Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta Gminy Wilków - wydane w 2014 roku

Zarządzenie Nr ORG.0050.464.2014 z dnia 02 stycznia 2014 r.
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2014 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.465.2014 z dnia 02 stycznia 2014 r.
w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków do opracowania planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy na 2014 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.466.2014 z dnia 02 stycznia 2014 r.
w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz do zaciągania zobowiązań.

Zarządzenie Nr ORG.0050.467.2014 z dnia 02 stycznia 2014 r.
w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz do zaciągania zobowiązań.

Zarządzenie Nr ORG.0050.468.2014 z dnia 02 stycznia 2014 r.
w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz do zaciągania zobowiązań.

Zarządzenie Nr ORG.0050.469.2014 z dnia 02 stycznia 2014 r.
w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz do zaciągania zobowiązań.

Zarządzenie Nr ORG.0050.470.2014 z dnia 02 stycznia 2014 r.
w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz do zaciągania zobowiązań.

Zarządzenie Nr ORG.0050.471.2014 z dnia 02 stycznia 2014 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków urzędu gminy na 2014 r.

Zarządzenie Nr ORG.0050.472.2014 z dnia 03 stycznia 2014 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2014 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.473.2014 z dnia 03 stycznia 2014 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2014 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.474.2014 z dnia 03 stycznia 2014 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2014 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.475.2014 z dnia 03 stycznia 2014 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków urzędu gminy na 2014 r.

Zarządzenie Nr ORG.0050.476.2014 z dnia 03 stycznia 2014 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków urzędu gminy na 2014 r.

Zarządzenie Nr ORG.0050.477.2014 z dnia 07 stycznia 2014 r.
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli na rok 2014.

Zarządzenie Nr ORG.0050.478.2014 z dnia 07 stycznia 2014 r.
w sprawie ustalenia stawek opłat za wynajem nieruchomości lub ich części stanowiących własność Gminy Wilków.

Zarządzenie Nr ORG.0050.479.2014 z dnia 07 stycznia 2014 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu mgr Waldemarowi Kuligowskiemu – Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w Bukowiu.

Zarządzenie Nr ORG.0050.480.2014 z dnia 07 stycznia 2014 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani mgr Krystynie Sochalskiej – Dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Idzikowicach.

Zarządzenie Nr ORG.0050.481.2014 z dnia 07 stycznia 2014 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani mgr Irenie Szajda – Dyrektorowi Publicznego Przedszkola.

Zarządzenie Nr ORG.0050.482.2014 z dnia 07 stycznia 2014 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu mgr Romanowi Półrolniczakowi – Dyrektorowi Publicznego Gimnazjum w Wilkowie.

Zarządzenie Nr ORG.0050.483.2014 z dnia 17 stycznia 2014 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie Nr ORG.0050.484.2014 z dnia 17 stycznia 2014 r.
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy, Regionalnej Izbie Obrachunkowejoraz Dyrektorom Szkół sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za 2013 rok.
Załącznik

Zarządzenie Nr ORG.0050.485.2014 z dnia 29 stycznia 2014 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2014 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.486.2014 z dnia 29 stycznia 2014 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2014 roku.

Zarządzenie Nr ORG.0050.487.2014 z dnia 29 stycznia 2014 r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2014 roku.

Zarządzenie Nr ORG.0050.488.2014 z dnia 29 stycznia 2014 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2014 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.489.2014 z dnia 3 lutego 2014 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w sferze propagowania i rozwijania kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2014 roku przez organizacje pozarządowe.

Zarządzenie Nr ORG.0050.490.2014 z dnia 5 lutego 2014 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.

Zarządzenie Nr ORG.0050.491.2014 z dnia 5 lutego 2014 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2014 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.492.2014 z dnia 10 lutego 2014 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzeniapostępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: „Przebudowa z rozbudową świetlicy wiejskiej w Pszenicznej”.

