłów na realizację zadania publicznego – współfinansowanie prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Namysłowie.

Uchwała Nr VIII/52/11 z dnia 9 września 2011r.
w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Wilków.

Uchwała Nr VIII/53/11 z dnia 9 września 2011r.
o zmianie uchwały Nr III/8/10 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2011 rok.

Uchwała Nr VIII/54/11 z dnia 9 września 2011r.
o zmianie uchwały Nr III/7/10 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Uchwała Nr VIII/55/11 z dnia 9 września 2011r.
o zmianie uchwały Nr V/26/11 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 18 marca 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Wilków.

Uchwała Nr VIII/56/11 z dnia 9 września 2011r.
o zmianie uchwały NR VII/48/11 Rady Gminy w Wilkowie dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora szkoły, zespołu szkolno­przedszkolnego, przedszkola lub wicedyrektora.

Uchwała Nr VIII/57/11 z dnia 9 września 2011r.
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Uchwała Nr VIII/58/11 z dnia 9 września 2011r.
w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii o kandydatach na ławników.

Uchwała Nr VIII/59/11 z dnia 9 września 2011r.
w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu.

Uchwała Nr VIII/60/11 z dnia 9 września 2011r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości położonej w Wilkowie stanowiącej własność Gminy Wilków.

Uchwała Nr VIII/61/11 z dnia 9 września 2011r.
w sprawie uchwalenia „Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilków dla lokalizacji elektrowni wiatrowych
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3

Uchwała Nr IX/62/11 z dnia 28 października 2011r.
w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Kluczborku na kadencję w latach 2012 - 2015.

Uchwała Nr IX/63/11 z dnia 28 października 2011r.
o zmianie uchwały Nr III/8/10 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2011 rok.

Uchwała Nr IX/64/11 z dnia 28 października 2011r.
o zmianie uchwały Nr III/7/10 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Uchwała Nr IX/65/11 z dnia 28 października 2011r.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiących mienie gminy poprzez zawarcie umowy użyczenia na czas nieoznaczony z Jednostkami OSP w Bukowiu i w Wilkowie.

Uchwała Nr IX/66/11 z dnia 28 października 2011r.
w sprawie prowadzenia przez Urząd Gminy w Wilkowie wspólnej obsługi finansowo-księgowej i płacowej jednostek oświatowych.

Uchwała Nr IX/67/11 z dnia 28 października 2011r.
o zmianie uchwały Nr II/13/02 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 13 grudnia 2002r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2

Uchwała Nr IX/68/11 z dnia 28 października 2011r.
w sprawie wyrażenia akcesu przystąpienia do realizacji projektu pn. „Poznasz, zrozumiesz, polubisz” w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 „Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Uchwała Nr IX/69/11 z dnia 28 października 2011r.
w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Wilków dla lokalizacji elektrowni wiatrowych.

Uchwała Nr IX/70/11 z dnia 28 października 2011r.
w sprawie przekazania Państwowej Straży Pożarnej środków finansowych ze środków stanowiących dochody własne Gminy Wilków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie.

Uchwała Nr X/71/11 z dnia 25 listopada 2011r.
w sprawie przyjęcia rezygnacji Radnej z funkcji Przewodniczącej Rady Gminy w Wilkowie.

Uchwała Nr X/72/11 z dnia 25 listopada 2011r.
o zmianie uchwały Nr III/8/10 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2011 rok.

Uchwała Nr X/73/11 z dnia 25 listopada 2011r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wilków na 2012 rok.

Uchwała Nr X/74/11 z dnia 25 listopada 2011r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Wilków w 2012 roku.

Uchwała Nr X/75/11 z dnia 25 listopada 2011r.
w sprawie określenia wzoru formularzy informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości.

Uchwała Nr X/76/11 z dnia 25 listopada 2011r.
w sprawie określenia wzoru formularzy informacji o gruntach oraz wzoru deklaracji na podatek rolny.

Uchwała Nr X/77/11 z dnia 25 listopada 2011r.
w sprawie określenia wzoru formularzy informacji o lasach oraz wzoru deklaracji na podatek leśny.

Uchwała Nr X/78/11 z dnia 25 listopada 2011r.
o zmianie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Idzikowicach.

Uchwała Nr X/79/11 z dnia 25 listopada 2011r.
w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Wilków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012.

Uchwała Nr X/80/11 z dnia 25 listopada 2011r.
w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umów dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.

Uchwała Nr X/81/11 z dnia 25 listopada 2011r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości położonej w Pągowie stanowiącej własność Gminy Wilków.

