Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja Wójta Gminy Wilków o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

 

INFORMACJA WÓJTA GMINY WILKÓW O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

 

Wyborca niepełnosprawny wpisany do rejestru wyborców w Gminie Wilków ma prawo do uzyskiwania informacji o:

  • właściwym dla siebie okręgu wyborczym i obwodzie głosowania;
  • lokalach obwodowych komisji wyborczych znajdujących się najbliżej miejsca zamieszkania wyborcy niepełnosprawnego, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych;
  • warunkach dopisania wyborcy niepełnosprawnego do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania;
  • terminie wyborów oraz godzinach głosowania;
  • komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i listach kandydatów na senatora do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej;
  • warunkach oraz formach głosowania.

Powyższe informacje przekazywane są wyborcy niepełnosprawnemu przez upoważnionych pracowników Urzędu Gminy w Wilkowie w godzinach pracy Urzędu, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00 wejście A pokój nr 6, w tym telefonicznie pod nr tel. 77 419 55 15, lub w drukowanych materiałach informacyjnych, w tym w formie elektronicznej. Informacje, o których mowa wyżej, przekazywane są wyborcy niepełnosprawnemu po podaniu przez wyborcę jego nazwiska, imienia (imion) oraz adresu stałego zamieszkania.

Na terenie Gminy Wilków lokale wyborcze dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych znajdują się:

  • w obwodzie głosowania nr 1 w Bukowiu, 
  • w obwodzie głosowania nr 3 w Idzikowicach,   
  • w obwodzie głosowania nr 6 w Wilkowie.

Wyborca niepełnosprawny, na jego pisemny wniosek złożony do Urzędu Gminy w Wilkowie najpóźniej do dnia 20 października 2015 r.  dopisywany jest do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania. Wniosek musi być sporządzony na piśmie oraz podpisany przez wyborcę i przekazany do urzędu osobiście, za pośrednictwem innej osoby, poczty, kuriera lub może zostać przesłany w formie dokumentu elektronicznego, o ile podpisany jest podpisem użytkownika posiadającego profil zaufany platformy ePUAP lub  walifikowanym podpisem elektronicznym.

Prawo do głosowania przez pełnomocnika.

Akt pełnomocnictwa sporządza się na wniosek wyborcy niepełnosprawnego posiadającego orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, który najpóźniej w dniu głosowania ukończy 75 lat, wniesiony do Wójta Gminy Wilków najpóźniej do dnia 16 października 2015 r.

Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.

Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa a także mężowie zaufania i kandydaci biorący udział w wyborach.

Wniosek można uzyskać w Urzędzie Gminy w Wilkowie (wejście A, pokój nr 6) lub pobrać:

Wzór wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa i Wzór zgody na przyjęcie pełnomocnictwa

Termin złożenia Wójtowi Gminy oświadczenia o cofnięciu pełnomocnictwa upływa w dniu 23 października 2015 r. Po upływie tego terminu oświadczenie takie można złożyć obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania tj. 25 października 2015 r. pod warunkiem, że pełnomocnik jeszcze nie oddał głosu.

Wyborca niepełnosprawny może głosować w lokalu wyborczym przy użyciu nakładek na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a. W dniu wyborów obwodowa komisja wyborcza wraz z kartą do głosowania wyda wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, nakładkę na tę kartę. Po oddaniu głosu wyborca obowiązany jest zwrócić komisji obwodowej nakładkę na kartę.

Ponadto wyborca niepełnosprawny może skorzystać z uprawnień przysługujących każdemu wyborcy, które ułatwiają wzięcie udziału w głosowaniu, takich jak głosowanie korespondencyjne lub głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w  Urzędzie Gminy najpóźniej do dnia 23 października 2015 r.  Może on zostać złożony pisemnie na adres: Wójt Gminy Wilków, ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków, faksem nr 77 419 55 15  lub w formie elektronicznej (adres e-mail: ). Nie jest wymagane posiadanie profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Do odbioru zaświadczenia wyborca może upoważnić inna osobę. Wówczas wyborca sporządza wniosek o wydanie zaświadczenia i upoważnienie, w którym wskazuje swoje imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL, a także dane osoby upoważnionej do odebrania zaświadczenia (może to być jeden dokument).

Dla celów głosowania korespondencyjnego Wójt Gminy Wilków wyznaczył: Obwodową Komisję Wyborczą Nr 1 w Bukowiu z siedzibą w Szkole Podstawowej – Bukowie, ul. Lipowa 54, Obwodową Komisję Wyborczą Nr 3 w Idzikowicach z siedzibą w Szkole Podstawowej – Idzikowice 24a oraz Obwodową Komisję Wyborczą Nr 6 w Wilkowie z siedzibą w Domu Kultury – Wilków, ul. Wrocławska 16.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego Wójtowi Gminy Wilków najpóźniej  do dnia 12 października 2015 r. Zgłoszenie może być dokonane ustnie w Urzędzie Gminy w Wilkowie – wejście A pokój nr 6, pisemnie na adres: Wójt Gminy Wilków, ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków, faksem nr 77 419 55 15  lub w formie elektronicznej (adres e-mail: ). Nie jest wymagane posiadanie profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Zgłoszenie powinno zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie a także wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy albo deklarację osobistego odbioru pakietu wyborczego w urzędzie gminy oraz oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie.

W zgłoszeniu wyborca może zażądać przesłania mu wraz z pakietem wyborczym nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a.

Wyborca najpóźniej do dnia 16 października 2015 r. otrzyma z urzędu gminy pakiet wyborczy, który zostanie doręczony do rąk łasnych wyborcy, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i pisemnym pokwitowaniu odbioru. Jeżeli wyborca we wniosku zadeklarował osobisty odbiór pakietu wyborczego, pakiet ten we wskazanym terminie będzie możliwy do odebrania w Urzędzie Gminy w Wilkowie wejście A, pokój nr 6 w godzinach pracy urzędu od 7.00 do 15.00.

Głosowanie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej odbędzie się w dniu 25 października 2015 r. w godz. od 7.00 do 21.00.

Pozostałe informacje dla osób niepełnosprawnych zawarte są w „Informacji o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych” wydanej przez Państwową Komisję Wyborczą oraz dokumentach dostępnych w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wilków: www.bip.wilkow.pl w zakładce Wybory – Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015.