Zarządzenie Nr ORG.0050.493.2014 z dnia 10 lutego 2014 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2014 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.494.2014 z dnia 20 lutego 2014 r.
w sprawie powołania komisji w celu opiniowania ofert na wykonywanie zadań publicznych w sferze propagowania i rozwijania kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2014 roku.

Zarządzenie Nr ORG.0050.495.2014 z dnia 20 lutego 2014 r.
w sprawie ogłoszenia I Festiwalu Kultury Ludowej w Wilkowie.

Zarządzenie Nr ORG.0050.496.2014 z dnia 21 lutego 2014 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2014 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.497.2014 z dnia 21 lutego 2014 r.
w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Wilków miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.

Zarządzenie Nr ORG.0050.498.2014 z dnia 4 marca 2014 r.
o zmianie zarządzenia Nr ORG.0050.477.2014 Wójta Gminy Wilków z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli na rok 2014.

Zarządzenie Nr ORG.0050.499.2014 z dnia 4 marca 2014 r.
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Bukowiu.

Zarządzenie Nr ORG.0050.500.2014 z dnia 4 marca 2014 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2014 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.501.2014 z dnia 6 marca 2014 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: „Udzielenie w 2014 roku Gminie Wilków kredytu długoterminowego gotówkowego w kwocie 1.500.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowego deficytu budżetu Gminy i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek”.

Zarządzenie Nr ORG.0050.502.2014 z dnia 6 marca 2014 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.

Zarządzenie Nr ORG.0050.503.2014 z dnia 10 marca 2014 r.
w sprawie ogłoszenia Konkursu na Stroik Wielkanocny Wilków 2014 i powołania Komisji Konkursowej.

Zarządzenie Nr ORG.0050.504.2014 z dnia 10 marca 2014 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2014 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.505.2014 z dnia 10 marca 2014 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2014 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.506.2014 z dnia 10 marca 2014 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków urzędu gminy na 2014 r.

Zarządzenie Nr ORG.0050.507.2014 z dnia 10 marca 2014 r.
w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz do zaciągania zobowiązań.

Zarządzenie Nr ORG.0050.508.2014 z dnia 10 marca 2014 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu mgr Tadeuszowi Młynarskiemu – pełniącemu obowiązki Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Bukowiu.

Zarządzenie Nr ORG.0050.509.2014 z dnia 17 marca 2014 r.
w sprawie upoważnienia Pani mgr Agnieszki Zwiernik – Pracownika pracy socjalnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wilkowie.

Zarządzenie Nr ORG.0050.510.2014 z dnia 17 marca 2014 r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wilków za 2013 rok​.

Zarządzenie Nr ORG.0050.511.2014 z dnia 25 marca 2014 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków urzędu gminy na 2014 r.

Zarządzenie Nr ORG.0050.512.2014 z dnia 25 marca 2014 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie Nr ORG.0050.513.2014 z dnia 28 marca 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację rzeczowych składników majątkowych.

Zarządzenie Nr ORG.0050.514.2014 z dnia 31 marca 2014 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2014 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.515.2014 z dnia 2 kwietnia 2014 r.
w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Wilków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2013.

Zarządzenie Nr ORG.0050.516.2014 z dnia 2 kwietnia 2014 r.
w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań przez kierowników jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr ORG.0050.517.2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków urzędu gminy na 2014 r.

Zarządzenie Nr ORG.0050.518.2014 z dnia 10 kwietnia 2014 r.
w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępstwa Dyrektora Publicznego Przedszkola w Wilkowie w przypadku jego nieobecności.

Zarządzenie Nr ORG.0050.519.2014 z dnia 10 kwietnia 2014 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2014 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.520.2014 z dnia 10 kwietnia 2014 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2014 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.521.2014 z dnia 10 kwietnia 2014 r.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniesienia przez Wójta Gminy Wilków wkładu pieniężnego na objęcie udziałów przez Gminę Wilków w kapitale zakładowym Lokalnego Funduszu Pożyczkowego „Samorządowa Polska” Wilków sp. z o.o. z siedzibą w Wilkowie oraz na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale Krajowego Funduszu Poręczeniowego „Samorządowa Polska” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Zarządzenie Nr ORG.0050.522.2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r.
w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.

