Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Udzielenie Gminie Wilków kredytu długoterminowego gotówkowego w kwocie 650.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wilków w 2013 roku .

                                                                        Wilków, 07.08.2013r.

          GKR.271.6.2013r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

(art. 95 ust.1 oraz art. 139 ust.3  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn.zm).

     Nazwa i adres Zamawiającego

Zamawiającym jest Gmina Wilków , w imieniu której występuje Wójt Gminy Pan mgr Bogdan Zdyb

ul. Wrocławska 11

46-113 Wilków

            Wójt Gminy Wilków informuje, że w dniu 07.08.2013 r. zawarto umowę o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na Udzielenie Gminie Wilków kredytu długoterminowego gotówkowego w kwocie 650.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wilków w 2013 roku (ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ukazało się w BZP Nr 137255 - 2013  dnia 09.07.2013 r.) pomiędzy: Gminą Wilków a Bank Spółdzielczy w Namysłowie, Plac Wolności 12, 46-100 Namysłów.

Uzasadnienie wyboru wykonawcy: Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę zgodną  z wszystkimi wymogami postawionymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i Ogłoszeniu , otrzymał maksymalną ilość punktów 100.

Przetarg nieograniczony odbył się dnia 17.07.2013 r.

Cena wybranej oferty 43 502,89 zł brutto.

Oferta z najniższą ceną 43 502,89 zł brutto.

Oferta z najwyższą ceną 66 550,77 zł brutto.

 

                                                                            Wójt Gminy Wilków

                                                                             mgr Bogdan Zdyb