Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta Gminy Wilków - wydane w 2017 roku

Zarządzenie Nr ORG.0050.382.2017 z dnia 3 stycznia 2017 r.
w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków do opracowania planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy na 2017 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.383.2017 z dnia 4 stycznia 2017 r.
w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz do zaciągania zobowiązań.

Zarządzenie Nr ORG.0050.384.2017 z dnia 4 stycznia 2017 r.
w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz do zaciągania zobowiązań.

Zarządzenie Nr ORG.0050.385.2017 z dnia 4 stycznia 2017 r.
w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz do zaciągania zobowiązań.

Zarządzenie Nr ORG.0050.386.2017 z dnia 4 stycznia 2017 r.
w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz do zaciągania zobowiązań.

Zarządzenie Nr ORG.0050.387.2017 z dnia 4 stycznia 2017 r.
w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz do zaciągania zobowiązań.

Zarządzenie Nr ORG.0050.388.2017 z dnia 4 stycznia 2017 r.
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2017 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.389.2017 z dnia 5 stycznia 2017 r.
w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2017 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.390.2017 z dnia 5 stycznia 2017 r.
o zmianie zarządzenia Nr ORG.0050.212.2016 Wójta Gminy Wilków z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości.

Zarządzenie Nr ORG.0050.391.2017 z dnia 13 stycznia 2017 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2017 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.392.2017 z dnia 13 stycznia 2017 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2017 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.393.2017 z dnia 13 stycznia 2017 r.
w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla jednostek objętych wspólną obsługą finansową, administracyyjną i organizacyjną.

Zarządzenie Nr ORG.0050.394.2017 z dnia 20 stycznia 2017 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizatora szczepień ochronnych szczepionką przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV.

Zarządzenie Nr ORG.0050.395.2017 z dnia 20 stycznia 2017 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie Nr ORG.0050.396.2017 z dnia 20 stycznia 2017 r.
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy, Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Dyrektorom Szkół sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za 2016 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.397.2017 z dnia 20 stycznia 2017 r.
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowie do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.

Zarządzenie Nr ORG.0050.398.2017 z dnia 25 stycznia 2017 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2017 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.399.2017 z dnia 30 stycznia 2017 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2017 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.400.2017 z dnia 30 stycznia 2017 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Zarządzenie Nr ORG.0050.401.2017 z dnia 30 stycznia 2017 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2017 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.402.2017 z dnia 6 lutego 2017 r.
w sprawie powołania oraz ustalenia zasad pracy Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert w konkursie na realizatora szczepień ochronnych szczepionką przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV.

Zarządzenie Nr ORG.0050.403.2017 z dnia 6 lutego 2017 r.
w sprawie upoważnienia Specjalisty Pracy Socjalnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wilkowie do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.

Zarządzenie Nr ORG.0050.404.2017 z dnia 8 lutego 2017 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2017 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.405.2017 z dnia 9 lutego 2017 r.
w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Wilków.

Zarządzenie Nr ORG.0050.406.2017 z dnia 13 lutego 2017 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2017 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.407.2017 z dnia 15 lutego 2017 r.
w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

Zarządzenie Nr ORG.0050.408.2017 z dnia 15 lutego 2017 r.
w sprawie powołania Zastępcy Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

Zarządzenie Nr ORG.0050.409.2017 z dnia 17 lutego 2017 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych dzierżawy.

Zarządzenie Nr ORG.0050.410.2017 z dnia 20 lutego 2017 r.
w sprawie powołania komisji w celu opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Zarządzenie Nr ORG.0050.411.2017 z dnia 21 lutego 2017 r.
w sprawie upoważnienia Pani mgr Agnieszki Zwiernik - Specjalisty Pracy Socjalnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wilkowie.

Zarządzenie Nr ORG.0050.412.2017 z dnia 23 lutego 2017 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2017 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.413.2017 z dnia 23 lutego 2017 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych.

Zarządzenie Nr ORG.0050.413a.2017 z dnia 23 lutego 2017 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych.

Zarządzenie Nr ORG.0050.414.2017 z dnia 27 lutego 2017 r.
w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Wilków do wydawania decyzji administracyjnych.

Zarządzenie Nr ORG.0050.415.2017 z dnia 27 lutego 2017 r.
w sprawie upoważnienia Skarbnika Gminy Wilków do wydawania decyzji administracyjnych.

Zarządzenie Nr ORG.0050.416.2017 z dnia 27 lutego 2017 r.
w sprawie upoważnienia Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Komunikacji i Rolnictwa w Urzędzie Gminy w Wilkowie do wydawania decyzji administracyjnych.

Zarządzenie Nr ORG.0050.417.2017 z dnia 27 lutego 2017 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw Koordynacji Kontroli Zarządczej w Urzędzie Gminy w Wilkowie.

