Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Stypendium szkolne - opis

WARUNKI PRZYZNANIA STYPENDIUM SZKOLNEGO
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Wysokość stypendium uzależniona jest od sytuacji dochodowej oraz występowania w rodzinie okoliczności: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania,  rodzina niepełna lub wystąpienie zdarzenia losowego.

OSOBY UPRAWNIONE
Pomoc materialna o charakterze socjalnym (stypendium szkolne, zasiłek szkolny) przysługuje:

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
 • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Do stypendium lub zasiłku szkolnego uprawnieni są uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

 1. zamieszkują na terenie Gminy Wilków,
 2. rozpoczynają lub kontynuują naukę w szkole,
 3. dochód na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym nie przysługuje:

 1. dzieciom odbywającym wychowanie przedszkolne,
 2. dzieciom odbywającym roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej,
 3. studentom szkół wyższych i licencjackich.


FORMA STYPENDIUM SZKOLNEGO
W zależności od potrzeb uczniów stypendium szkolne udziela się w następujących formach:

 1. całkowitego lub częściowego pokrycia udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w  zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w tym w szczególności udziału w zajęciach językowych, sportowych, komputerowych i innych rozwijających uzdolnienia ucznia;
 2. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników nierefundowanych w ramach innych programów pomocowych, lektur, atlasów, słowników, encyklopedii, zeszytów, przyborów szkolnych, tornistra, plecaka, odzieży sportowej, a także zakup biurka, lampy na biurko, komputera, programów edukacyjnych, drukarki, materiałów eksploatacyjnych do drukarki;
 3. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania uczniów szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczy kolegiów, o których mowa w art. 90d ust. 3 ustawy o systemie oświaty, w tym kosztów dojazdu do szkoły, pobytu w internacie, bursie lub stancji;
 4. świadczenia pieniężnego na zasadach wynikających z art. 90d ust. 5 ustawy o systemie oświaty.

Za wydatki nie związane z celami edukacyjnymi uznaje się wydatki na:

 1. okulary korekcyjne i sprzęt rehabilitacyjny,
 2. instrumenty muzyczne i sprzęt sportowy zakupiony na potrzeby ucznia nie będącego uczniem szkoły muzycznej i sportowej i nie rozwijającego zainteresowań w formach zorganizowanych,
 3. podręczniki i lektury do klasy, do której nie uczęszcza stypendysta,
 4. opłacenia komitetu rodzicielskiego, ochronę w szkole, ubezpieczenia uczniów, wyżywienie w szkole.

 

WYDATKI KWALIFIKOWANE DO STYPENDIUM SZKOLNEGO:

WYSOKOŚĆ STYPENDIUM
Wysokość miesięczna stypendium szkolnego dla ucznia uprawnionego do jego otrzymania uzależniona jest od sytuacji materialnej rodziny, w której zamieszkuje uczeń.

 

WNIOSEK Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek.
Wniosek o przyznanie stypendium składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów do dnia 15 października danego roku szkolnego.