Uchwała Nr X/82/11 z dnia 25 listopada 2011r.
w sprawie załatwienia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowie.

Uchwała Nr XI/83/11 z dnia 20 grudnia 2011r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Wilkowie.

Uchwała Nr XI/84/11 z dnia 20 grudnia 2011r.
o zmianie uchwały Nr III/8/10 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2011 rok.

Uchwała Nr XI/85/11 z dnia 20 grudnia 2011r.
o zmianie uchwały Nr VI/38/11 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wilków.

Uchwała Nr XI/86/11 z dnia 20 grudnia 2011r.
w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu na 2012 rok stanowiącego część gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2

Uchwała Nr XI/87/11 z dnia 20 grudnia 2011r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w Bukowiu stanowiących własność Gminy Wilków.

Uchwała Nr XI/88/11 z dnia 20 grudnia 2011r.
o zmianie uchwały Nr XXXII/186/09 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na terenie Gminy Wilków.

Uchwała Nr XII/89/11 z dnia 30 grudnia 2011r.
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2

Uchwała Nr XII/90/11 z dnia 30 grudnia 2011r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2012r.

Uchwała Nr XII/91/11 z dnia 30 grudnia 2011r.
o zmianie uchwały Nr III/8/10 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2011 rok.

Uchwała Nr XII/92/11 z dnia 30 grudnia 2011r.
o zmianie uchwały Nr III/7/10 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2

Uchwała Nr XII/93/11 z dnia 30 grudnia 2011r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016 stanowiącego część gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych
Załącznik Nr 1

Uchwała Nr XII/94/11 z dnia 30 grudnia 2011r.
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Wilkowie oraz zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Wilkowie na 2012 rok.

Uchwała Nr XII/95/11 z dnia 30 grudnia 2011r.
o zmianie uchwały Nr II/3/10 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.

Uchwała Nr XII/96/11 z dnia 30 grudnia 2011r.
o zmianie uchwały Nr II/4/10 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie powołania stałej Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego.

Uchwała Nr XIII/97/12 z dnia 16 lutego 2012r.
o zmianie uchwały Nr XII/90/11 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2012 rok.

Uchwała Nr XIII/98/12 z dnia 16 lutego 2012r.
o zmianie uchwały Nr XII/89/11 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Uchwała Nr XIII/99/12 z dnia 16 lutego 2012r.
o zmianie uchwały Nr VI/39/11 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Wilków.

Uchwała Nr XIII/100/12 z dnia 16 lutego 2012r.
w sprawie wyrażenia akcesu przystąpienia do realizacji projektu pn. „I Ty masz szansę na sukces” w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 „Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Uchwała Nr XIII/101/12 z dnia 16 lutego 2012r.
w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą „Nowe kwalifikacje-nowe perspektywy” w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, w Poddziałaniu 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uchwała Nr XIII/102/12 z dnia 16 lutego 2012r.
w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wilków.

Uchwała Nr XIII/103/12 z dnia 16 lutego 2012r.
w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umów dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.

Uchwała Nr XIV/104/12 z dnia 22 marca 2012r.
o zmianie uchwały Nr XII/90/11 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2012 rok.

Uchwała Nr XIV/105/12 z dnia 22 marca 2012r.
w sprawie przekazania Policji środków finansowych ze środków stanowiących dochody własne Gminy Wilków z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za ponadnormatywny czas służby.

Uchwała Nr XIV/106/12 z dnia 22 marca 2012r.
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2013 środków stanowiących fundusz sołecki.

Uchwała Nr XIV/107/12 z dnia 22 marca 2012r.
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Wilków.

Uchwała Nr XIV/108/12 z dnia 22 marca 2012r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Spółka z o.o.
Załącznik

Uchwała Nr XIV/109/12 z dnia 22 marca 2012r.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.

Uchwała Nr XIV/110/12 z dnia 22 marca 2012r.
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania na czas nieoznaczony.

Uchwała Nr XIV/111/12 z dnia 22 marca 2012r.
w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy z Opolską Fundacją Antynowotworową na zorganizowanie kompleksowej opieki z zakresu profilaktyki onkologicznej dla mieszkańców Gminy Wilków.

Uchwała Nr XV/112/12 z dnia 26 kwietnia 2012r.
o zmianie uchwały Nr XII/90/11 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2012 rok.

Uchwała Nr XV/113/12 z dnia 26 kwietnia 2012r.
o zmianie uchwały Nr XII/89/11 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Uchwała Nr XV/114/12 z dnia 26 kwietnia 2012r.
w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umów dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.