Zarządzenie Nr ORG.0050.523.2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r.
w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych i lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

Zarządzenie Nr ORG.0050.524.2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania czynności związanych z wyborami.

Zarządzenie Nr ORG.0050.525.2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r.
w sprawie upoważnienia do wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania.

Zarządzenie Nr ORG.0050.526.2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r.
w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego.

Zarządzenie Nr ORG.0050.527.2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych.

Zarządzenie Nr ORG.0050.527A.2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych.

Zarządzenie Nr ORG.0050.528.2014 z dnia 18 kwietnia 2014 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2014 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.529.2014 z dnia 18 kwietnia 2014 r.
o zmianie zarządzenia Nr ORG.0050.514.2014 Wójta Gminy Wilków z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2014 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.530.2014 z dnia 18 kwietnia 2014 r.
w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla projektu pn: „I Festiwal Kultury Ludowej w Wilkowie” ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

Zarządzenie Nr ORG.0050.531.2014 z dnia 22 kwietnia 2014 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2014 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.532.2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r.
w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych.

Zarządzenie Nr ORG.0050.533.2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r.
w sprawie przedstawienia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2013.

Zarządzenie Nr ORG.0050.534.2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: „Budowa zespołu boisk sportowych przy Publicznym Gimnazjum w Wilkowie”.

Zarządzenie Nr ORG.0050.535.2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r.
w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Wilków za 2013 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.536.2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r.
o zmianie zarządzenia Nr ORG.0050.531.2014 Wójta Gminy Wilków z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2014 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.537.2014 z dnia 5 maja 2014 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

Zarządzenie Nr ORG.0050.538.2014 z dnia 5 maja 2014 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2014 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.538A.2014 z dnia 5 maja 2014 r.
w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla projektu pn.: „Przebudowa z rozbudową świetlicy wiejskiej w Pszenicznej” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

Zarządzenie Nr ORG.0050.539.2014 z dnia 7 maja 2014 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2014 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.540.2014 z dnia 7 maja 2014 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2014 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.541.2014 z dnia 15 maja 2014 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości składów obwodowych komisji wyborczych.

Zarządzenie Nr ORG.0050.542.2014 z dnia 19 maja 2014 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2014 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.543.2014 z dnia 20 maja 2014 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2014 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.544.2014 z dnia 20 maja 2014 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2014 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.545.2014 z dnia 20 maja 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację rzeczowych składników majątkowych.

Zarządzenie Nr ORG.0050.546.2014 z dnia 20 maja 2014 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych.

Zarządzenie Nr ORG.0050.547.2014 z dnia 20 maja 2014 r.
w sprawie upoważnienia Pani mgr Stanisławy Witek - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowie.

Zarządzenie Nr ORG.0050.548.2014 z dnia 26 maja 2014 r.
w sprawie upoważnienia Pani mgr Agnieszki Zwiernik - Specjalisty pracy socjalnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wilkowie.

Zarządzenie Nr ORG.0050.549.2014 z dnia 20 maja 2014 r.
w sprawie zasad gospod. drewnem pozys. z wycinki drzew oraz z wiatrołomów na terenie Gm. Wilków.

Zarządzenie Nr ORG.0050.550.2014 z dnia 2 czerwca 2014 r.
w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego inwestycji pn.: „Rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej w powiecie namysłowskim – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilków”.

Zarządzenie Nr ORG.0050.551.2014 z dnia 2 czerwca 2014 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2014 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.552.2014 z dnia 2 czerwca 2014 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2014 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.553.2014 z dnia 5 czerwca 2014 r.
w sprawie powołania Jury I Festiwalu Kultury Ludowej w Wilkowie.

