Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg nieograniczony - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wilków

 

 

GKR.271.7.2014                                                                                            Wilków   10.12.2014r.

                                                

           OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

      Ogłoszenie o zamówieniu

 

o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust . 8 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych na: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wilków.

1.  Nazwa i adres zamawiającego

Zamawiającym jest Gmina Wilków, w imieniu której występuje

Wójt Gminy Wilków

ul. Wrocławska 11

46-113 Wilków

REGON: 531412770

tel. (77) 419 55 11 – 15

fax.(77) 419 55 11

e-mail: zamowienia@wilkow.pl

Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Rodzaj zamówienia: usługi

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialog techniczny.

2.  Określenie trybu zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm)

3.  Informacja o zamieszczeniu ogłoszenia w biuletynie zamówień publicznych

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych     w dniu 10.12.2014r.

4.  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków  zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona została na stronie internetowej Urzędu Gminy w Wilkowie www.wilkow.pl w dniu 10.12.2014r.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać po uprzednim złożeniu wniosku z danymi tele-adresowymi : osobiście w Urzędzie Gminy w Wilkowie, ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków lub za zaliczeniem pocztowym. SIWZ jest odpłatna.

 5.  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych

Gmina Wilków leży w północno-zachodniej części województwa opolskiego w bezpośrednim sąsiedztwie Namysłowa - jednego z większych miast Opolszczyzny oraz w niedalekiej odległości od Bierutowa (woj. Dolnośląskie). Obszar gminy Wilków wynosi  10.057 ha tj. 101 km2 .  W zasięgu administracyjnym Gminy znajduje się 12 sołectw: Bukowie, Dębnik, Idzikowice, Jakubowice, Krzyków, Lubska, Młokicie,Pągów z przysiółkiem Pągówek, Pielgrzymowice, Pszeniczna, Wilków z przysiółkiem Wilkówek (Barski Dwór), Wojciechów.

W Gminie Wilków przewidywany strumień odpadów komunalnych wynosi:

Odpady w tonach 2013 r.

zmieszane

plastik

papier

szkło

wielkogab.

401,12

6,93

4,43

23,5

6,3

Odpady w tonach 2014 r.

zmieszane

plastik

papier

szkło

wielkogab.

436,8

13,39

2,17

109,76

13,16

Prognoza na 2015 r.

zmieszane

plastik

papier

szkło

wielkogab.

499,9

25,84

1,06

512,58

28,0

Ilość odpadów podana powyżej jest orientacyjna i wynika ze sprawozdań przedkładanych Wójtowi Gminy Wilków  za rok 2013 i 2014 oraz prognoza na 2015 r.          
Ww. dane zostały podane w celu sporządzenia oferty.

Odpady na 1-go mieszkańca kg/Mk/rok w 2013 r. – 86

Odpady na 1-go mieszkańca kg/Mk/rok w 2014 r. – 94

Odpady na 1-go mieszkańca kg/Mk/rok w 2015 r. – 109

 (Do obliczeń wzięto pod uwagę szacunkową liczbę osób zameldowanych: koniec 2013 r. - 4630, koniec 2014 r. - 4602)

Założenia do zabudowy mieszkaniowej gminy

Budynki mieszkalne – 811 w tym:

 - Zabudowa jednorodzinna - 774

 - Zabudowa wielorodzinna - 37

Wartości te ciągle ulegają zmianie.

Założenia w zakresie szacowania długości przejazdu – założenia dla wszystkich frakcji: -
długość dróg na terenie gminy: 

 • drogi gminne  12 km
 • drogi powiatowe 52 km
 • drogi wojewódzkie 11,6 km
 • drogi wewnętrzne  174 km

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

- Przedmiotem zamówienia jest odbiór, wywóz i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wilków, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.), zapisami Uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego Nr XX/271/2012 z dnia 28 sierpnia 2012 r. – Plan Gospodarki Odpadami Dla Województwa Opolskiego na lata 2012-2017 oraz postanowieniami Uchwały Nr XXI/161/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wilków (Dz. Urz. Woj. Opolsk. z 2013 r., poz. 674, 675 i 960), a także Uchwały Nr XXIII/188/2013 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Opolsk. z 2013 r., poz. 961).

