Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta Gminy Wilków - wydane w 2015 roku

Zarządzenie Nr ORG.0050.24.2015 z dnia 2 stycznia 2015 r.
w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz do zaciągania zobowiązań.

Zarządzenie Nr ORG.0050.25.2015 z dnia 2 stycznia 2015 r.
w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz do zaciągania zobowiązań.

Zarządzenie Nr ORG.0050.26.2015 z dnia 2 stycznia 2015 r.
w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz do zaciągania zobowiązań.

Zarządzenie Nr ORG.0050.27.2015 z dnia 2 stycznia 2015 r.
w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz do zaciągania zobowiązań.

Zarządzenie Nr ORG.0050.28.2015 z dnia 2 stycznia 2015 r.
w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz do zaciągania zobowiązań.

Zarządzenie Nr ORG.0050.29.2015 z dnia 5 stycznia 2015 r.
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2015 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.30.2015 z dnia 5 stycznia 2015 r.
w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków do opracowania planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy na 2015 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.31.2015 z dnia 14 stycznia 2015 r.
w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2015 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.32.2015 z dnia 14 stycznia 2015 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2015 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.33.2015 z dnia 14 stycznia 2015 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2015 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.34.2015 z dnia 22 stycznia 2015 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w sferze propagowania i rozwijania kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2015 roku przez organizacje pozarządowe.

Zarządzenie Nr ORG.0050.35.2015 z dnia 22 stycznia 2015 r.
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy, Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Dyrektorom Szkół sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za 2014 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.36.2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2015 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.37.2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2015 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.37a.2015 z dnia 30 stycznia 2015 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2015 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.38.2015 z dnia 3 lutego 2015 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert pod nazwą „Wybór dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Wilków”.

Zarządzenie Nr ORG.0050.39.2015 z dnia 3 lutego 2015 r.
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Gminy Wilków.

Zarządzenie Nr ORG.0050.40.2015 z dnia 5 lutego 2015 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2015 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.41.2015 z dnia 3 lutego 2015 r.
o zmianie zarządzenia Nr ORG.0050.198.2012 Wójta Gminy Wilków z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości.

Zarządzenie Nr ORG.0050.42.2015 z dnia 5 lutego 2015 r.
o zmianie zarządzenia Nr ORG.0050.39.2015 Wójta Gminy Wilków z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Gminy Wilków.

Zarządzenie Nr ORG.0050.43.2015 z dnia 10 lutego 2015 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2015 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.44.2015 z dnia 10 lutego 2015 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2015 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.45.2015 z dnia 12 lutego 2015 r.
w sprawie powołania komisji w celu opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w sferze propagowania i rozwijania kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2015 roku przez organizacje pozarządowe.

Zarządzenie Nr ORG.0050.46.2015 z dnia 12 lutego 2015 r.
w sprawie ogłoszenia Konkursu plastycznego „Bohaterowie Baśni Andersena”.

Zarządzenie Nr ORG.0050.47.2015 z dnia 16 lutego 2015 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert w konkursie pn.: „Wybór dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Wilków”.

Zarządzenie Nr ORG.0050.48.2015 z dnia 19 lutego 2015 r.
w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Wilków miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.

Zarządzenie Nr ORG.0050.49.2015 z dnia 19 lutego 2015 r.
w sprawie wyznaczenia komisji do opracowania planu remontu dróg.

Zarządzenie Nr ORG.0050.50.2015 z dnia 25 lutego 2015 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2015 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.51.2015 z dnia 25 lutego 2015 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2015 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.52.2015 z dnia 2 marca 2015 r.
o zmianie zarządzenia Nr ORG.0050.19.2014 Wójta Gminy Wilków z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wilkowie.

Zarządzenie Nr ORG.0050.53.2015 z dnia 2 marca 2015 r.
w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego.

Zarządzenie Nr ORG.0050.54.2015 z dnia 6 marca 2015 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2015 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.55.2015 z dnia 9 marca 2015 r.
w sprawie ogłoszenia Konkursu na Stroik Wielkanocny Wilków 2015 i powołania Komisji Konkursowej.

Zarządzenie Nr ORG.0050.56.2015 z dnia 9 marca 2015 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2015 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.57.2015 z dnia 12 marca 2015 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2015 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.58.2015 z dnia 16 marca 2015 r.
w sprawie ogłoszenia II Festiwalu Kultury Ludowej w Wilkowie.

Zarządzenie Nr ORG.0050.59.2015 z dnia 19 marca 2015 r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wilków za 2014 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.60.2015 z dnia 19 marca 2015 r.
w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Wilków na okres od 19 marca 2015 r. do 18 marca 2018 r.