Uchwała Nr XV/115/12 z dnia 26 kwietnia 2012r.
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wilków w 2012 roku.

Uchwała Nr XV/116/12 z dnia 26 kwietnia 2012r.
w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy z Głównym Geodetą Kraju dotyczącego udostępnienia aplikacji do prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów dla terenu Gminy Wilków.

Uchwała Nr XVI/117/12 z dnia 22 czerwca 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wilków za 2011 rokwraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wilków za 2011 rok.

Uchwała Nr XVI/118/12 z dnia 22 czerwca 2012 r.
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wilków absolutorium za 2011 rok.

Uchwała Nr XVI/119/12 z dnia 22 czerwca 2012 r.
w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Wilków.

Uchwała Nr XVI/120/12 z dnia 22 czerwca 2012 r.
o zmianie uchwały Nr XII/90/11 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2012 rok.

Uchwała Nr XVI/121/12 z dnia 22 czerwca 2012 r.
w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczyciela zatrudnionego na stanowisku pedagoga, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego.

Uchwała Nr XVI/122/12 z dnia 22 czerwca 2012 r.
w sprawie określenia w drodze regulaminu zasad przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, rękodzieła ludowego oraz upowszechniania i ochrony kultury na terenie Gminy Wilków.

Uchwała Nr XVI/123/12 z dnia 22 czerwca 2012 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2012 – 2015.

Uchwała Nr XVI/124/12 z dnia 22 czerwca 2012 r.
o zmianie uchwały Nr XV/115/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wilków w 2012 roku.

Uchwała Nr XVI/125/12 z dnia 22 czerwca 2012 r.
o zmianie uchwały Nr XX/105/05 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wilków.

Uchwała Nr XVI/126/12 z dnia 22 czerwca 2012 r.
w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości na obszarze oznaczonym w planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wilków symbolem 2MNa, 2MNb, 3MN i 4MN
Załącznik Nr 1 - Wyrys z katastru nieruchomości, sporządzony dla gruntów przeznaczonych do scalenia i podziału określający graficznie granice zewnętrzne tego obszaru w skali 1:1200.
Załącznik Nr 2 - Wypisy z katastru nieruchomości sporządzone dla gruntów przeznaczonych do scalenia i podziału nieruchomości.
Załącznik Nr 3 - Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Wilków, zatwierdzonego uchwałą nr XIX/110/08 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 sierpnia 2008 r. obejmujący teren oznaczony symbolem 2MNa, 2MNb, 3MN i 4MN.

Uchwała Nr XVI/127/12 z dnia 22 czerwca 2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Dębniku stanowiącej własność Gminy Wilków.

Uchwała Nr XVI/128/12 z dnia 22 czerwca 2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości położonych w Wojciechowie stanowiących własność Gminy Wilków.

Uchwała Nr XVII/129/12 z dnia 26 lipca 2012 r.
o zmianie uchwały Nr XII/90/11 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2012 rok.

Uchwała Nr XVII/130/12 z dnia 26 lipca 2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Wilkowie stanowiącej własność Gminy Wilków.

Uchwała Nr XVII/131/12 z dnia 26 lipca 2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umów dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.

Uchwała Nr XVIII/132/12 z dnia 27 września 2012 r.
o zmianie uchwały Nr XII/90/11 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2012 rok.

Uchwała Nr XVIII/133/12 z dnia 27 września 2012 r.
o zmianie uchwały Nr XII/89/11 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Uchwała Nr XVIII/134/12 z dnia 27 września 2012 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy w Wilkowie.

Uchwała Nr XVIII/135/12 z dnia 27 września 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia uchwały Walnego Zebrania Członków Namysłowskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych.

Uchwała Nr XVIII/136/12 z dnia 27 września 2012 r.
w sprawie podziału Gminy Wilków na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu.

Uchwała Nr XVIII/137/12 z dnia 27 września 2012 r.
w sprawie podziału Gminy Wilków na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Uchwała Nr XVIII/138/12 z dnia 27 września 2012 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania Gminy Wilków.

Uchwała Nr XIX/139/12 z dnia 30 października 2012 r.
o zmianie uchwały Nr XII/90/11 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2012 rok.

Uchwała Nr XIX/140/12 z dnia 30 października 2012 r.
o zmianie uchwały Nr XII/89/11 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Uchwała Nr XIX/141/12 z dnia 30 października 2012 r.
o zmianie uchwały Nr XIV/105/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 22 marca 2012r. w sprawie przekazania Policji środków finansowych ze środków stanowiących dochody własne Gminy Wilków z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za ponadnormatywny czas służby.

