Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie - IV sesja Rady Gminy w Wilkowie - 29.01.2015r.

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) zwołuję IV sesję Rady Gminy w Wilkowie
na dzień 29 stycznia 2015 r. (czwartek) o godz. 1300
Sesja odbędzie się w Domu Kultury w Wilkowie, ul. Wrocławska 16.

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.
 3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Wilków oraz z wykonania uchwał Rady Gminy.
 4. Interpelacje radnych.
 5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014 rok.
 6. Informacja z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii stanowiącej część gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych za 2014 rok.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. o zmianie uchwały Nr III.9.2014 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2015 rok;
  2. o zmianie uchwały Nr III.8.2014 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej;
  3. przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej P.W. Oczyszczenia Najświętszej Marii Panny w Bukowiu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;
  4. uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Wilkowie oraz zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Wilkowie na 2015 rok;
  5. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości na obszarze oznaczonym w planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wilków symbolem 2MNa, 2MNb, 2MN 4MN.
 8. Odpowiedzi na zgłoszone w pkt. 4 interpelacje radnych.
 9. Zapytania i wolne wnioski.
 10. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy w Wilkowie.
 11. Zamknięcie obrad IV sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący
Rady Gminy w Wilkowie
Krzysztof Ostrowski