Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wilków

 

 GKR.271.7.2014r.                                                                                                Wilków, 22.12.2014r.

           

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

( art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  Dz. U. z 2013r. poz.907 z późn.zm).

1. Nazwa Zamawiającego: Gmina Wilków, ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wilków
przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego odbyło się w dniu 18.12.2014r.
(ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w BZP Nr 255333-2014, data zamieszczenia 10.12.2014r.).
3. Liczba otrzymanych ofert - 2, z których odrzucono 0, wykluczono 0
4.  Kryteria oceny ofert: Cena oferty brutto -90 pkt
                                   Pojazdy z normą minimum Euro 5 -10 pkt
5.Wybrano następującą ofertę Oferta (Nr 2)
ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I USŁUG KOMUNALNYCH EKOWOD SPÓŁKA Z O.O.
UL.MARIAŃSKA 2, 46-100 NAMYSŁÓW
 Uzasadnienie wyboru wykonawcy: Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę zgodną z wszystkimi wymogami postawionymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  i Ogłoszeniu , otrzymał maksymalną ilość punktów 100.
Cena oferty brutto -90 pkt
Pojazdy z normą minimum Euro 5 -10 pkt
Cena wybranej oferty wynosi:  194 400,00 zł brutto  (słownie: sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta złotych i 00/100 ).
6.Pozostali wykonawcy
Oferta (Nr 1) REMONDIS OPOLE SP. Z O.O AL.PRZYJAŹNI 9, 45-573 OPOLE
Uzyskała 77 pkt.
Cena oferty brutto -67 pkt
Pojazdy z normą minimum Euro 5 -10 pkt

Termin podpisania umowy zostanie uzgodniony z wyłonionym Wykonawcą
w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszej informacji  o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

                                                                                Wójt Gminy Wilków

                                                                                mgr Bogdan Zdyb

 

 

 

     Do wiadomości :

  1. Strona Internetowa Urzędu Gminy w Wilkowie.
  2. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Wilkowie
  3. Wykonawcy , którzy złożyli oferty( art.92, ust 1 wyżej cytowanej ustawy ).
  4. aa