Zgodnie z założeniami Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego zebrane odpady należy dostarczyć do właściwej dla regionu północnego określonej w wojewódzkim planie gospodarki odpadami, regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych;

- Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych niesegregowanych odpadów komunalnych zgromadzonych w pojemnikach i kontenerach pochodzących z nieruchomości zamieszkałych;

- Odbiór i zagospodarowanie odpadów segregowanych z nieruchomości zamieszkałych, zbieranych w workach, pojemnikach oraz kontenerach
w odpowiednich kolorach:

a) papier i makulatura – kolor niebieski

b) tworzywa sztuczne – kolor żółty

c) szkło – kolor zielony

d) odpady komunalne ulegające biodegradacji - osobny worek (właściciel nieruchomości może posiadać przydomowy kompostownik - wówczas jest zwolniony z obowiązku oddawania odpadów bio)

-Transport odpadów;

- Utrzymanie porządku i czystości wokół pojemników podczas odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

- Odbiór mebli, sprzętu elektronicznego i elektrycznego oraz przedmiotów wielkogabarytowych nie rzadziej niż raz na pół roku odbieranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

Kody opisujące przedmiot zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):

CPV 90.50.00.00-2 usługi związane z odpadami

CPV 90.51.20.00-9 usługi transportu odpadów

CPV 90.51.31.00-7 usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

2. Odbieranie odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości będzie prowadzone z niżej wymienioną częstotliwością z uwzględnieniem obecnego harmonogramu zamieszczonego w załączniku Nr 1 do umowy. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania przez siebie harmonogramu oraz przedstawienia go Zamawiającemu nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem wykonania usługi, w celu zatwierdzenia, jak również dostarczenia przez Wykonawcę do każdej nieruchomości objętej odbiorem odpadów komunalnych. Harmonogram powinien być aktualizowany tak, aby uwzględniał zmieniające się warunki np. powstawanie nowych ulic, osiedli mieszkaniowych, budynków:

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc;

2) papier i tektura – nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc;

3) tworzywa sztuczne – nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc;

4) szkło – nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc;

5) odpady komunalne ulegające biodegradacji – nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada.

3. Wykonawca musi odbierać odpady komunalne w sposób zapewniający nieprzepełnienie pojemników, worków, kontenerów.

4. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych, na terenie zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej nie później niż 1 miesiąc przed rozpoczęciem akcji „wystawka".

5. Odbiór odpadów komunalnych powinien odbywać się od poniedziałku do soboty w godz. 700- 1900

6. Odbioru odpadów komunalnych należy dokonywać:

a) systematycznie i bez jakiejkolwiek przerwy, w sposób nie zakłócający odpoczynku nocnego oraz ruchu drogowego,

b) w terminach wynikających z harmonogramów, niezależnie od warunków atmosferycznych,

c) pojazdami specjalistycznymi przystosowanymi do odbierania poszczególnych frakcji odpadów, w sposób wykluczający mieszanie odpadów.

7. Wykonawca wyposaży właścicieli nieruchomości nieodpłatnie w worki (nie będące pojemnikami w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) do segregacji odpadów komunalnych, oznaczone logiem firmy, adresem oraz nr telefonu wykonawcy i odpowiednim kolorem. Dostarczenie mieszkańcom na ich indywidualne zgłoszenie dodatkowej liczby worków wg potrzeb, jak również zapewnienie ich odbioru i zagospodarowania. Worki powinny mieć pojemność 120 litrów. Wykonawca dostarczy również właścicielom nieruchomości zamieszkałych informację w jaki sposób powinni segregować odpady komunalne.

8. Wykonawca umożliwi zakup, dzierżawę, najem pojemników do zbierania odpadów komunalnych zgodnych z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wilków, z zastrzeżeniem, iż ceny zakupu, dzierżawy, najmu nie mogą odbiegać od średnich cen rynkowych. Kosztem zakupu obciąży osobę zamawiającą dany pojemnik i indywidualnie się z nią rozliczy, nie obciążając kosztami Gminy.

9. Przekazywanie odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.). Każdorazowe przekazanie odpadów powinno być udokumentowane, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a dokumenty udostępniane Zamawiającemu, tj. karty przekazania odpadów.

