Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o zamówieniu - Przewozy dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wilków do Namysłowa

https://bip.wilkow.pl/download//10115/zalacznik-nr5-do-formularza-oferty.doc

 

GKR.271.6.2014                                                                                            Wilków   18.06.2014r.

                                                

                        OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

                               Ogłoszenie o zamówieniu

 

o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust . 8 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych na: Przewozy dzieci niepełnosprawnych  z terenu Gminy Wilków do Namysłowa.

1.  Nazwa i adres zamawiającego

Zamawiającym jest Gmina Wilków, w imieniu której występuje

Wójt Gminy Wilków

ul. Wrocławska 11

46-113 Wilków

REGON: 531412770

tel. (77) 419 55 11 – 15

fax.(77) 419 55 11

e-mail: zamowienia@wilkow.pl

Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Rodzaj zamówienia: usługi

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialog techniczny.

2.  Określenie trybu zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm)

3.  Informacja o zamieszczeniu ogłoszenia w biuletynie zamówień publicznych

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych  w dniu 18.06.2014r.

4.  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków  zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona została na stronie internetowej Urzędu Gminy w Wilkowie www.wilkow.pl w dniu 18.06.2014r.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać po uprzednim złożeniu wniosku z danymi tele-adresowymi : osobiście w Urzędzie Gminy w Wilkowie, ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków lub za zaliczeniem pocztowym. SIWZ jest odpłatna.

 5.  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych

Przedmiotem zamówienia są przewozy dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wilków do Namysłowa w  roku szkolnym 2014/2015r. Przewozy odbywać się będą  w dni nauki szkolnej, według planu stanowiącego załącznik Nr 1 do umowy. Dni nauki szkolnej w okresie realizacji zamówienia  184 dni. 

Wykonawca musi posiadać taką ilość pojazdów przeznaczonych do przewozu dzieci aby zapewnić przewóz wymaganej ilości dzieci na danej trasie oraz pojazdy do przewozu dzieci zastępcze w przypadku awarii.

Wspólny Słownik Zamówień CPV:

 60000000-8 Usługi transportowe ( z wyłączeniem transportu odpadów)

 60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego

 60130000-8 Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób                                     

Składający oferty wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się z istotnymi przepisami prawa, aktami i regulacjami obowiązującymi w Polsce, które w jakikolwiek sposób mogą wpływać lub odnosić się do działań podejmowanych w związku z przetargiem i w następstwie  podpisania umowy. Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia wszelkich działań (np. wizyta miejsca realizacji usługi ) w celu oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka oraz uzyskania wszelkich danych, jakie mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty i podpisaniu umowy.

Wykonawcy będą odpowiedzialni za staranne zaznajomienie się ze SIWZ, w tym również  wszelkimi zmianami do SIWZ sporządzonymi w okresie przetargowym, oraz za uzyskanie wiarygodnych informacji dotyczących poszczególnych warunków i obowiązków, które mogą w jakikolwiek sposób oddziaływać na sumę czy istotę oferty lub na wykonanie usługi.

  Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

6.  Informacja o możliwości składania oferty wariantowej

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

7.  Termin wykonania zamówienia

     Termin realizacji zamówienia (wymagany): od dnia 01.09.2014r. do 30.06.2015r.

8.   Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

1) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający uzna,  że  Wykonawca spełnia powyższy warunek , jeżeli Wykonawca  przedłoży koncesję ,zezwolenie lub licencję .Wykonawca złoży również oświadczenie o spełnieniu tego warunku –załącznik Nr 1 do formularza oferty.

2) wiedza i doświadczenie:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu tego warunku –załącznik Nr 1 do formularza oferty.

3) potencjał techniczny:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu tego warunku –załącznik Nr 1 do formularza oferty.

4) osoby zdolne do wykonania zamówienia:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu tego warunku –załącznik Nr 1 do formularza oferty.

5) sytuacja ekonomiczna i finansowa:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu tego warunku –załącznik Nr 1 do formularza oferty.

Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.

9.Informacja o oświadczeniach lub dokumentach , jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 ustawy

     9.1W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków , o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  1. oświadczenie o spełnianiu warunków wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy,

( Wykonawca złoży  –załącznik Nr 1 do formularza oferty.)

  2. potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności ,jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania , w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje,

     ( Wykonawca przedłoży koncesje, zezwolenia lub licencje ).

