Przejdź do treści strony

Urząd Gminy w Wilkowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Dofinansowanie przyznawane jest na wniosek pracodawcy wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika – Pobierz złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

Wniosek składa się dla każdego młodocianego oddzielnie.

Jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn niezależnych od pracodawcy, a młodociany pracownik podjął naukę zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u innego pracodawcy – przysługującą kwotę dofinansowania dzieli się między wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonej przez nich nauki zawodu. Dofinansowanie nie przysługuje temu pracodawcy, z którym umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z winy pracodawcy.

Zgodnie z art. 122 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:

 1. w przypadku nauki zawodu – 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeśli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
 2. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Do wniosku należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie:

 1. dokumentów potwierdzających posiadanie przez pracodawcę lub osobę prowadzącą w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianego wraz z potwierdzeniem zatrudnienia takiej osoby oraz zaświadczenie określające staż pracy instruktora przygotowania zawodowego – jeśli to wynika z przepisów;
 2. umowy o pracę zawartej z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego;
 3. dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego, że młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy;
 4. dokumentu potwierdzającego krótszy okres kształcenia młodocianego pracownika;
 5. świadectwa pracy młodocianego;
 6. dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego ukończenie przez młodocianego nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdanie stosownego egzaminu;
 7. świadectwa pracy o zaliczeniu praktycznej nauki zawodu u poprzedniego pracodawcy (w przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania nauki);
 8. w przypadku miejsca zamieszkania młodocianego pracownika na terenie gminy Wilków innego niż miejsce zameldowania – oświadczenie potwierdzające adres zamieszkania młodocianego pracownika na terenie gminy Wilków z zamiarem stałego pobytu;
 9. upoważnienia pracodawcy do poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem, w przypadku gdy poświadczania dokonuje inna osoba niż pracodawca;
 10. pełnomocnictwa, jeżeli wnioskodawca reprezentowany jest przez inną osobę, z treści pełnomocnictwa powinien jasno wynikać jego szczegółowy zakres tj. umocowania jakich czynności, w jakim postępowaniu, przed jakim organem może dokonywać pełnomocnik w imieniu swojego mocodawcy;
 11. informacja o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej lub zaświadczenie o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego;
 12. dokumentu potwierdzającego status prawny prowadzonej działalności - w przypadku spółek (do wniosku powinna być dołączona umowa spółki wraz z jej ewentualnymi aktualizacjami);
 13. inne dokumenty/informacje na prośbę organu. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do treści przedłożonych dokumentów/informacji, organ ma prawo prosić wnioskodawcę o dodatkowe dokumenty/informacje niezbędne do ich wyjaśnienia;
 14. klauzula informacyjna – Pobierz.

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników traktowane jest jako pomoc de minimis, która udzielana jest w oparciu o rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 1).

W związku z powyższym przy składaniu wniosku o dofinansowanie każdy wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia dodatkowych dokumentów:

 1. formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (wzór formularza) lub formularza informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym (wzór formularza);
 2. wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, otrzymanych w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia
  o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
 3. sprawozdania finansowego za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzonego zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości lub oświadczenia o obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych i braku konieczności ustalenia stopy referencyjnej mającej zastosowanie do wnioskodawcy do ustalenia wartości pomocy de minimis, albo oświadczenia o braku obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych.

Zgodnie z art. 37 ust.1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 poz. 1808 z późn. zm.) podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis.
Uprawnienie pracodawcy do dofinansowania kształcenia młodocianego pracownika związane jest z łącznym spełnieniem przesłanek określonych w art. 122 ustawy – Prawo oświatowe oraz przepisów dotyczących pomocy de minimis.

Miejsce składania:

 1. zawiadomienia o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem,
 2. wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.

Urząd Gminy w Wilkowie
ul. Wrocławska 11
46-113 Wilków
(wejście A, pokój Nr 8, I piętro, tel. 77 419 55 11 wew. 115 )

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 2014 r. poz. 232) w § 3a zobowiązuje pracodawców do zawiadomienia Wójta Gminy Wilków o zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianym pracownikiem. W związku z powyższym, prosimy wszystkich pracodawców o informowanie, o zawarciu umowy z młodocianymi pracownikami - Pobierz, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia.

Metryczka
 • wytworzono:
  22-01-2015
  przez: Tomasz Dziergwa
 • opublikowano:
  22-01-2015 07:41
  przez: Tomasz Dziergwa
 • zmodyfikowano:
  20-09-2018 07:34
  przez: Tomasz Dziergwa
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Wilkowie
  odwiedzin: 5955
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Wilkowie
46-113 Wilków
ul. Wrocławska 11
NIP: 752-10-02-011 REGON: 000546087

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419 55 11-15
fax: 77 419 55 11
e-mail: ug@wilkow.pl
strona www: www.wilkow.pl