Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

I publiczny przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości stanowiących mienie Gminy Wilków

O G Ł O S Z E N I E

   Wójt Gminy Wilków na podstawie art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 1021, poz.651 z późn.zm)  i  §  6 rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia 22 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz. U. Nr 207, poz.2108 z póżn.zm.)

 o g ł a s z a    I   p u b l i c z n y    p r z e t a r g   u s t n y

 na dzierżawę nieruchomości  stanowiących mienie Gminy Wilków.  

 

Oznaczenie nieruch.   

dz.nr, km.,KW

 

Powierz. w  ha

    

położenie

 

 

Wysok.

czynszu

w q pszenicy

Wysok.

wadium

w zł.

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego gminny

 

Opis nieruchomości

 

nr 325/4 km.2

  KW   OP1U/00051774/8

 

0,2600

 

Bukowie

 

     0,6500

 

10 zł

Nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego

Nieruchomość niezabudowana, stanowiąca  użytek rolny RIVb-0,26 ha w terenie zabudowy mieszkaniowej,

  nr 123/1  km.1

  KW   OP1U/00071248/8

 

0,0400

 

Idzikowice

 

0,1600  

 

10 zł

Nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego

Nieruchomość niezabudowana, stanowiąca grunty rolne R-IIIa-0,04ha terenie zabudowy mieszkaniowej  

nr 82/8 i 82/9 km.1

KW OP1U/00071248/8

 

0,9300

 

  Idzikowice

 

3,7200

 

40 zł

Nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego

Nieruchomość niezabudowana, stanowiąca grunty rolne ŁIII-0,93 ha w terenie zabudowy mieszkaniowej  

nr 24/4 i 24/5 km.1

KW OP1U/00080888/2

 

0,2281

 

Jakubowice

 

1,1113

 

20 zł

Nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego

Nieruchomość niezabudowana, stanowiąca grunty rolne RIIIa-0,0822 ha i  ŁIII-0,0,1459 ha w terenie zabudowy mieszkaniowej  

 część nr  24/4   km.1 KW

OP1U/00065758/1

 

0,1500

 

Krzyków

 

0,7500

 

10 zł

Nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego

Nieruchomość niezabudowana, stanowiąca grunty rolne R-IIIa-0,15 ha w terenie zabudowy mieszkaniowej  

nr 7/1 km.1

KW OP1U/00056503/3

 

1,1200

 

Młokicie

 

3,9200

 

40 zł

W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchom. stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej zagrodowej, jednorodzinnej i usług

Nieruchomość niezabudowana, stanowiąca grunty rolne R-IIIb-1,1200 ha    

nr  69/7  km.1

KW OP1U/00056503/3

 

0,7500

 

Młokicie

 

1,8150

 

20 zł

W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchom. stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej zagrodowej, jednorodzinnej i usług

Nieruchomość niezabudowana, stanowiąca grunty rolne R-IVb-0,6300 ha  i RV-0,1200 ha  

nr  12/2  km.1

KW OP1U/00085549/9

 

0,2600

 

Wilków

 

1,2480

 

20 zł

W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchom. stanowi tereny  zabudowy mieszanej (zagrodowej, jednorodzinnej i usług)

Nieruchomość niezabudowana, stanowiąca grunty rolne PsIII-0,2600 ha w terenie zabudowy mieszkaniowej  

nr  76/2  km.2

KW OP1U/00036938/5

 

0,1500

 

Wilków

 

0,6000

 

10 zł

W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchom. stanowi tereny  zabudowy mieszanej (zagrodowej, jednorodzinnej i usług)

Nieruchomość niezabudowana, stanowiąca grunty rolne RIIIa-0,1500 ha w terenie zabudowy mieszkaniowej  

nr  1271  km.3

KW OP1U/00011856/5

 

0,4700

 

Wilków

 

1,5400

 

20 zł

W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchom. stanowi tereny zieleni niskiej nieurządzonej

Nieruchomość niezabudowana, stanowiąca grunty rolne   RIIIb-0,4400 ha, w-0,03 ha    

nr  1275  km.3

KW OP1U/00011856/5

 

0,4400

 

Wilków

 

1,5950

 

20 zł

W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchom. stanowi tereny zieleni niskiej nieurządzonej

Nieruchomość niezabudowana, stanowiąca grunty rolne    RIVb-0,1100 ha, ŁIII-0,33 ha    

 

Przetarg  odbędzie się w dniu 22 sierpnia 2013 r.  o  godz.900 w siedzibie Urzędu Gminy w Wilkowie
(świetlica).  Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium  w kasie Urzędu Gminy najpóźniej do dnia 19 sierpnia 2013 r. lub na konto Urzędu Gminy BS Wilków 40 8890 1037 0012 0333 2002 0007.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zwrócone po zawarciu umowy. W razie nie przystąpienia do zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz wydzierżawiającego. Wszelkie informacje dotyczące nieruchomości uzyskać można w pokoju nr 3, budynku B Urzędu Gminy w Wilkowie, telefon 77/4195514 wew.24                                              

 

Wilków, 10.07.2013 r.

Załączniki:


  1. Regulamin przetargu