    9.2 W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1     ustawy, należy przedłożyć :

      1.oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,( Załącznik Nr 5)

      2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

  W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa podmioty gospodarcze lub więcej podmiotów (konsorcjum/spółka cywilna), każdy Wykonawca oddzielnie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy ,a także spełniać wymogi  oraz łączne warunki , o których mowa w art. 22 ust. 1  pkt 1-4 ustawy Pzp. Każdy Wykonawca (każdy wspólnik spółki cywilnej) winien złożyć oświadczenia w zakresie art. 24 u Pzp  jak również dołączyć dokumenty o których mowa w pkt.9.2.

  9.3 Dokumenty podmiotów zagranicznych .Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej , przedkłada:

1) dokument  wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości- wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

    9.4 Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

1.lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r.o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

      Każdy Wykonawca (każdy wspólnik spółki cywilnej) winien złożyć ww. listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

10.Informacja o dokumentach potwierdzających , że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: nie dotyczy

11. Inne dokumenty:

  1. W przypadku polegania na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych  w art. 26 ust 2b ustawy, Wykonawca musi przedstawić w formie oryginału pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (załącznik Nr 7 do formularza oferty).

  2. wypełniony formularz oferty,

  3. pełnomocnictwo - w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, posiadające zakres i podpisane przez osoby reprezentujące wykonawcę *,

4. dowód wniesienia wadium,

5. wskazanie przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć  podwykonawcy,

12.Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców , u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

13. Informacja na temat wadium

Zamawiający  wymaga wniesienia wadium  w wysokości: 1 000,00 zł.  (słownie : jeden tysiąc złotych i 00/100).

14. Zaliczki

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia .

15.  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie:

  • cena oferty brutto - 100% (najniższa cena)

16.  Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać /przesyłać/ w zamkniętej kopercie w pok. 9A(SEKRETARIAT) Urzędu Gminy w Wilkowie, ul. Wrocławska 11,46-113 Wilków.

Koperta ma być zaadresowana według poniższego wzoru:

DOKŁADNA NAZWA I ADRES WYKONAWCY

    Urząd Gminy w Wilkowie ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków

Oferta na przetarg nieograniczony

Przewozy dzieci niepełnosprawnych z terenu   Gminy Wilków do Namysłowa

nie otwierać przed 27.06.2014r.godz.10.10.

Termin składania ofert upływa dnia 27.06.2014 r. o godz. 09:00.

Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego w art. 84 ust. 2 ustawy. (W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.).

    Otwarcie ofert
    Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 27.06.2014 r. o godz. 10:10 w siedzibie Zamawiającego – (sala konferencyjna)      Urzędu Gminy w Wilkowie, ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków.

17.Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

18. Informację o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

19. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na  której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

     Zamawiający nie będzie ustanawiał dynamicznego systemu zakupów.

20. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na którą będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

   Zamawiający nie będzie stosował aukcji elektronicznej.

21. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających , o których mowa  w art.67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4 , jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.

Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

22. Zmiany umowy

    Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

     Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia kilometrów do 3% dziennie co nie  będzie stanowić zmiany warunków wykonania przewozu, z wyłączeniem miesięcznego wynagrodzenia.

2. Kwota miesięcznego wynagrodzenia obliczona zostanie według następującego wzoru:

     Ilość kilometrów przejechanych w danym dniu x stawka za 1km x ilość dni dowozu (nauki)  = miesięczne wynagrodzenie

23. Informacje dodatkowe , w tym dotyczące finansowania projektu/programów ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy

24. Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia. nie

25. Osoby upoważnione do kontaktów

  Uprawnionymi osobami do kontaktów z wykonawcami są:

  -  w zakresie procedury przetargowej: Agata Witewska: tel.77 419 55 11 Urząd Gminy w Wilkowie, ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków

  -  w zakresie przedmiotu zamówienia: Kazimierz Olchawa tel.77 419 55 11 Urząd Gminy w Wilkowie, ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków

w godzinach :

 Poniedziałek od  7.00-15.30

 Wtorek – Piątek od 7.00-15.00

 

 

Do wiadomości :

1.Biuletyn Zamówień Publicznych

2.Strona internetowa Urzędu Gminy w Wilkowie

3.Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Wilkowie

4. aa

 


 

Załączniki: 

  1. SIWZ
  2. Projekt umowy  +   Załącznik Nr 1 do umowy
  3. Formularz oferty
  4. Załącznik nr 1 do formularza oferty - oświadczenie
  5. Załącznik nr 2 do formularza oferty - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  6. Załącznik nr 3 do formularza oferty - grupa kapitałowa
  7. Załącznik nr 4 do formularza oferty - zobowiązanie podmiotów trzecich 
  8. Załącznik nr 5 do formularza oferty - dotyczy podwykonawstwa
  9. Ogłoszenie o zamówieniu BZP