Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- Przewozy dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wilków do Namysłowa

GKR.271.6.2014                                                                         Wilków, 30.06.2014 r.  

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

( art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  Dz. U. z  2013 r., poz.907 z późn.zm).

  1. Nazwa Zamawiającego: Gmina Wilków, ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków
  2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Przewozy dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wilków do Namysłowa”

przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego odbyło się w dniu 27.06.2014 r. (ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w BZP Nr 131069-2014, data     zamieszczenia 18.06.2014 r.)

3. Liczba otrzymanych ofert: 1, z których odrzucono 0, wykluczono 0

4.  Kryteria oceny ofert: Oferowana cena - 100%

5. Wybrano następującą ofertę:    

    Oferta (Nr 1) Firma Wielobranżowa Bartosz Dorociak

    ul. Kolejowa 34, 46-113 Wilków     

    Uzasadnienie wyboru wykonawcy: Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę  zgodną z wszystkimi wymogami postawionymi w Specyfikacji Istotnych Warunków  Zamówienia i Ogłoszeniu, otrzymał maksymalną ilość punktów 100.

    Cena wybranej oferty wynosi: 2,14 zł brutto za 1km (słownie: dwa złote  14/100) – uzyskując 100 punktów w ramach zastosowanego kryterium  cena: 100%

   Termin podpisania umowy zostanie uzgodniony z wyłonionym Wykonawcą  w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszej informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

                                                                         Wójt Gminy Wilków

                                                                          mgr Bogdan Zdyb

 

Do wiadomości:

  1. Wykonawcy, którzy złożyli oferty (art. 92 ust.1 wyżej cytowanej ustawy).
  2. aa  

Umieszczono na:

  1. Stronie internetowej Urzędu Gminy w Wilkowie.
  2. Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wilkowie.