Zarządzenie Nr ORG.0050.418.2017 z dnia 3 marca 2017 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy.

Zarządzenie Nr ORG.0050.419.2017 z dnia 3 marca 2017 r.
w sprawie upoważnienia do potwierdzania zgodności z oryginałem kopii faktur VAT stanowiących dowód zakupu oleju napędowego.

Zarządzenie Nr ORG.0050.420.2017 z dnia 7 marca 2017 r.
o zmianie zarządzenia Nr ORG.0050.19.2014 Wójta Gminy Wilków z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wilkowie.

Zarządzenie Nr ORG.0050.420A.2017 z dnia 07.03.2017 r.
o zmianie zarządzenia Nr ORG.0050.53.2015 Wójta Gminy Wilków z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego.

Zarządzenie Nr ORG.0050.421.2017 z dnia 14 marca 2017 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu pn. Stroik Wielkanocny Wilków 2017 i powołania komisji konkursowej.

Zarządzenie Nr ORG.0050.422.2017 z dnia 14 marca 2017 r.
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Zarządzenie Nr ORG.0050.423.2017 z dnia 14 marca 2017 r.
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do klas pierwszych szkół podstawowych.

Zarządzenie Nr ORG.0050.424.2017 z dnia 14 marca 2017 r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wilków za 2016 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.425.2017 z dnia 21 marca 2017 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2017 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.426.2017 z dnia 21 marca 2017 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2017 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.427.2017 z dnia 23 marca 2017 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2017 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.428.2017 z dnia 23 marca 2017 r.
w sprawie ogłoszenia IV Festiwalu Kultury Ludowej w Wilkowie i powołania Jury.

Zarządzenie Nr ORG.0050.429.2017 z dnia 29 marca 2017 r.
w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Wilków za 2016 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.430.2017 z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2017 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.431.2017 z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych.

Zarządzenie Nr ORG.0050.432.2017 z dnia 31 marca 2017 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2017 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.433.2017 z dnia 28 marca 2017 r.
w sprawie określenia terminu składania wniosków o przyjęcie uczniów do klasy IV i VII Publicznej Szkoły Podstawowej w Wilkowie, powstałej z przekształcenia Publicznego Gimnazjum w Wilkowie.

Zarządzenie Nr ORG.0050.434.2017 z dnia 3 kwietnia 2017 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2017 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.434a.2017 z dnia 3 kwietnia 2017 r.
o zmianie zarządzenia Nr ORG.0050.212.2016 Wójta Gminy Wilków z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości.

Zarządzenie Nr ORG.0050.435.2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie Nr ORG.0050.436.2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie Nr ORG.0050.437.2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.

Zarządzenie Nr ORG.0050.438.2017 z dnia 12 kwietnia 2017 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2017 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.439.2017 z dnia 14 kwietnia 2017 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z urządzeń sportowych w świetlicy wiejskiej w Jakubowicach.

Zarządzenie Nr ORG.0050.440.2017 z dnia 19 kwietnia 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: „Przebudowa dróg osiedlowych w Wilkowie wraz z odwodnieniem”.

Zarządzenie Nr ORG.0050.441.2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r.
w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Wilków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2016.

Zarządzenie Nr ORG.0050.442.2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2017 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.443.2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2017 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.444.2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2017 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.445.2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r.
w sprawie przedstawienia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2016.

Zarządzenie Nr ORG.0050.446.2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r.
w sprawie powołania Komisji dla przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr ORG.0050.447.2017 z dnia 2 maja 2017 r.
w sprawie sposobu postępowania pracowników Urzędu Gminy w Wilkowie wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej.

Zarządzenie Nr ORG.0050.448.2017 z dnia 5 maja 2017 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2017 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.449.2017 z dnia 5 maja 2017 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2017 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.450.2017 z dnia 5 maja 2017 r.
w sprawie ogłoszenia Konkursu plastycznego na najpiękniejszą zakładkę do książki pt. „Moja biblioteka”.

Zarządzenie Nr ORG.0050.451.2017 z dnia 8 maja 2017 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2017 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.452.2017 z dnia 16 maja 2017 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2017 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.453.2017 z dnia 24 maja 2017 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2017 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.454.2017 z dnia 24 maja 2017 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Wilkowie.

Zarządzenie Nr ORG.0050.455.2017 z dnia 25 maja 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pągów wraz z tranzytem Pągów-Wilków”.

Zarządzenie Nr ORG.0050.456.2017 z dnia 25 maja 2017 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2017 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.457.2017 z dnia 25 maja 2017 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2017 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.458.2017 z dnia 30 maja 2017 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2017 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.459.2017 z dnia 1 czerwca 2017 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2017 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.460.2017 z dnia 1 czerwca 2017 r.
o zmianie zarządzenia Nr ORG.0050.265.2012 Wójta Gminy Wilków z dnia 14 września 2012 r. w sprawie ustalenia instrukcji inwentaryzacyjnej.

