Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej Oferty - Budowa Zespołu boisk sportowych przy Publicznym Gimnazjum w Wilkowie

 

GKR.271.4.2014r.                                                                             Wilków, 24.06.2014r.

           

            INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

( art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2013r. poz.907 z późn.zm).
1. Nazwa Zamawiającego: Gmina Wilków, ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na
Budowę zespołu boisk sportowych przy Publicznym Gimnazjum w Wilkowie
przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego odbyło się w dniu 10.06.2014r.
(ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w BZP Nr 112659-2014, data zamieszczenia 26.05.2014r.).
3. Liczba otrzymanych ofert - 1, z których odrzucono 0, wykluczono 0.
4.  Kryteria oceny ofert: Oferowana cena- 100%.
5.Wybrano następującą ofertę
Oferta (Nr 1)  HEMET Sp. z o.o ul.Fabryczna 23A, 65-001 Zielona Góra
Uzasadnienie wyboru wykonawcy: Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę zgodną z wszystkimi wymogami postawionymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i Ogłoszeniu , otrzymał maksymalną ilość punktów 100.

Cena wybranej oferty wynosi:  868.380.00 zł brutto  (słownie: osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych  00/100)– uzyskując 100 punktów  w ramach zastosowanego kryterium cena: 100% .

Termin podpisania umowy zostanie uzgodniony z wyłonionym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszej informacji  o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

                                                                                                           Wójt Gminy w Wilkowie
                                                                                                                mgr Bogdan Zdyb

 

 

Do wiadomości :

  1. Strona Internetowa Urzędu Gminy w Wilkowie.
  2. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Wilkowie
  3. Wykonawcy , którzy złożyli oferty( art.92, ust 1 wyżej cytowanej ustawy ).
  4. aa