Przejdź do treści strony

Urząd Gminy w Wilkowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Fundusz alimentacyjny

Z dniem 01 października 2008 r. weszła w życie ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia  07 września 2007 roku (Dz. U. z 2018 roku, poz. 554 z późn. zm).
 
Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następuje na wniosek osoby uprawnionej lub jego przedstawiciela ustawowego. Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wilkowie, jeżeli osoba uprawniona lub jej przedstawiciel ustawowy zamieszkują na terenie gminy Wilków.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej :

 • do 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej.
 • do ukończenia przez nią 25 roku życia albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności bezterminowo.

Osoba uprawniona oznacza osobę uprawnioną do otrzymywania alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725,00 zł. 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów tytułem wykonawczym jednakże nie wyżej niż 500,00zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

 • została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej,
 • zawarła związek małżeński.

Jednocześnie informujemy, że tutejszy Ośrodek  zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów prowadzi postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, którzy  zamieszkują na terenie gminy Wilków i nie wywiązują się z obowiązku  alimentacyjnego wobec swoich dzieci.


Do wniosku  ( wzór wniosku do pobrania) należy dołączyć:

 • zaświadczenie organu  egzekucyjnego świadczące o bezskuteczności egzekucji w okresie ostatnich dwóch miesięcy,
 • informacje właściwego Sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą lub w przypadku, gdy dłużnik przebywa poza granicami Rzeczpospolitej  Polskie i brak jest podstaw prawnych do wszczęcia postępowania lub brak możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą,
 • zaświadczenia z urzędu skarbowego albo oświadczenia członków rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (z uwzględnieniem dochodu brutto, składek na ubezpieczenie społeczne i należnego podatku) oraz zaświadczenie lub oświadczenie członków rodziny o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne za 2017 rok,
 • zaświadczenie o stanie egzekucji komorniczej za 2017 rok,
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności osoby uprawnionej do alimentów,
 • odpis  postanowienia sądu lub orzeczenia sądu zasądzającego alimenty,
 • odpis zabezpieczeniu powództwa o alimenty,
 • odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,
 • orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej,
 • zaświadczenia ze  szkoły lub szkoły wyższej  lub oświadczenie o kontynuowaniu nauki (przypadku osób uprawnionych powyżej 18 roku życia).


UWAGA !!! W PRZYPADKU UZYSKANIA DOCHODU PO ROKU 2017 NALEŻY TO TAKŻE ZGŁOSIĆ W OŚRODKU !!!


W tym celu do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający uzyskanie dochodu oraz wysokość uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu w którym dochód został uzyskany (przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składni na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne (wzór zaświadczenia do pobrania).


UWAGA !!! W PRZYPADKU UTRATY DOCHODU Z 2017 DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE DATĘ UTRATY DOCHODU ORAZ WYSOKOŚĆ UTRACONEGO DOCHODU !!!


Może to być np. świadectwo pracy oraz PIT 11 wystawiony przez pracodawcę za 2017 rok).

UWAGA! W przypadku gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wyżej wymienione, podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu.

Metryczka
 • wytworzono:
  05-08-2013
  przez: Rafał Staszczyszyn
 • opublikowano:
  05-08-2013 10:18
  przez: Rafał Staszczyszyn
 • zmodyfikowano:
  05-12-2018 07:25
  przez: Tomasz Dziergwa
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Wilkowie
  odwiedzin: 10048
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Wilkowie
46-113 Wilków
ul. Wrocławska 11
NIP: 752-10-02-011 REGON: 000546087

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419 55 11-15
fax: 77 419 55 11
e-mail: ug@wilkow.pl
strona www: www.wilkow.pl