Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja Wójta Gminy Wilków o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum

INFORMACJA WÓJTA GMINY WILKÓW
O UPRAWNIENIACH NIEPEŁNOSPRAWNYCH OSÓB UPRAWNIONYCH
DO UDZIAŁU W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM,
zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Niepełnosprawna osoba uprawniona do udziału w referendum wpisana do rejestru wyborców w Gminie Wilków ma prawo do uzyskiwania informacji o:

  • właściwym dla siebie obwodzie głosowania;
  • lokalach obwodowych komisji wyborczych do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, znajdujących się najbliżej miejsca zamieszkania niepełnosprawnej osoby uprawnionej do udziału w referendum;
  • warunkach dopisania niepełnosprawnej osoby uprawnionej do udziału w referendum do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum w wybranym przez siebie obwodzie głosowania, którego siedziba jest dostosowana do potrzeb wyborców niepełnosprawnych;
  • terminie referendum oraz godzinach głosowania;
  • pytaniach referendalnych.

Powyższe informacje przekazywane są niepełnosprawnym osobom uprawnionym do udziału w referendum przez upoważnionych pracowników Urzędu Gminy w Wilkowie w godzinach pracy Urzędu, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00 wejście A pokój nr 6, w tym telefonicznie pod nr tel. 77 419 55 15, lub w drukowanych materiałach informacyjnych, w tym w formie elektronicznej. Informacje, o których mowa wyżej, przekazywane są niepełnosprawnym osobom uprawnionym do udziału w referendum po podaniu przez nich nazwiska, imienia (imion) oraz adresu stałego zamieszkania.

Na terenie Gminy Wilków lokale obwodowych komisji do spraw referendum dostosowane do potrzeb niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum znajdują się:

  • w obwodzie głosowania nr 1 w Bukowiu, 
  • w obwodzie głosowania nr 3 w Idzikowicach,
  • w obwodzie głosowania nr 6 w Wilkowie.

Osoba niepełnosprawna uprawniona do udziału w referendum może głosować w wybranym przez siebie lokalu obwodowej komisji do spraw referendum na obszarze gminy, w której stale zamieszkuje (w tym w lokalach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych), jeżeli złoży pisemny wniosek do Urzędu Gminy w Wilkowie najpóźniej do dnia 1 września 2015 r. Składanie wniosków nie dotyczy wyborców niepełnosprawnych zamieszkałych w granicach obwodów głosowania obejmujących sołectwa: Bukowie z przysiółkiem Chrząstów,  Idzikowice, Jakubowice i Wilków z przysiółkiem Wilkówek (Barski Dwór).

Prawo do głosowania przez pełnomocnika.

Prawo do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika mają osoby, które najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, a także osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa osoba składa wniosek do Wójta Gminy Wilków najpóźniej do dnia 28 sierpnia 2015 r.

Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania. Wniosek można uzyskać w Urzędzie Gminy w Wilkowie (wejście A, pokój nr 6) lub pobrać:

RTFWniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa - Referendum.rtf (103,96KB)
PDFWniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa - Referendum.pdf (199,93KB)
RTFZgoda na przyjęcie pełnomocnictwa - Referendum.rtf (106,57KB)
PDFZgoda na przyjęcie pełnomocnictwa - Referendum.pdf (195,32KB)

Akt pełnomocnictwa jest sporządzany w miejscu zamieszkania osoby, która złożyła wniosek w tej sprawie lub w innym miejscu na obszarze gminy, jeżeli osoba ta zwróci się o to we wniosku o jego sporządzenie.

Osoba uprawniona do udziału w referendum ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa. Cofnięcie pełnomocnictwa następuje przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem referendum, tj. do dnia 4 września 2015 r., stosownego oświadczenia Wójtowi Gminy Wilków lub przez doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji do spraw referendum w dniu głosowania.

Głosowanie w lokalu komisji obwodowej przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a. 

Niepełnosprawna osoba uprawniona do udziału w referendum może głosować w lokalu komisji obwodowej przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille′a. W dniu referendum obwodowa komisja do spraw referendum wraz z kartą do głosowania wyda niepełnosprawnej osobie uprawnionej do udziału w referendum, na jej prośbę, nakładkę na tę kartę. Po oddaniu głosu niepełnosprawna osoba obowiązana jest zwrócić komisji obwodowej nakładkę na kartę.

Korzystanie z pomocy innej osoby w trakcie głosowania w lokalu komisji obwodowej.

Niepełnosprawnej osobie uprawnionej do udziału w referendum, na jej prośbę, może pomagać w głosowaniu w lokalu komisji obwodowej inna osoba, w tym także niepełnoletnia. Pomoc ta może mieć tylko techniczny charakter, nie może ona polegać na sugerowaniu osobie uprawnionej do udziału w referendum sposobu głosowania lub na głosowaniu w zastępstwie tej osoby. Dopuszczalne jest,  aby na życzenie niepełnosprawnej osoby uprawnionej do udziału w referendum w pomieszczeniu za zasłoną przebywała osoba udzielająca pomocy. Osobą tą nie może być członek komisji ani mąż zaufania.

Ponadto niepełnosprawna osoba uprawniona do udziału w referendum może skorzystać z uprawnień przysługujących każdej osobie uprawnionej do udziału w referendum, które ułatwiają wzięcie udziału w głosowaniu, takich jak głosowanie korespondencyjne lub głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.

Wniosek składa się w Urzędzie Gminy najpóźniej do dnia 4 września 2015 r.  Może on zostać złożony pisemnie na adres: Wójt Gminy Wilków, ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków, faksem nr 77 419 55 15  lub w formie elektronicznej (adres e-mail: ).
Do odbioru zaświadczenia wyborca może upoważnić inną osobę. Wówczas wyborca sporządza wniosek o wydanie zaświadczenia i upoważnienie, w którym wskazuje swoje imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL, a także dane osoby upoważnionej do odebrania zaświadczenia (może to być jeden dokument).

Głosowania korespondencyjne.

Osoba niepełnosprawna uprawniona do udziału w referendum może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez osobę upoważnioną do udziału w referendum w Urzędzie Gminy w Wilkowie najpóźniej do dnia 24 sierpnia 2015 r

Zgłoszenie może być dokonane ustnie w Urzędzie Gminy w Wilkowie – wejście A pokój nr 6, pisemnie na adres: Wójt Gminy Wilków, ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków, faksem nr 77 419 55 15  lub w formie elektronicznej (adres e-mail: ). Zgłoszenie powinno zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL osoby upoważnionej do udziału w referendum, oznaczenie referendum, którego dotyczy zgłoszenie a także wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet referendalny, albo deklarację osobistego odbioru pakietu referendalnego w Urzędzie Gminy oraz oświadczenie o wpisaniu osoby upoważnionej do udziału w referendum do rejestru wyborców w danej gminie. W zgłoszeniu osoba upoważniona do udziału w referendum może zażądać przesłania jej wraz z pakietem referendalnym nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a.

Głosowanie w referendum ogólnokrajowym odbędzie się w dniu 6 września 2015 r. w godz. od 600 do 2200.

Pozostałe informacje dla osób niepełnosprawnych zawarte są w „Informacji o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych” wydanej przez Państwową Komisję Wyborczą oraz dokumentach dostępnych w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wilków: www.bip.wilkow.pl w zakładce Wybory.

Dodatkowe informacje dostępne na równeiż na stronich PKW.