Uchwała Nr XIX/142/12 z dnia 30 października 2012 r.
w sprawie zgłoszenia kandydata Gminy Wilków do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Namysłowie.

Uchwała Nr XIX/143/12 z dnia 30 października 2012 r.
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
Załącznik

Uchwała Nr XIX/144/12 z dnia 30 października 2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umów dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.

Uchwała Nr XX/145/12 z dnia 27 listopada 2012 r.
o zmianie uchwały Nr XII/90/11 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2012 rok.

Uchwała Nr XX/146/12 z dnia 27 listopada 2012 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wilków na 2013 rok.

Uchwała Nr XX/147/12 z dnia 27 listopada 2012 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Wilków w 2013 roku.

Uchwała Nr XX/148/12 z dnia 27 listopada 2012 r.
w sprawie określenia wzoru formularzy informacji o gruntach oraz wzoru deklaracji na podatek rolny.

Uchwała Nr XX/149/12 z dnia 27 listopada 2012 r.
w sprawie określenia wzoru formularzy informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2

Uchwała Nr XX/150/12 z dnia 27 listopada 2012 r.
w sprawie określenia wzoru formularzy informacji o lasach oraz wzoru deklaracji na podatek leśny
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2

Uchwała Nr XX/151/12 z dnia 27 listopada 2012 r.
w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Wilków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.

Uchwała Nr XX/152/12 z dnia 27 listopada 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków.

Uchwała Nr XX/153/12 z dnia 27 listopada 2012 r.
w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Uchwała Nr XX/154/12 z dnia 27 listopada 2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata w drodze przetargu.

Uchwała Nr XXI/155/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Uchwała Nr XXI/156/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2013 rok.

Uchwała Nr XXI/157/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.
o zmianie uchwały Nr XII/90/11 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2012 rok.

Uchwała Nr XXI/158/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.
o zmianie uchwały Nr XII/89/11 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Uchwała Nr XXI/159/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.
o zmianie uchwały Nr V/26/11 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 18 marca 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Wilków.

Uchwała Nr XXI/160/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.

Uchwała Nr XXI/161/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wilków.

Uchwała Nr XXI/162/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

Uchwała Nr XXI/163/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XXI/164/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Uchwała Nr XXI/165/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

Uchwała Nr XXI/166/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za te usługi.

Uchwała Nr XXI/167/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie powołania doraźnej Komisji do opracowania zmian w Statucie Gminy Wilków.

Uchwała Nr XXI/168/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu na 2013 rok stanowiącego część gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2

Uchwała Nr XXI/169/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Wilkowie oraz zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Wilkowie na 2013 rok.

Uchwała Nr XXI/170/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie załatwienia skargi na działalność Wójta Gminy Wilków.

Uchwała Nr XXII/171/13 z dnia 28 lutego 2013 r.
o zmianie uchwały Nr XXI/156/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2013 rok.

Uchwała Nr XXII/172/13 z dnia 28 lutego 2013 r.
o zmianie uchwały Nr XXI/155/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Uchwała Nr XXII/173/13 z dnia 28 lutego 2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2014 środków stanowiących fundusz sołecki.

Uchwała Nr XXII/174/13 z dnia 28 lutego 2013 r.
w sprawie zasad wypłacania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym i sołtysom.

Uchwała Nr XXII/175/13 z dnia 28 lutego 2013 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wilków.

Uchwała Nr XXII/176/13 z dnia 28 lutego 2013 r.
o zmianie uchwały Nr XXI/161/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wilków.

Uchwała Nr XXI/177/13 z dnia 28 lutego 2013 r.
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wilków w 2013 roku.

Uchwała Nr XXII/178/13 z dnia 28 lutego 2013 r.
w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu.

Uchwała Nr XXII/179/13 z dnia 28 lutego 2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości na powiększeniedrogi wewnętrznej, położonej w Wilkowie.

Uchwała Nr XXII/180/13 z dnia 28 lutego 2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości na powiększeniedrogi wewnętrznej, położonej w Wilkowie.

Uchwała Nr XXIII/181/13 z dnia 4 kwietnia 2013 r.
o zmianie uchwały Nr XXI/156/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2013 rok.

Uchwała Nr XXIII/182/13 z dnia 4 kwietnia 2013 r.
o zmianie uchwały Nr XXI/155/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Uchwała Nr XXIII/183/13 z dnia 4 kwietnia 2013 r.
w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Uchwała Nr XXIII/184/13 z dnia 4 kwietnia 2013 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2013-2015 Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Spółka z o.o.