Zarządzenie Nr ORG.0050.61.2015 z dnia 19 marca 2015 r.
w sprawie przyjęcia ewidencji nieruchomości Gminy Wilków zgodnie z katastrem nieruchomości.

Zarządzenie Nr ORG.0050.62.2015 z dnia 20 marca 2015 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2015 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.63.2015 z dnia 20 marca 2015 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2015 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.64.2015 z dnia 23 marca 2015 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2015 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.65.2015 z dnia 31 marca 2015 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2015 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.66.2015 z dnia 1 kwietnia 2015 r.
w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Wilków.

Zarządzenie Nr ORG.0050.67.2015 z dnia 1 kwietnia 2015 r.
w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Wilków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2014.

Zarządzenie Nr ORG.0050.68.2015 z dnia 1 kwietnia 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację rzeczowych składników majątkowych.

Zarządzenie Nr ORG.0050.69.2015 z dnia 1 kwietnia 2015 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Zarządzenie Nr ORG.0050.70.2015 z dnia 2 kwietnia 2015 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2015 roku.

Zarządzenie Nr ORG.0050.71.2015 z dnia 7 kwietnia 2015 r.
w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Zarządzenie Nr ORG.0050.72.2015 z dnia 7 kwietnia 2015 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2015 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.73.2015 z dnia 7 kwietnia 2015 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania czynności związanych z wyborami.

Zarządzenie Nr ORG.0050.74.2015 z dnia 8 kwietnia 2015 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2015 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.75.2015 z dnia 10 kwietnia 2015 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2015 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.76.2015 z dnia 15 kwietnia 2015 r.
w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Wilków za 2014 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.77.2015 z dnia 20 kwietnia 2015 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Zarządzenie Nr ORG.0050.78.2015 z dnia 20 kwietnia 2015 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

Zarządzenie Nr ORG.0050.79.2015 z dnia 20 kwietnia 2015 r.
w sprawie powołania koordynatora gminnego.

Zarządzenie Nr ORG.0050.80.2015 z dnia 20 kwietnia 2015 r.
w sprawie powołania operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych.

Zarządzenie Nr ORG.0050.81.2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości składów obwodowych komisji wyborczych.

Zarządzenie Nr ORG.0050.82.2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2015 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.83.2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r.
w sprawie przedstawienia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2014.

Zarządzenie Nr ORG.0050.84.2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2015 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.85.2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2015 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.86.2015 z dnia 5 maja 2015 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Zarządzenie Nr ORG.0050.87.2015 z dnia 5 maja 2015 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2015 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.88.2015 z dnia 5 maja 2015 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2015 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.89.2015 z dnia 6 maja 2015 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2015 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.90.2015 z dnia 14 maja 2015 r.
o zmianie zarządzenia Nr ORG.0050.80.2015 Wójta Gminy Wilków z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych.

Zarządzenie Nr ORG.0050.91.2015 z dnia 14.05.2015 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych.

Zarządzenie Nr ORG.0050.92.2015 z dnia 19.05.2015 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2015 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.93.2015 z dnia 21 maja 2015 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wilkowie”.

Zarządzenie Nr ORG.0050.94.2015 z dnia 21 maja 2015 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2015 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.95.2015 z dnia 21 maja 2015 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2015 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.96.2015 z dnia 25 maja 2015 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2015 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.97.2015 z dnia 25 maja 2015 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2015 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.98.2015 z dnia 1 czerwca 2015 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych.

Zarządzenie Nr ORG.0050.99.2015 z dnia 1 czerwca 2015 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2015 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.100.2015 z dnia 9 czerwca 2015 r.
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w Młokiciu w celu wyborów uzupełniających sołtysa i rady sołeckiej.

Zarządzenie Nr ORG.0050.101.2015 z dnia 10 czerwca 2015 r.
w sprawie upoważnienia Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Komunikacji i Rolnictwa w Urzędzie Gminy w Wilkowie do załatwiania spraw w imieniu Wójta Gminy Wilków.

Zarządzenie Nr ORG.0050.102.2015 z dnia 10 czerwca 2015 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn: „Przewozy dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy w Wilków do Namysłowa”.

Zarządzenie Nr ORG.0050.103.2015 z dnia 10 czerwca 2015 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn: „Przewozy dzieci do szkół na terenie Gminy Wilków”.

Zarządzenie Nr ORG.0050.104.2015 z dnia 11 czerwca 2015 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2015 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.105.2015 z dnia 11 czerwca 2015 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2015 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.106.2015 z dnia 12 czerwca 2015 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2015 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.107.2015 z dnia 19 czerwca 2015 r.
w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na objęcie akcji w Namysłowskim Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna w Namysłowie.

