Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja Wójta Gminy Wilków o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

INFORMACJA WÓJTA GMINY WILKÓW

O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów
zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

            Wyborca niepełnosprawny wpisany do rejestru wyborców w Gminie Wilków ma prawo do uzyskiwania informacji o:

  • właściwym dla siebie okręgu wyborczym i obwodzie głosowania;
  • lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, znajdujących się najbliżej miejsca zamieszkania wyborcy niepełnosprawnego;
  • warunkach dopisania wyborcy niepełnosprawnego do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania, którego siedziba jest dostosowana do potrzeb wyborców niepełnosprawnych,
  • terminie wyborów oraz godzinach głosowania,
  • komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów;
  • warunkach oraz formach głosowania.                                                                  

Powyższe informacje przekazywane są wyborcy niepełnosprawnemu przez upoważnionych pracowników Urzędu Gminy w Wilkowie w godzinach pracy Urzędu, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00 wejście A pokój nr 6, w tym telefonicznie pod nr tel. 77 419 55 15, lub w drukowanych materiałach informacyjnych, w tym w formie elektronicznej. Informacje, o których mowa wyżej, przekazywane są wyborcy niepełnosprawnemu po podaniu przez wyborcę jego nazwiska, imienia (imion) oraz adresu stałego zamieszkania.

Na terenie Gminy Wilków lokale dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych znajdują się:

● w obwodzie głosowania nr 1 w Bukowiu, 

● w obwodzie głosowania nr 3 w Idzikowicach,   

● w obwodzie głosowania nr 6 w Wilkowie.

          Wyborca niepełnosprawny, na jego pisemny wniosek złożony do Urzędu Gminy w Wilkowie najpóźniej do dnia 12 listopada 2014 r.  dopisywany jest do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania, spośród obwodów głosowania, w których znajdują się lokale dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.  Składanie wniosków nie dotyczy wyborców niepełnosprawnych zamieszkałych w granicach obwodów głosowania obejmujących sołectwa: Bukowie z przysiółkiem Chrząstów,  Idzikowice, Jakubowice i Wilków z przysiółkiem Wilkówek (Barski Dwór).                                            

Akt pełnomocnictwa do głosowania sporządza się na wniosek wyborcy niepełnosprawnego oraz wyborcy, który najpóźniej w dniu głosowania ukończy 75 lat, wniesiony do Wójta Gminy Wilków najpóźniej do dnia 7 listopada 2014 r.

Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania. Wniosek można uzyskać w Urzędzie Gminy w Wilkowie (wejście A, pokój nr 6)   lub pobrać:

Wzór wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa

Wzór zgody na przyjęcie pełnomocnictwa  

Termin złożenia wójtowi oświadczenia o cofnięciu pełnomocnictwa upływa w dniu 14 listopada 2014 r. Po upływie tego terminu oświadczenie takie można złożyć obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania tj. 16 listopada 2014 r. pod warunkiem, że pełnomocnik jeszcze nie oddał głosu.

Wyborca niepełnosprawny może głosować przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a. Zamiar głosowania przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego do Urzędu Gminy w Wilkowie  do dnia 3 listopada 2014r.

Zgłoszenie może być dokonane ustnie w Urzędzie Gminy w Wilkowie – wejście A pokój nr 6; pisemnie na adres: Wójt Gminy Wilków, ul. Wrocławska 11, 46-13 Wilków; faksem nr 77 419 55 15 lub w formie elektronicznej adres e-mail : dowody@wilkow.pl         

Dla celów głosowania korespondencyjnego Wójt Gminy Wilków wyznaczył: Obwodową Komisję Wyborczą Nr 1 w Bukowiu z siedzibą w Szkole Podstawowej – Bukowie, ul. Lipowa 54, Obwodową Komisję Wyborczą Nr 2 w Lubskiej z siedzibą w Kaplicy – Lubska 25a, Obwodową Komisję Wyborczą Nr 3 w Idzikowicach z siedzibą w Szkole Podstawowej – Idzikowice 24a, Obwodową Komisję Wyborczą Nr 4 w Krzykowie z siedzibą w Świetlicy – Krzyków 28, Obwodową Komisję Wyborczą Nr 5 w Pągowie z siedzibą w Świetlicy – Pągów, ul. Główna 19, Obwodową Komisję Wyborczą Nr 6 w Wilkowie z siedzibą w Domu Kultury – Wilków, ul. Wrocławska 16 oraz Obwodową Komisję Wyborczą Nr 7 w Wojciechowie z siedzibą w Świetlicy – Wojciechów 31a.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego Wójtowi Gminy Wilków najpóźniej  do dnia 27 października 2014 r.

Zgłoszenie może być dokonane ustnie w Urzędzie Gminy w Wilkowie – wejście A pokój nr 6, pisemnie na adres: Wójt Gminy Wilków, ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków, faksem nr 77 419 55 15  lub w formie elektronicznej adres e-mail: dowody@wilkow.pl

Głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów odbędzie się w dniu 16 listopada 2014 r. w godz. od 7.00 do 21.00.

Pozostałe informacje dla osób niepełnosprawnych zawarte są w „Informacji  o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych” wydanej przez Państwową Komisję Wyborczą oraz dokumentach dostępnych w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wilków: www.bip.wilkow.pl w zakładce Wybory.