Uchwała Nr XXIII/185/13 z dnia 4 kwietnia 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.

Uchwała Nr XXIII/186/13 z dnia 4 kwietnia 2013 r.
o zmianie uchwały Nr XXI/161/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wilków.

Uchwała Nr XXIII/187/13 z dnia 4 kwietnia 2013 r.
o zmianie uchwały Nr XXI/162/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

Uchwała Nr XXIII/188/13 z dnia 4 kwietnia 2013 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Uchwała Nr XXIII/189/13 z dnia 4 kwietnia 2013 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Uchwała Nr XXIII/190/13 z dnia 4 kwietnia 2013 r.
w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą „Nowe kwalifikacje-nowe perspektywy” w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2013-2014.

Uchwała Nr XXIII/191/13 z dnia 4 kwietnia 2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości, na usytuowanie przepompowni PW-4 do kanalizacji w Wilkowie.

Uchwała Nr XXIII/192/13 z dnia 4 kwietnia 2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości, stanowiących własność Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu.

Uchwała Nr XXIII/193/13 z dnia 4 kwietnia 2013 r.
w sprawie przekazania Policji środków finansowych z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za ponadnormatywny czas służby.

Uchwała Nr XXIV/194/13 z dnia 25 kwietnia 2013 r.
o zmianie uchwały Nr XXI/156/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2013 rok.

Uchwała Nr XXIV/195/13 z dnia 25 kwietnia 2013 r.
o zmianie uchwały Nr XXI/155/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Uchwała Nr XXIV/196/13 z dnia 25 kwietnia 2013 r.
w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego organizacji doskonalenia zawodowego i doradztwa metodycznego dla nauczycieli
Załącznik

Uchwała Nr XXIV/197/13 z dnia 25 kwietnia 2013 r.
o zmianie uchwały Nr XXIII/183/13 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Uchwała Nr XXV/198/13 z dnia 6 czerwca 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wilków za 2012 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wilków za 2012 rok.

Uchwała Nr XXV/199/13 z dnia 6 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wilków absolutorium za 2012 rok.

Uchwała Nr XXV/200/13 z dnia 6 czerwca 2013 r.
o zmianie uchwały Nr XXI/156/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2013 rok.

Uchwała Nr XXV/201/13 z dnia 6 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Wilków.

Uchwała Nr XXV/202/13 z dnia 6 czerwca 2013 r.
w sprawie zawarcia porozumienia z Ministrem Gospodarki na realizację zadania pt. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wilków”
Załącznik

Uchwała Nr XXV/203/13 z dnia 6 czerwca 2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.

Uchwała Nr XXV/204/13 z dnia 6 czerwca 2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata w drodze przetargu.

Uchwała Nr XXV/205/13 z dnia 6 czerwca 2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości na powiększenie drogi wewnętrznej, położonej w Wilkowie.

Uchwała Nr XXV/206/13 z dnia 6 czerwca 2013 r.
w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy z Głównym Geodetą Kraju dotyczącego udostępnienia Modułu SDI do prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów dla terenu Gminy Wilków.

Uchwała Nr XXVI/207/13 z dnia 27 czerwca 2013 r.
o zmianie uchwały Nr XXI/156/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2013 rok.

Uchwała Nr XXVI/208/13 z dnia 27 czerwca 2013 r.
o zmianie uchwały Nr XXI/155/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Uchwała Nr XXVI/209/13 z dnia 27 czerwca 2013 r.
w sprawie wyrażenia akcesu przystąpienia do realizacji projektu pn. „Wesołe przedszkole w Wilkowie” w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 „Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Uchwała Nr XXVII/210/13 z dnia 8 sierpnia 2013 r.
o zmianie uchwały Nr XXI/156/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2013 rok.

Uchwała Nr XXVII/211/13 z dnia 8 sierpnia 2013 r.
w sprawie zawarcia porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej na realizację zadania pn.: „Bezpieczna i przyjazna szkoła – projekty upowszechniające i wzmacniające działania bezpiecznej szkoły, w szczególności projekty edukacyjne w gimnazjach”.

Uchwała Nr XXVII/212/13 z dnia 8 sierpnia 2013 r.
w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy z firmą Tauron Dystrybucja S.A. dotyczącego współfinansowania przygotowania do zasilania elektroenergetycznego
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego z dnia 23 sierpnia 2013r.

Uchwała Nr XXVII/213/13 z dnia 8 sierpnia 2013 r.
w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu.