10. Przekazanie do odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych, aluminium, stali, w tym z blachy stalowej, papieru i tektury, szkła gospodarczego powinno być potwierdzone w celu wykazania przez Zamawiającego poziomu odzysku i recyklingu tych odpadów, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystosci  i porządku w gminach oraz przepisach wykonawczych.

11. Wykonawca ma obowiązek uporządkowania terenu zanieczyszczonego odpadami i innymi zanieczyszczeniami wysypanymi z pojemników, kontenerów, worków, pojazdów w trakcie realizacji usługi odbioru odpadów.

12. Wykonawca jest zobowiązany naprawić wszystkie szkody wyrządzone podczas wykonywania usługi związanej z odbiorem odpadów komunalnych, prowadzić i przekazywać Zamawiającemu wykaz nieruchomości, z których zostały odebrane zmieszane i selektywnie odebrane odpady komunalne.

13. Kontrola obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez poszczególnych właścicieli nieruchomości. W przypadku niedopełnienia w/w obowiązku, Wykonawca zobowiązany jest przyjąć odpady, jako zmieszane odpady komunalne i niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni, pisemnie powiadomić o tym Zamawiającego. Do informacji Wykonawca zobowiązany będzie załączyć materiał dowodowy umożliwiający identyfikację nieruchomości oraz w sposób niepodważalny potwierdzający brak segregacji odpadów. Wykonawca wskazuje również Zamawiającemu właścicieli nieruchomości, którzy zbierają odpady komunalne w sposób niezgodny z regulaminem.

14. Wykonawca zobowiązany jest do: ważenia wszystkich odebranych odpadów komunalnych, oraz przedstawienia Zamawiającemu wagi przekazanych odpadów komunalnych, Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia przez cały okres wykonywania usługi wszystkich wymogów wynikających z obowiązujących przepisów, dotyczących odbierania i zagospodarowania odpadów. Wykonawca będzie prowadził i przedkładał Zamawiającemu dokumentację z realizacji przedmiotu zamówienia tj.:

a) miesięczne zestawienie odebranych odpadów komunalnych zmieszanych, w terminie 10 dni od dnia zakończenia danego miesiąca;

b) miesięczne zestawienie odpadów komunalnych segregowanych, w terminie 10 dni od dnia zakończenia danego miesiąca;

15. Wykonawca umożliwi wykonywanie usług dodatkowych na zlecenie właściciela nieruchomości (np. mycie i dezynfekcja pojemników), obciążając za te czynności właściciela nieruchomości zamawiającego daną usługę.

16. PSZOK nie podlega obsłudze Wykonawcy.

  Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

6.  Informacja o możliwości składania oferty wariantowej

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

7.  Termin wykonania zamówienia

     Termin realizacji zamówienia (wymagany): od stycznia 2015r. do 31.12.2015r.

8.   Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

1) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:  Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek, jeżeli Wykonawca przedłoży:

 1. Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego przez Wójta Gminy Wilków 
 2. Aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów obejmujące Gminę Wilków

Wykonawca złoży również oświadczenie o spełnieniu tego warunku –załącznik Nr 1 do formularza oferty.

 (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców ocena ww. warunku dotyczyć będzie wszystkich Wykonawców łącznie. Do podwykonawców uregulowania pkt. 8.1 stosuje się odpowiednio).

2) wiedza i doświadczenie:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:  Zamawiający uzna , że Wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli wykaże w wykazie usług (Załącznik Nr 2 do formularza oferty), że  w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, co najmniej jedną usługę polegającą na odbieraniu odpadów komunalnych (zmieszanych i segregowanych) od właścicieli nieruchomości  w gminach o liczbie mieszkańców powyżej 4,0 tys. , z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat  wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów* , czy zostały wykonane lub są wykonywane  należycie.

Wartość  usługi nie może być mniejsza niż  150 000.00 zł rocznie (brutto).

    *dowodami, o których mowa wyżej są:

     a) poświadczenie, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub  ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert;

b) oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych  przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w ppkt. a);

W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa wyżej.

 (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców ocena ww. warunku dotyczyć będzie wszystkich Wykonawców łącznie).

 Wykonawca złoży również oświadczenie o spełnieniu tego warunku –załącznik Nr 1 do formularza oferty.

W przypadku usług ,których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień zakończenia usług ( w przypadku usług rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż PLN).

     Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów. W takim przypadku Wykonawca winien udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował tymi zasobami, tj. przedstawi pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia wg. załącznika Nr  7 do formularza oferty.

      Wykonawca winien wykazać, że ww. usługa została wykonana należycie.

3) potencjał techniczny:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek, jeżeli Wykonawca wykaże w wykazie narzędzi ,wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (Załącznik Nr 3 do formularza oferty), posiadanie przez Wykonawcę:

 -    następujących pojazdów łącznie:

a) min. 2 pojazdy do opróżniania pojemników o pojemności

    110 l, 120 l, 240 l, 1100 l,

      b) min. 2 pojazdy do opróżniania pojemników/kontenerów o pojemności KP-7,    

      c) min. 1 pojazdu z dźwigiem HDS do opróżniania pojemników do selektywnej   zbiórki odpadów;

 - systemu monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego,   umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postoju pojazdu oraz system czujników zapisujących dane o miejscach postoju oraz system czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów (ewidencja);

 - systemu do identyfikacji i zapisu danych o rodzajach opróżnianych konkretnych pojemników/kontenerów oraz odbieranych worków – zapis danych o ilości odbieranych odpadów może być dokonywany jako „spis z natury” zapis ręczny, który będzie prowadził jeden z pracowników podczas odbioru odpadów. Zapis ten może być udostępniony również w formie elektronicznej oraz papierowej (Word, Excel);

    Wykonawca złoży również oświadczenie o spełnieniu tego warunku –załącznik Nr 1 do formularza oferty.

Wyposażenie powinno spełniać wymagania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U z 2013r., poz.122).

(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców ocena ww. warunku dotyczyć będzie wszystkich Wykonawców łącznie).

 Wykonawca złoży również oświadczenie o spełnieniu tego warunku –załącznik Nr 1 do formularza oferty

Wykonawca może polegać na potencjale technicznym innych podmiotów. W takim przypadku Wykonawca winien udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował tymi zasobami, tj. przedstawi pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia wg. załącznika Nr  7 do formularza oferty.

4) osoby zdolne do wykonania zamówienia:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek, jeżeli przedstawi w wykazie osób  (Załącznik Nr 4 do formularza oferty), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami ,

Wykonawca wykaże dysponowanie min. 2 osobami z uprawnieniami do kierowania pojazdami kategorii C.

(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców ocena ww. warunku dotyczyć będzie wszystkich Wykonawców łącznie).

 Wykonawca złoży również oświadczenie o spełnieniu tego warunku –załącznik Nr 1 do formularza oferty

Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów. W takim przypadku Wykonawca winien udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował tymi zasobami, tj. przedstawi pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia wg. załącznika Nr  7 do formularza oferty.

5) sytuacja ekonomiczna i finansowa:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie precyzuje w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej żadnych wymagań , których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu tego warunku –załącznik Nr 1 do formularza oferty.

Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna przez powołaną u Zamawiającego Komisję Przetargową.

Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.

9.Informacja o oświadczeniach lub dokumentach , jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 ustawy

     9.1W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków , o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  1. oświadczenie o spełnianiu warunków wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy,

( Wykonawca złoży  –załącznik Nr 1 do formularza oferty.)

  2. potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności ,jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania , w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje,

    ( Wykonawca przedłoży wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego przez Wójta Gminy Wilków oraz aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów obejmujące Gminę Wilków).

   3. wykaz wykonanych ,a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych  usług, w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie ,wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu,  dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów , czy zostały wykonane lub są wykonane należycie.
 *dowodami o których mowa wyżej są:

     a) poświadczenie, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub  ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert;

b) oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych  przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w ppkt. a);

W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa wyżej.

( Wykonawca złoży  –załącznik Nr 2 do formularza oferty.)

4.   wykaz narzędzi,  wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.

    ( Wykonawca złoży –załącznik Nr 3 do formularza oferty).

5.  wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

  ( Wykonawca złoży  –załącznik Nr 4 do formularza oferty.)

    9.2W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 ustawy, należy przedłożyć :

 1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, (załącznik Nr 5 do formularza oferty).