Zarządzenie Nr ORG.0050.108.2015 z dnia 19 czerwca 2015 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2015 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.109.2015 z dnia 22 czerwca 2015 r.
w sprawie powołania Jury II Festiwalu Kultury Ludowej w Wilkowie.

Zarządzenie Nr ORG.0050.110.2015 z dnia 25 czerwca 2015 r.
w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Wilków miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów wszystkich komitetów referendalnych.

Zarządzenie Nr ORG.0050.111.2015 z dnia 25 czerwca 2015 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2015 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.112.2015 z dnia 25 czerwca 2015 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2015 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.113.2015 z dnia 25 czerwca 2015 r.
w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

Zarządzenie Nr ORG.0050.114.2015 z dnia 25 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu mgr Romanowi Półrolniczakowi - Dyrektorowi Publicznego Gimnazjum w Wilkowie.

Zarządzenie Nr ORG.0050.115.2015 z dnia 2 lipca 2015 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2015 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.116.2015 z dnia 6 lipca 2015 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2015 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.117.2015 z dnia 9 lipca 2015 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2015 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.118.2015 z dnia 9 lipca 2015 r.
w sprawie ogłoszenia Konkursu na Najpiękniejszy Wieniec lub Arcydzieło Dożynkowe w 2015 roku i powołania Komisji Konkursowej.

Zarządzenie Nr ORG.0050.119.2015 z dnia 14 lipca 2015 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2015 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.120.2015 z dnia 20 lipca 2015 r.
w sprawie podania do wiadomości publicznej informacji o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Zarządzenie Nr ORG.0050.121.2015 z dnia 29 lipca 2015 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2015 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.122.2015 z dnia 29 lipca 2015 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2015 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.123.2015 z dnia 29 lipca 2015 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2015 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.124.2015 z dnia 30 lipca 2015 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2015 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.125.2015 z dnia 3 sierpnia 2015 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2015 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.126.2015 z dnia 6 sierpnia 2015r
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie Nr ORG.0050.127.2015 z dnia 6 sierpnia 2015 r.
w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji do spraw referendum.

Zarządzenie Nr ORG.0050.128.2015 z dnia 12 sierpnia 2015 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum.

Zarządzenie Nr ORG.0050.129.2015 z dnia 17 sierpnia 2015 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2015 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.130.2015 z dnia 17 sierpnia 2015 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2015 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.131.2015 z dnia 17 sierpnia 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na lotnicze wykorzystanie terenu.

Zarządzenie Nr ORG.0050.132.2015 z dnia 17 sierpnia 2015 r.
w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej.

Zarządzenie Nr ORG.0050.133.2015 z dnia 17 sierpnia 2015 r.
w sprawie ustalenia terminu składnia wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.

Zarządzenie Nr ORG.0050.134.2015 z dnia 20 sierpnia 2015 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2015 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.135.2015 z dnia 21 sierpnia 2015 r.
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wilków za pierwsze półrocze 2015 roku.

Zarządzenie Nr ORG.0050.136.2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości składów obwodowych komisji do spraw referendum.

Zarządzenie Nr ORG.0050.137.2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r.
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Wilkowie.

Zarządzenie Nr ORG.0050.138.2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r.
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Przedszkola w Wilkowie.

Zarządzenie Nr ORG.0050.139.2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację rzeczowych składników majątkowych.

Zarządzenie Nr ORG.0050.140.2015 z dnia 1 września 2015 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2015 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.141.2015 z dnia 1 września 2015 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2015 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.142.2015 z dnia 1 września 2015 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2015 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.143.2015 z dnia 2 września 2015 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2015 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.144.2015 z dnia 3 września 2015 r.
o zmianie zarządzenia Nr ORG.0050.118.2015 Wójta Gminy Wilków z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia Konkursu na Najpiękniejszy Wieniec lub Arcydzieło Dożynkowe w 2015 roku i powołania Komisji Konkursowej.

Zarządzenie Nr ORG.0050.145.2015 z dnia 4 września 2015 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2015 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.146.2015 z dnia 4 września 2015 r.
w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego inwestycji pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wilkowie”.

Zarządzenie Nr ORG.0050.147.2015 z dnia 14 września 2015 r.
w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Wilków miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.

Zarządzenie Nr ORG.0050.148.2015 z dnia 16 września 2015 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych.

Zarządzenie Nr ORG.0050.149.2015 z dnia 16 września 2015 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych.