Uchwała Nr XXVII/214/13 z dnia 8 sierpnia 2013 r.
w sprawie załatwienia skargi na działalność Wójta Gminy Wilków.

Uchwała Nr XXVII/215/13 z dnia 8 sierpnia 2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.

Uchwała Nr XXVIII/216/13 z dnia 9 września 2013 r.
o zmianie uchwały Nr XXI/156/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2013 rok.

Uchwała Nr XXVIII/217/13 z dnia 9 września 2013 r.
o zmianie uchwały Nr XXI/155/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Uchwała Nr XXVIII/218/13 z dnia 9 września 2013 r.
w sprawie przystąpienia do inicjatywy dotyczącej obszaru funkcjonalnego Kluczbork. Kluczbork - Namysłów - Olesno.

Uchwała Nr XXVIII/219/13 z dnia 9 września 2013 r.
w sprawie załatwienia skargi na działalność Wójta Gminy Wilków.

Uchwała Nr XXIX/220/13 z dnia 15 października 2013 r.
o zmianie uchwały Nr XXI/156/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2013 rok.

Uchwała Nr XXIX/221/13 z dnia 15 października 2013 r.
o zmianie uchwały Nr XXI/155/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Uchwała Nr XXIX/222/13 z dnia 15 października 2013 r.
w sprawie określenia rodzajów oraz warunków i sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

Uchwała Nr XXIX/223/13 z dnia 15 października 2013 r.
w sprawie gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów.

Uchwała Nr XXIX/224/13 z dnia 15 października 2013 r.
w sprawie warunków przyznawania jednorazowego stypendium Wójta Gminy Wilków.

Uchwała Nr XXIX/225/13 z dnia 15 października 2013 r.
w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wilków na lata 2013 – 2032".
Załącznik Nr 1

Uchwała Nr XXIX/226/13 z dnia 15 października 2013 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Namysłowskiemu.

Uchwała Nr XXX/227/13 z dnia 19 listopada 2013 r.
o zmianie uchwały Nr XXI/156/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2013 rok.

Uchwała Nr XXX/228/13 z dnia 19 listopada 2013 r.
o zmianie uchwały Nr XXI/155/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Uchwała Nr XXX/229/13 z dnia 19 listopada 2013 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wilków na 2014 rok.

Uchwała Nr XXX/230/13 z dnia 19 listopada 2013 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Wilków w 2014 roku.

Uchwała Nr XXX/231/13 z dnia 19 listopada 2013 r.
w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIX/226/13 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 15 października 2013r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Namysłowskiemu.

Uchwała Nr XXX/232/13 z dnia 19 listopada 2013 r.
o zmianie uchwały Nr II/3/10 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 13 grudnia 2010r w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.

Uchwała Nr XXX/233/13 z dnia 19 listopada 2013 r.
w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Wilków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.

Uchwała Nr XXXI/234/13 z dnia 13 grudnia 2013 r.
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Uchwała Nr XXXI/235/13 z dnia 13 grudnia 2013 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2014 rok.

Uchwała Nr XXXI/236/13 z dnia 13 grudnia 2013 r.
o zmianie uchwały Nr XXI/156/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2013 rok.

Uchwała Nr XXXI/237/13 z dnia 13 grudnia 2013 r.
o zmianie uchwały Nr XXI/155/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Uchwała Nr XXXI/238/13 z dnia 13 grudnia 2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Wilkowie stanowiącej własność Gminy Wilków.

Uchwała Nr XXXI/239/13 z dnia 13 grudnia 2013 r.
w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Uchwała Nr XXXI/240/13 z dnia 13 grudnia 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków.

Uchwała Nr XXXI/241/13 z dnia 13 grudnia 2013 r.
w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu na 2014 rok stanowiącego część gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych.
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2

Uchwała Nr XXXI/242/13 z dnia 13 grudnia 2013 r.
w sprawie uchwalenia gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych dla Gminy Wilków na lata 2014 – 2020.
Załącznik

Uchwała Nr XXXI/243/13 z dnia 13 grudnia 2013 r.
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do przyznawania dodatku energetycznego w drodze decyzji.

Uchwała Nr XXXII/244/14 z dnia 29 stycznia 2014 r.
o zmianie uchwały Nr XXXI/235/13 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 13 grudnia 2013 r.w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2014 rok.

Uchwała Nr XXXII/245/14 z dnia 29 stycznia 2014 r.
o zmianie uchwały Nr XXXI/234/13 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 13 grudnia 2013r.w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Uchwała Nr XXXII/246/14 z dnia 29 stycznia 2014 r.
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Wilkowie oraz zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Wilkowie na 2014 rok.