      2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

       3.   aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie  na raty zaległych płatności lub wstrzymanie  w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

     4.   aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie ,  że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie  na raty zaległych płatności lub wstrzymanie  w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia  albo składania ofert

      W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa podmioty gospodarcze lub więcej podmiotów (konsorcjum/spółka cywilna), każdy Wykonawca oddzielnie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy, a także spełniać wymogi  oraz łączne warunki , o których mowa w art. 22 ust. 1  pkt 1-4  ustawy Pzp. Każdy Wykonawca (każdy wspólnik spółki cywilnej) winien złożyć oświadczenia w zakresie art. 24 u Pzp  jak również dołączyć dokumenty o których mowa w pkt.9.2.

       W przypadku spółek cywilnych w ofercie należy złożyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zarówno na spółkę , jak i na każdego ze wspólników.

  9.3Dokumenty podmiotów zagranicznych .Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej , przedkłada:

1) dokument  wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości- wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

9.4 Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

1.lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r.o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

      Każdy Wykonawca (każdy wspólnik spółki cywilnej) winien złożyć ww. listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

10.Informacja o dokumentach potwierdzających , że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

      nie dotyczy

11. Inne dokumenty:

1. W przypadku polegania na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych  w art. 26 ust 2b ustawy, Wykonawca musi przedstawić  pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (załącznik Nr 7 do formularza oferty).

2. wypełniony formularz oferty,

    3. pełnomocnictwo - w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, posiadające zakres i podpisane przez osoby reprezentujące wykonawcę *,

 4. dowód wniesienia wadium,

 5. wskazanie przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć  podwykonawcy, ( załącznik Nr 8 do formularza oferty).

12.Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców , u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

13. Informacja na temat wadium

Zamawiający  wymaga wniesienia wadium  w wysokości: 3.000,00 zł. (słownie : trzy tysiące złotych i 00/100).

14. Zaliczki

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia .

15.  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie:

 • cena oferty brutto                                    - 90 pkt
 • pojazdy z normą minimum Euro 5          -10 pkt

16.  Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać /przesyłać/ w zamkniętej kopercie w pok. 9A(SEKRETARIAT) Urzędu Gminy w Wilkowie, ul. Wrocławska 11,46-113 Wilków.

Koperta ma być zaadresowana według poniższego wzoru:

DOKŁADNA NAZWA I ADRES WYKONAWCY

    Urząd Gminy w Wilkowie ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków

Oferta na przetarg nieograniczony

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wilków    nie otwierać przed 18.12.2014r.godz.11.00.

 

Termin składania ofert upływa dnia 18.12.2014 r. o godz. 09:30.

Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego w art. 84 ust. 2 ustawy. (W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.)

Otwarcie ofert

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 18.12.2014 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego – (sala konferencyjna)  Urzędu Gminy w Wilkowie, ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków.

17.Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

18. Informację o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

19. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz  z adresem strony internetowej, na  której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

     Zamawiający nie będzie ustanawiał dynamicznego systemu zakupów.

20. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na którą będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

   Zamawiający nie będzie stosował aukcji elektronicznej.

21. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających , o których mowa  w art.67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4 , jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.

Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

22. Zmiany umowy

    Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

     Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian:

1. Zmiana postanowień zawartej umowy i jej załączników może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

3. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. 2 jest nieważna.

4. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

5. Zmiany umowy będą mogły być wprowadzane jedynie w związku z zaistnieniem okoliczności, których wystąpienia Strony nie przewidywały w chwili zawierania Umowy.

6. W sytuacjach określonych w ust. 5 Strony, mając na uwadze poszanowanie wzajemnych interesów, zasady równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodny zamiar wykonania przedmiotu umowy, Strony określą w niezbędnym zakresie wpływ powyższych okoliczności na dotychczasowe prawa i obowiązki.

7. Strony dopuszczają zmianę postanowień niniejszej umowy zgodnie z wymogami art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. , poz. 907 z późn. zm.), w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności:

1) zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy,

2) z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,

3) wprowadzenia zmian w stosunku do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie wykonywania prac nie wykraczających poza zakres przedmiotu umowy, w sytuacji konieczności usprawnienia procesu realizacji zamówienia.