Zarządzenie Nr ORG.0050.150.2015 z dnia 17 września 2015 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2015 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.151.2015 z dnia 21 września 2015 r.
w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach o wodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Zarządzenie Nr ORG.0050.152.2015 z dnia 21 września 2015 r.
w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania polegającego na unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wilków.

Zarządzenie Nr ORG.0050.153.2015 z dnia 21 września 2015 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2015 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.154.2015 z dnia 24 września 2015 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2015 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.155.2015 z dnia 28 września 2015 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych.

Zarządzenie Nr ORG.0050.156.2015 z dnia 30 września 2015 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2015 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.157.2015 z dnia 1 października 2015 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2015 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.158.2015 z dnia 5 października 2015 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

Zarządzenie Nr ORG.0050.159.2015 z dnia 5 października 2015 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2015 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.160.2015 z dnia 9 października 2015 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2015 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.161.2015 z dnia 9 października 2015 r.
w sprawie zmiany zarządzenia Nr ORG.0050.3.2014 Wójta Gminy Wilków z dnia1 grudnia 2014 r.

Zarządzenie Nr ORG.0050.162.2015 z dnia 12 października 2015 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości składów obwodowych komisji wyborczych.

Zarządzenie Nr ORG.0050.163.2015 z dnia 12 października 2015 r.
w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych.

Zarządzenie Nr ORG.0050.164.2015 z dnia 15 października 2015 r.
o zmianie zarządzenia Nr ORG.0050.53.2015 Wójta Gminy Wilków z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego.

Zarządzenie Nr ORG.0050.165.2015 z dnia 16 października 2015 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2015 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.166.2015 z dnia 22 października 2015 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2015 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.167.2015 z dnia 22 października 2015 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania czynności związanych z głosowaniem korespondencyjnym.

Zarządzenie Nr ORG.0050.168.2015 z dnia 22 października 2015 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2015 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.169.2015 z dnia 22 października 2015 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2015 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.170.2015 z dnia 23 października 2015 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2015 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.171.2015 z dnia 27 października 2015 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2015 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.172.2015 z dnia 27 października 2015 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2015 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.173.2015 z dnia 29 października 2015 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2015 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.174.2015 z dnia 29 października 2015 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2015 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.175.2015 z dnia 29 października 2015 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2015 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.176.2015 z dnia 29 października 2015 r.
w sprawie przedłożenia projektu aktu prawa miejscowego do konsultacji.

Zarządzenie Nr ORG.0050.177.2015 z dnia 2 listopada 2015 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2015 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.178.2015 z dnia 12 listopada 2015 r.
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Zarządzenie Nr ORG.0050.179.2015 z dnia 12 listopada 2015 r.
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały budżetowej na 2016 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.180.2015 z dnia 16 listopada 2015 r.
w sprawie ogłoszenia Konkursu na Szopkę Betlejemską Wilków 2015 i powołania Komisji Konkursowej.

Zarządzenie Nr ORG.0050.181.2015 z dnia 16 listopada 2015 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2015 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.182.2015 z dnia 16 listopada 2015 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2015 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.183.2015 z dnia 16 listopada 2015 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2015 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.184.2015 z dnia 19 listopada 2015 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.

Zarządzenie Nr ORG.0050.185.2015 z dnia 23 listopada 2015 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2015 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.186.2015 z dnia 23 listopada 2015 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2015 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.187.2015 z dnia 23 listopada 2015 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2015 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.188.2015 z dnia 25 listopada 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację rzeczowych składników majątkowych.

Zarządzenie Nr ORG.0050.189.2015 z dnia 26 listopada 2015 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wilków”.

Zarządzenie Nr ORG.0050.190.2015 z dnia 26 listopada 2015 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2015 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.191.2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2015 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.192.2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2015 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.193.2015 z dnia 1 grudnia 2015 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.

Zarządzenie Nr ORG.0050.194.2015 z dnia 1 grudnia 2015 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2015 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.195.2015 z dnia 3 grudnia 2015 r.
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli na rok 2016.

Zarządzenie Nr ORG.0050.196.2015 z dnia 3 grudnia 2015 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2015 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.197.2015 z dnia 3 grudnia 2015 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2015 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.198.2015 z dnia 10 grudnia 2015 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2015 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.199.2015 z dnia 10 grudnia 2015 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Zarządzenie Nr ORG.0050.200.2015 z dnia 14 grudnia 2015 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2015 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.201.2015 z dnia 14 grudnia 2015 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2015 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.202.2015 z dnia 16 grudnia 2015 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych.

Zarządzenie Nr ORG.0050.203.2015 z dnia 16 grudnia 2015 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów za 2015 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.204.2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2015 rok.