Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-Udzielenie Gminie Wilków kredytu długoterminowego gotówkowego w kwocie 650.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wilków w 2013 roku.

 

                                                Wilków, 24.07.2013 r.  

GKR.271.6.2013                                                                         

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

( art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych   Dz. U. z  2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn.zm).

 

1.  Nazwa Zamawiającego: Gmina Wilków, ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków

2.Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Udzielenie Gminie  Wilków kredytu długoterminowego gotówkowego w kwocie 650.000,00 zł   z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wilków w 2013 roku przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego odbyło się w dniu 17.07.2013 r. (ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w BZP Nr 137255-2013, data  zamieszczenia 09.07.2013 r.)

3. Liczba otrzymanych ofert: 2, z których odrzucono 0, wykluczono 0

4.  Kryteria oceny ofert: Oferowana cena - 100%

5. Wybrano następującą ofertę:

   (Nr 1) Bank Spółdzielczy w Namysłowie, Plac Wolności 12, 46-100 Namysłów

    Uzasadnienie wyboru wykonawcy: Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę zgodną z wszystkimi wymogami postawionymi w Specyfikacji Istotnych Warunków  Zamówienia i Ogłoszeniu, otrzymał maksymalną ilość punktów 100.
   Cena wybranej oferty wynosi: 43 502,89 zł brutto (słownie: czterdzieści trzy   tysiące pięćset dwa  89/100) – uzyskując 100 punktów w ramach zastosowanego kryterium  cena: 100%

 6. Pozostali wykonawcy:

     Oferta Nr 2 Bank Spółdzielczy w Wołczynie ul. Opolska 5, 46-250 Wołczyn uzyskała 65,37  punktów w ramach zastosowanego kryterium cena:100%.

   Termin podpisania umowy zostanie uzgodniony z wyłonionym Wykonawcą    w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszej informacji
    o wyborze najkorzystniejszej oferty.

    Dziękujemy Wykonawcom za złożone w niniejszym postępowaniu oferty.

                                                                         Wójt Gminy Wilków

                                                                          mgr Bogdan Zdyb

 

Do wiadomości:

1.   Wykonawcy, którzy złożyli oferty (art. 92 ust.1 wyżej cytowanej ustawy).

2.   aa  

Umieszczono na:

1.   Stronie internetowej Urzędu Gminy w Wilkowie.

2.   Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wilkowie.