Uchwała Nr XXXII/247/14 z dnia 29 stycznia 2014 r.
w sprawie wyrażenia akcesu przystąpienia do realizacji projektu pn. „Akademia Nowoczesnej Edukacji w opolskich gimnazjach” w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 „Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Uchwała Nr XXXII/248/14 z dnia 29 stycznia 2014 r.
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Uchwała Nr XXXII/249/14 z dnia 29 stycznia 2014 r.
o zmianie uchwały Nr VII/84/04 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu,będących w zakresie zadań własnych gminy.

Uchwała Nr XXXII/250/14 z dnia 29 stycznia 2014 r.
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Uchwała Nr XXXII/251/14 z dnia 29 stycznia 2014 r.
w sprawie załatwienia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowie.

Uchwała Nr XXXII/252/14 z dnia 29 stycznia 2014 r.
w sprawie załatwienia skargi na działalność Wójta Gminy Wilków.

Uchwała Nr XXXII/253/14 z dnia 29 stycznia 2014 r.
w sprawie załatwienia skargi na działalność Wójta Gminy Wilków.

Uchwała Nr XXXII/254/14 z dnia 29 stycznia 2014 r.
w sprawie załatwienia skargi na działalność Wójta Gminy Wilków.

Uchwała Nr XXXII/255/14 z dnia 29 stycznia 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w Dębniku stanowiących własność Gminy Wilków.

Uchwała Nr XXXII/256/14 z dnia 29 stycznia 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.

Uchwała Nr XXXII/257/14 z dnia 29 stycznia 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, położonej w Wilkowie.

Uchwała Nr XXXIII/258/14 z dnia 4 marca 2014 r.
o zmianie uchwały Nr XXXI/235/13 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2014 rok.

Uchwała Nr XXXIII/259/14 z dnia 4 marca 2014 r.
o zmianie uchwały Nr XXXI/234/13 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 13 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Uchwała Nr XXXIII/260/14 z dnia 4 marca 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2015 środków stanowiących fundusz sołecki.

Uchwała Nr XXXIII/261/14 z dnia 4 marca 2014 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Namysłowskiemu.

Uchwała Nr XXXIII/262/14 z dnia 4 marca 2014 r.
w sprawie przystąpienia Gminy Wilków do Lokalnego Funduszu Pożyczkowego „Samorządowa Polska” Wilków sp. z o.o. z siedzibą w Wilkowie oraz do Krajowego Funduszu Poręczeniowego „Samorządowa Polska” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Uchwała Nr XXXIII/263/14 z dnia 4 marca 2014 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Wilków.

Uchwała Nr XXXIII/264/14 z dnia 4 marca 2014 r.
w sprawie utworzenia Stowarzyszenia Obszar Funkcjonalny Kluczbork – Namysłów – Olesno.

Uchwała Nr XXXIII/265/14 z dnia 4 marca 2014 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2014-2016 Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD" Spółka z o.o.
Załącznik

Uchwała Nr XXXIII/266/14 z dnia 4 marca 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.

Uchwała Nr XXXIII/267/14 z dnia 4 marca 2014 r.
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wilków w 2014 roku.

Uchwała Nr XXXIII/268/14 z dnia 4 marca 2014 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy w Wilkowie.

Uchwała Nr XXXIII/269/14 z dnia 4 marca 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.

Uchwała Nr XXXIV.270.2014 z dnia 10 kwietnia 2014 r.
o zmianie uchwały Nr XXXI/235/13 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2014 rok.

Uchwała Nr XXXIV.271.2014 z dnia 10 kwietnia 2014 r.
o zmianie uchwały Nr XXXI/234/13 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 13 grudnia 2013r.w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Uchwała Nr XXXIV.272.2014 z dnia 10 kwietnia 2014 r.
w sprawie przekazania Policji środków finansowych z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za ponadnormatywny czas służby.

Uchwała Nr XXXIV.273.2014 z dnia 10 kwietnia 2014 r.
o zmianie uchwały Nr XXI/160/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.

Uchwała Nr XXXIV.274.2014 z dnia 10 kwietnia 2014 r.
w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych gminy Wilków do stanu faktycznego.

Uchwała Nr XXXIV.275.2014 z dnia 10 kwietnia 2014 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr VI/36/03 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wilków.

Uchwała Nr XXXV.276.2014 z dnia 12 czerwca 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wilków za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wilków za 2013 rok.