Zarządzenie Nr ORG.0050.554.2014 z dnia 5 czerwca 2014 r.
w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla projektu pn.: „Zakup sprzętu muzycznego dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wilkowie do obsługi wydarzeń artystycznych na terenie Gminy Wilków” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

Zarządzenie Nr ORG.0050.555.2014 z dnia 5 czerwca 2014 r.
w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy w Wilkowie do wykonywania czynności związanych z egzekucją administracyjną zobowiązań pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zarządzenie Nr ORG.0050.556.2014 z dnia 5 czerwca 2014 r.
o zmianie zarządzenia Nr ORG.0050.477.2014 Wójta Gminy Wilków z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli na rok 2014.

Zarządzenie Nr ORG.0050.557.2014 z dnia 12 czerwca 2014 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Zarządzenie Nr ORG.0050.558.2014 z dnia 12 czerwca 2014 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2014 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.559.2014 z dnia 16 czerwca 2014 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: „Przewozy dzieci do szkół na terenie Gminy Wilków”.

Zarządzenie Nr ORG.0050.560.2014 z dnia 16 czerwca 2014 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: „Przewozy dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wilków do Namysłowa”.

Zarządzenie Nr ORG.0050.560a.2014 z dnia 24 czerwca 2014 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2014 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.561.2014 z dnia 26 czerwca 2014 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Bukowiu.

Zarządzenie Nr ORG.0050.562.2014 z dnia 26 czerwca 2014 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2014 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.563.2014 z dnia 26 czerwca 2014 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie Nr ORG.0050.564.2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie upoważnienia dla p. A. Buśko - Pracownika Socjalnego w GOPS - Karta Dużej Rodziny.

Zarządzenie Nr ORG.0050.565.2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2014 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.566.2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2014 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.567.2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2014 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.568.2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie ogłoszenia Konkursu na Najpiękniejszy Wieniec lub Arcydzieło Dożynkowe w 2014 roku i powołania Komisji Konkursowej.

Zarządzenie Nr ORG.0050.569.2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2014 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.570.2014 z dnia 10 lipca 2014 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Bukowiu.

Zarządzenie Nr ORG.0050.571.2014 z dnia 23 lipca 2014 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2014 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.572.2014 z dnia 23 lipca 2014 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2014 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.573.2014 z dnia 29 lipca 2014 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2014 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.574.2014 z dnia 29 lipca 2014 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2014 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.575.2014 z dnia 1 sierpnia 2014 r.
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Bukowiu.

Zarządzenie Nr ORG.0050.576.2014 z dnia 1 sierpnia 2014 r.
w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz do zaciągania zobowiązań.

Zarządzenie Nr ORG.0050.577.2014 z dnia 1 sierpnia 2014 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani mgr Katarzynie Wypart – Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w Bukowiu.

Zarządzenie Nr ORG.0050.578.2014 z dnia 1 sierpnia 2014 r.
w sprawie upoważnienia Pani mgr Joanny Piaskowskiej – Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowie.

Zarządzenie Nr ORG.0050.579.2014 z dnia 1 sierpnia 2014 r.
w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz do zaciągania zobowiązań.

Zarządzenie Nr ORG.0050.580.2014 z dnia 1 sierpnia 2014 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani mgr Joannie Piaskowskiej – Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowie.

Zarządzenie Nr ORG.0050.581.2014 z dnia 1 sierpnia 2014 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków urzędu gminy na 2014 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.582.2014 z dnia 4 sierpnia 2014 r.
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.

Zarządzenie Nr ORG.0050.583.2014 z dnia 7 sierpnia 2014 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2014 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.584.2014 z dnia 7 sierpnia 2014 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków urzędu gminy na 2014 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.584a.2014 z dnia 11 sierpnia 2014 r.
w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla projektu pn: „Widoczna gmina - promocja walorów turystycznych Gminy Wilków” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

Zarządzenie Nr ORG.0050.585.2014 z dnia 14 sierpnia 2014 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2014 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.586.2014 z dnia 19 sierpnia 2014 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2014 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.587.2014 z dnia 20 sierpnia 2014 r.
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wilków za pierwsze półrocze 2014 roku.