8. Strony dopuszczają dokonywanie zmian w niniejszej umowie, przy czym zmiany te nie będą wpływały na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli zmiany te będą dotyczyły:

a) zmiany siedziby lub nazwy stron umowy,

b) zmiany osób reprezentujących Zamawiającego i/lub Wykonawcę,

9. Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem jej nieważności.

10. W trakcie trwania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania Zamawiającego o:

1) zmianie siedziby lub nazwy,

2) zmianie osób reprezentujących,

3) ogłoszeniu upadłości,

4) ogłoszeniu likwidacji,

5) zawieszenia działalności,

6) wszczęcia postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca.

11. Niezależnie od postanowień ust. 4 i ust. 5 Strony dopuszczają możliwość:

1) zmian redakcyjnych umowy;

2) zmian będących następstwem sukcesji uniwersalnej albo przejęcia z mocy prawa pełni praw i obowiązków dotyczących którejkolwiek ze Stron;

3) zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych;

4) zmian osobowych:

- zmiana Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy; zmiana jest możliwa tylko w przypadku, gdy nowy podwykonawca posiada tożsamą wiedzę i doświadczenie zawodowe, potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia a także jest w sytuacji ekonomiczniej i finansowej, jak dotychczasowy podwykonawca,

5) zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie przedmiotu umowy bądź zwiększających użyteczność przedmiotu umowy.

W takiej sytuacji, Strony wprowadzą do umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy bądź wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych albo też, kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy.

12. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków wynikających z obowiązującego prawa, w tym w szczególności art. 140 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) oraz zasad ogólnych rządzących tą ustawą.

13. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

14.Zmiany związane z podwykonawcami

    Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia może:

    1)powierzyć realizację części zamówienia podwykonawcom, mimo nie wskazania w   ofercie takiej części do powierzenia podwykonawcom,

    2)wskazać inny zakres podwykonawstwa, niż przedstawiony w złożonej ofercie,

    3)wskazać innych podwykonawców niż przedstawieni w złożonej ofercie,

    4)zrezygnować z podwykonawstwa.

    W przypadku, gdy zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego   zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

 15 . Zmiana terminu rozpoczęcia  realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku:

      1) przedłużającej się procedury wyboru najkorzystniejszej oferty,

      2) działania siły wyższej .

Na wyżej wymienione zmiany Zamawiający musi wyrazić zgodę.

23. Informacje dodatkowe , w tym dotyczące finansowania projektu/programów ze środków Unii Europejskiej:

 Nie dotyczy

24. Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia. nie

25. Osoby upoważnione do kontaktów

  Uprawnionymi osobami do kontaktów z wykonawcami są:

      - w zakresie procedury przetargowej: Agata Witewska: tel.77 419 55 11 Urząd Gminy  w Wilkowie, ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków

  -  w zakresie przedmiotu zamówienia: Krzysztofa Golec-Pianka tel.77 419 55 11 Urząd Gminy w Wilkowie, ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków

w godzinach :

 Poniedziałek od  7.00-15.30

 Wtorek –Piątek od 7.00-15.00

 

                                                                                       Wójt Gminy Wilków

                                                                                          mgr Bogdan Zdyb

 

 

 

 

Do wiadomości :

1.Biuletyn Zamówień Publicznych

2.Strona internetowa Urzędu Gminy w Wilkowie

3.Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Wilkowie

4. aa

 

 


Załączniki:

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 2. Formularz oferty  
 3. Załącznik Nr 1 do formularza oferty - Oświadczenie
 4. Załącznik Nr 2 do formularza oferty - Wykaz usług
 5. Załącznik Nr 3 do formularza oferty - Wykaz posiadanego sprzętu
 6. Załącznik Nr 4 do formularza oferty – Wykaz kadry technicznej
 7. Załącznik Nr 5 do formularza oferty - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
 8. Załącznik Nr 6 do formularza oferty – Lista podmiotów (grupa kapitałowa)
 9. Załącznik Nr 7 do formularza oferty – Zobowiązanie innych podmiotów
 10. Załącznik Nr 8 do formularza oferty – Wykaz podwykonawców
 11. Projekt umowy.
 12. Plan gospodarki odpadami dla woj. Opolskiego na lata 2012-2017
 13. Uchwały Rady Gminy Wilków
 14. Ogłoszenie o zamówieniu w BZP