Uchwała Nr XXXV.277.2014 z dnia 12 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wilków absolutorium za 2013 rok.

Uchwała Nr XXXV.278.2014 z dnia 12 czerwca 2014 r.
o zmianie uchwały Nr XXXI/235/13 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2014 rok.

Uchwała Nr XXXV.279.2014 z dnia 12 czerwca 2014 r.
o zmianie uchwały Nr XXXI/234/13 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 13 grudnia 2013 r.w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Uchwała Nr XXXV.280.2014 z dnia 12 czerwca 2014 r.
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

Uchwała Nr XXXV.281.2014 z dnia 12 czerwca 2014 r.
w sprawie określenia wysokości opłat za wychowanie przedszkolne świadczone przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Wilków.

Uchwała Nr XXXV.282.2014 z dnia 12 czerwca 2014 r.
w sprawie przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora.

Uchwała Nr XXXV.283.2014 z dnia 12 czerwca 2014 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Wilków zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Wilków przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w ramach współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie.

Uchwała Nr XXXV.284.2014 z dnia 12 czerwca 2014 r.
w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu.

Uchwała Nr XXXV.285.2014 z dnia 12 czerwca 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Lubskiej stanowiącej własność Gminy Wilków.

Uchwała Nr XXXV.286.2014 z dnia 12 czerwca 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.

Uchwała Nr XXXV.287.2014 z dnia 12 czerwca 2014 r.
w sprawie zamiaru lokalizacji nowych i rozbudowy już istniejących urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Wilków.

Uchwała Nr XXXVI.288.2014 z dnia 3 września 2014 r.
o zmianie uchwały Nr XXXI/235/13 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2014 rok.

Uchwała Nr XXXVI.289.2014 z dnia 3 września 2014 r.
o zmianie uchwały Nr XXXI/234/13 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 13 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Uchwała Nr XXXVI.290.2014 z dnia 3 września 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe i nieodpłatne zawarcie umowy dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.

Uchwała Nr XXXVI.291.2014 z dnia 3 września 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości niezabudowanych, położonych w Wilkowie.

Uchwała Nr XXXVI.292.2014 z dnia 3 września 2014 r.
w sprawie załatwienia skargi na działalność Wójta Gminy Wilków.

Uchwała Nr XXXVI.293.2014 z dnia 3 września 2014 r.
w sprawie zawarcia porozumienia z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu o współpracy przy tworzeniu instytucji Opiekuna dziennego w ramach projektu „Powrót do zatrudnienia”.
Załącznik

Uchwała Nr XXXVI.294.2014 z dnia 3 września 2014 r.
w sprawie określenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnianego przez Gminę Wilków, zasad jego ustalania oraz ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna, częściowych zwolnień i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.

Uchwała Nr XXXVI.295.2014 z dnia 3 września 2014 r.
w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wilków.

Uchwała Nr XXXVII.296.2014 z dnia 9 października 2014 r.
o zmianie uchwały Nr XXXI/235/13 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2014 rok.

Uchwała Nr XXXVII.297.2014 z dnia 9 października 2014 r.
o zmianie uchwały Nr XXXI/234/13 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 13 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Uchwała Nr XXXVII.298.2014 z dnia 9 października 2014 r.
w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.

Uchwała Nr XXXVII.299.2014 z dnia 9 października 2014 r.
w sprawie uchwalenia programu zdrowotnego pod nazwą „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Wilków na lata 2013-2015”.
Załącznik

Uchwała Nr XXXVIII.300.2014 z dnia 13 listopada 2014 r.
o zmianie uchwały Nr XXXI/235/13 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2014 rok.

Uchwała Nr XXXVIII.301.2014 z dnia 13 listopada 2014 r.
o zmianie uchwały Nr XXXI/234/13 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 13 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Uchwała Nr XXXVIII.302.2014 z dnia 13 listopada 2014 r.
o zmianie uchwały Nr XIV/79/08 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Uchwała Nr XXXVIII.303.2014 z dnia 13 listopada 2014 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wilków na 2015 rok.

Uchwała Nr XXXVIII.304.2014 z dnia 13 listopada 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków.

Uchwała Nr XXXVIII.305.2014 z dnia 13 listopada 2014 r.
w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Wilków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.

Uchwała Nr XXXVIII.306.2014 z dnia 13 listopada 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości położonej w Jakubowicach stanowiącej własność Gminy Wilków.

Uchwała Nr XXXVIII.307.2014 z dnia 13 listopada 2014 r.
w sprawie załatwienia skargi na działalność Wójta Gminy Wilków.