Zarządzenie Nr ORG.0050.588.2014 z dnia 21 sierpnia 2014 r.
w sprawie powołania Komisji do odbioru częściowego inwestycji pn.: „Budowa zespołu boisk sportowych przy Publicznym Gimnazjum w Wilkowie”.

Zarządzenie Nr ORG.0050.589.2014 z dnia 26 sierpnia 2014 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2014 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.590.2014 z dnia 27 sierpnia 2014 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2014 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.591.2014 z dnia 28 sierpnia 2014 r.
w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Wilków miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.

Zarządzenie Nr ORG.0050.592.2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2014 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.593.2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2014 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.594.2014 z dnia 1 września 2014 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2014 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.595.2014 z dnia 1 września 2014 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2014 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.596.2014 z dnia 1 września 2014 r.
o zmianie zarządzenia Nr ORG.0050.198.2012 Wójta Gminy Wilków z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości.

Zarządzenie Nr ORG.0050.597.2014 z dnia 3 września 2014 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2014 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.598.2014 z dnia 4 września 2014 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej.

Zarządzenie Nr ORG.0050.599.2014 z dnia 3 września 2014 r.
w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego inwestycji pn.: „Przebudowa z rozbudową świetlicy wiejskiej w Pszenicznej”.

Zarządzenie Nr ORG.0050.600.2014 z dnia 4 września 2014 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2014 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.601.2014 z dnia 4 września 2014 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2014 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.602.2014 z dnia 5 września 2014 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2014 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.603.2014 z dnia 5 września 2014 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zamiany.

Zarządzenie Nr ORG.0050.604.2014 z dnia 5 września 2014 r.
w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępstwa Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Bukowiu.

Zarządzenie Nr ORG.0050.605.2014 z dnia 5 września 2014 r.
w sprawie udzielenia Sekretarzowi Gminy Wilków upoważnienia do podpisywania sprawozdań budżetowych i sprawozdań w zakresie operacji finansowych.

Zarządzenie Nr ORG.0050.606.2014 z dnia 9 września 2014 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2014 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.607.2014 z dnia 11 września 2014 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2014 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.608.2014 z dnia 11 września 2014 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2014 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.609.2014 z dnia 15 września 2014 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2014 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.610.2014 z dnia 23 września 2014 r.
w sprawie powołania koordynatora gminnego.

Zarządzenie Nr ORG.0050.611.2014 z dnia 24 września 2014 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2014 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.612.2014 z dnia 24 września 2014 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2014 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.613.2014 z dnia 29 września 2014 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2014 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.614.2014 z dnia 29 września 2014 r.
w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania polegającego na unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wilków.

Zarządzenie Nr ORG.0050.615.2014 z dnia 30 września 2014 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2014 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.616.2014 z dnia 30 września 2014 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2014 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.617.2014 z dnia 30 września 2014 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2014 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.618.2014 z dnia 30 września 2014 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków urzędu gminy na 2014 r.

Zarządzenie Nr ORG.0050.619.2014 z dnia 2 października 2014 r.
w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego inwestycji pn.: „Budowa zespołu boisk sportowych przy Publicznym Gimnazjum w Wilkowie”.

Zarządzenie Nr ORG.0050.620.2014 z dnia 7 października 2014 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert pod nazwą „Wybór dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Wilków „.
Załącznik

Zarządzenie Nr ORG.0050.621.2014 z dnia 7 października 2014 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2014 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.622.2014 z dnia 9 października 2014 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2014 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.623.2014 z dnia 9 października 2014 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2014 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.624.2014 z dnia 16 października 2014 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2014 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.625.2014 z dnia 16 października 2014 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2014 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.626.2014 z dnia 16 października 2014 r.
w sprawie wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego.

