Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -Przewozy dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wilków do Namysłowa

 

GKR.271.5.2013                                                     

                                                                    Wilków, 16.07.2013 r.  

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

( art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  Dz. U. z  2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn.zm).

1.  Nazwa Zamawiającego: Gmina Wilków, ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków

2.  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Przewozy dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wilków do Namysłowa”

przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego odbyło się w dniu 12.07.2012 r. (ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w BZP Nr 133215-2013, data     zamieszczenia 04.07.2013 r.)

3. Liczba otrzymanych ofert: 2, z których odrzucono 0, wykluczono 0

4.  Kryteria oceny ofert: Oferowana cena - 100%

5. Wybrano następującą ofertę:    

    Oferta (Nr 1) Firma Wielobranżowa Bartosz Dorociak

    ul. Kolejowa 34, 46-113 Wilków     

    Uzasadnienie wyboru wykonawcy: Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę        zgodną z wszystkimi wymogami postawionymi w Specyfikacji Istotnych Warunków       Zamówienia i Ogłoszeniu, otrzymał maksymalną ilość punktów 100.

    Cena wybranej oferty wynosi: 2,19 zł brutto za 1km (słownie: dwa złote     19/100) – uzyskując 100 punktów w ramach zastosowanego kryterium
    cena: 100%

 6. Pozostali wykonawcy:

      (Nr 2) Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Namysłowie

     Sp. z o.o. ul. Bohaterów Warszawy 29, 46-100 Namysłów

     Uzyskała 98,65  punktów w ramach zastosowanego kryterium cena:100%.

   Termin podpisania umowy zostanie uzgodniony z wyłonionym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszej informacji
    o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dziękujemy Wykonawcom za złożone w niniejszym postępowaniu oferty.

                                                                               Wójt Gminy Wilków

                                                                                mgr Bogdan Zdyb  

 

Do wiadomości:

1.   Wykonawcy, którzy złożyli oferty (art. 92 ust.1 wyżej cytowanej ustawy).

2.   aa  

 

Umieszczono na:

1.   Stronie internetowej Urzędu Gminy w Wilkowie.

2.   Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wilkowie.