Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Podatek od środków transportowych

Przedmiot opodatkowania podatkiem od środków transportowych:

 • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i i wyższej,
 • ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i wyższej,
 • przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i wyższą,
 • autobusy.

Podmioty obowiązane do zapłaty podatku od środków transportowych:

 • osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych,
 • jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, na którą środek transportowy został zarejestrowany,
 • posiadacze  środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.

Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego:

Obowiązek podatkowy  powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty. Obowiązek podatkowy powstaje także  od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie czasu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu. Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu, lub z końcem miesiąca, w którym upłynął czas, na który pojazd powierzono.

Czynności i dokumenty związane z podatkiem od środków transportowych:

Zgodnie z art. 9 ust. 6 pkt 1 i 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych podatnicy podatku od środków transportowych są obowiązani składać organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa wielozakładowego lub podmiotu, w którego skład wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne – organ podatkowy, na terenie którego znajduje się zakład lub jednostka posiadająca środki transportowe podlegające opodatkowaniu na formularzach według ustalonego wzoru:

 • Deklaracje na podatek od środków transportowych DT-1 w terminie do dnia 15 lutego na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;
 • Odpowiednio skorygować deklarację w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności;

W przypadku  współwłasności środka transportowego organem właściwym jest organ podatkowy odpowiedni dla osoby lub jednostki organizacyjnej, która została wpisana jako pierwsza w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy w Wilkowie pokój nr 4 wejście A lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Wilkowie Referat Finansowy, ul. Wrocławska, 11 46-113 Wilków.

Terminy i sposoby płatności

Podatek od środków transportowych,  jest płatny w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku.

 Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:

1. po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie:

 • w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego – I rata,
 • do dnia 15 września danego roku – II rata;

2. od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

Sposób płatności:

na rachunek bankowy Urzędu Gminy:
Bank Spółdzielczy w Namysłowie o/Wilków
nr 86 8890 0001 0003 5477 2000 0004

Niezapłacony w terminie podatek wraz z odsetkami za zwłokę podlega ściągnięciu w drodze egzekucji administracyjnej.

Podstawa  prawna:

 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.2022.1452 t.j. z dnia 2022.06.09);
 2. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023. (M.P.2022.731 z dnia 2022.08.01);
 3. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 października 2022 r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2023. (M.P.2022.1001 z dnia 2022.10.21);
 4. Uchwała NR XXIII.181.2021 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Wilków;
 5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz.U.2018.2436 z dnia 2018.12.28). 

Formularze dotyczące podatku od środków transportowych