Zarządzenie Nr ORG.0050.627.2014 z dnia 16 października 2014 r.
w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych,lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika.

Zarządzenie Nr ORG.0050.628.2014 z dnia 20 października 2014 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.

Zarządzenie Nr ORG.0050.629.2014 z dnia 20 października 2014 r.
o zmianie zarządzenia Nr ORG.0050.477.2014 Wójta Gminy Wilków z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz uslenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli na rok 2014.

Zarządzenie Nr ORG.0050.630.2014 z dnia 22 października 2014 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2014 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.631.2014 z dnia 22 października 2014 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2014 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.632.2014 z dnia 23 października 2014 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert w konkursie pn.: „Wybór dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Wilków”.

Zarządzenie Nr ORG.0050.633.2014 z dnia 23 października 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację rzeczowych składników majątkowych.

Zarządzenie Nr ORG.0050.634.2014 z dnia 23 października 2014 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych.

Zarządzenie Nr ORG.0050.635.2014 z dnia 23 października 2014 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2014 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.636.2014 z dnia 23 października 2014 r.
w sprawie powołania operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych.

Zarządzenie Nr ORG.0050.637.2014 z dnia 28 października 2014 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2014 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.638.2014 z dnia 28 października 2014 r.
w sprawie przedłożenia projektu aktu prawa miejscowego do konsultacji.

Zarządzenie Nr ORG.0050.639.2014 z dnia 29 października 2014 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2014 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.640.2014 z dnia 30 października 2014 r.
o zmianie zarządzenia Nr ORG.0050.635.2014 Wójta Gminy Wilków z dnia 23 października 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2014 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.641.2014 z dnia 3 listopada 2014 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków urzędu gminy na 2014 r.

Zarządzenie Nr ORG.0050.642.2014 z dnia 6 listopada 2014 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert pod nazwą „Wybór dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Wilków”.

Zarządzenie Nr ORG.0050.643.2014 z dnia 6 listopada 2014 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2014 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.644.2014 z dnia 10 listopada 2014 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2014 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.645.2014 z dnia 14 listopada 2014 r.
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały budżetowej na 2015 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.646.2014 z dnia 14 listopada 2014 r.
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Zarządzenie Nr ORG.0050.647.2014 z dnia 14 listopada 2014 r.
w sprawie ogłoszenia Konkursu na Szopkę Betlejemską Wilków 2014 i powołania Komisji Konkursowej.

Zarządzenie Nr ORG.0050.648.2014 z dnia 14 listopada 2014 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych.

Zarządzenie Nr ORG.0050.649.2014 z dnia 17 listopada 2014 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2014 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.650.2014 z dnia 17 listopada 2014 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2014 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.651.2014 z dnia 20 listopada 2014 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2014 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.652.2014 z dnia 20 listopada 2014 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2014 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.653.2014 z dnia 20 listopada 2014 r.
w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na objęcie udziałów w Zakładzie Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o. o. w Namysłowie.

Zarządzenie Nr ORG.0050.654.2014 z dnia 20 listopada 2014 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie Nr ORG.0050.655.2014 z dnia 24 listopada 2014 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert w konkursie pn.: „Wybór dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Wilków”.

Zarządzenie Nr ORG.0050.656.2014 z dnia 26 listopada 2014 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2014 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.657.2014 z dnia 26 listopada 2014 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2014 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.658.2014 z dnia 27 listopada 2014 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania, o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn: „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wilków”.

Zarządzenie Nr ORG.0050.659.2014 z dnia 27 listopada 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację rzeczowych składników majątkowych.

Zarządzenie Nr ORG.0050.660.2014 z dnia 27 listopada 2014 r.
w sprawie upoważnienia Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Komunikacji i Rolnictwa w Urzędzie Gminy w Wilkowie do załatwiania spraw w imieniu Wójta Gminy Wilków.