Zarządzenie Nr ORG.0050.461.2017 z dnia 12 czerwca 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Wilkowie.

Zarządzenie Nr ORG.0050.462.2017 z dnia 12 czerwca 2017 r.
o zmianie zarządzenia Nr ORG.0050.212.2016 Wójta Gminy Wilków z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości.

Zarządzenie Nr ORG.0050.463.2017 z dnia 21 czerwca 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: „Przewozy dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wilków do i z placówek oświatowych”.

Zarządzenie Nr ORG.0050.464.2017 z dnia 21 czerwca 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: „Przewozy dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wilków do i z Namysłowa”.

Zarządzenie Nr ORG.0050.464a.2017 z dnia 22 czerwca 2017 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2017 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.465.2017 z dnia 23 czerwca 2017 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2017 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.465a.2017 z dnia 23 czerwca 2017 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2017 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.466.2017 z dnia 26 czerwca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Wilkowie.

Zarządzenie Nr ORG.0050.467.2017 z dnia 26 czerwca 2017 r.
w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pn.: „Wykonanie altany rekreacyjnej na placu zabaw w Pągowie”.

Zarządzenie Nr ORG.0050.468.2017 z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zarządzenie Nr ORG.0050.469.2017 z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Przedszkola w Wilkowie.

Zarządzenie Nr ORG.0050.470.2017 z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz do zaciągania zobowiązań.

Zarządzenie Nr ORG.0050.471.2017 z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani mgr Dorocie Jędzierowskiej – Dyrektorowi Publicznego Przedszkola w Wilkowie.

Zarządzenie Nr ORG.0050.472.2017 z dnia 6 lipca 2017 r.
w sprawie ogłoszenia Konkursu na Najpiękniejszy Wieniec lub Arcydzieło Dożynkowe w 2017 roku i powołania Komisji Konkursowej.

Zarządzenie Nr ORG.0050.473.2017 z dnia 6 lipca 2017 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2017 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.474.2017 z dnia 6 lipca 2017 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2017 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.475.2017 z dnia 6 lipca 2017 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2017 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.476.2017 z dnia 6 lipca 2017 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2017 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.477.2017 z dnia 13 lipca 2017 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Zarządzenie Nr ORG.0050.478.2017 z dnia 13 lipca 2017 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie Nr ORG.0050.479.2017 z dnia 14 lipca 2017 r.
w sprawie ustalenia terminu składnia wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.

Zarządzenie Nr ORG.0050.479a.2017 z dnia 20 lipca 2017 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2017 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.480.2017 z dnia 26 lipca 2017 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2017 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.481.2017 z dnia 28 lipca 2017 r.
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Idzikowicach.

Zarządzenie Nr ORG.0050.482.2017 z dnia 28 lipca 2017 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych.

Zarządzenie Nr ORG.0050.483.2017 z dnia 28 lipca 2017 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych.

Zarządzenie Nr ORG.0050.484.2017 z dnia 28 lipca 2017 r.
w sprawie zasad i trybu wyznaczania celów i zadań, określenia mierników ich realizacji oraz zasad monitorowania ich osiągnięcia w Urzędzie Gminy w Wilkowie.

Zarządzenie Nr ORG.0050.485.2017 z dnia 11 sierpnia 2017 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2017 r.

Zarządzenie Nr ORG.0050.486.2017 z dnia 14 sierpnia 2017 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2017 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.487.2017 z dnia 16 sierpnia 2017 r.
w sprawie powołania Komisji ds. ustalenia szkód i wstępnego oszacowania strat powstałych na terenie Gminy Wilków, po przejściu huraganowego wiatru i nawalnego deszczu w dniu 8 sierpnia 2017 roku.

Zarządzenie Nr ORG.0050.488.2017 z dnia 23 sierpnia 2017 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2017 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.489.2017 z dnia 25 sierpnia 2017 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie Nr ORG.0050.489a.2017 z dnia 25 sierpnia 2017 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2017 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.490.2017 z dnia 25 sierpnia 2017 r.
o zmianie zarządzenia Nr ORG.0050.458.2017 Wójta Gminy Wilków z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2017 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.490a.2017 z dnia 25 sierpnia 2017 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2017 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.491.2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r.
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wilków za pierwsze półrocze 2017 roku.

Zarządzenie Nr ORG.0050.492.2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2017 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.492a.2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2017 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.493.2017 z dnia 1 września 2017 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu mgr Romanowi Półrolniczakowi – Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w Wilkowie.

Zarządzenie Nr ORG.0050.494.2017 z dnia 1 września 2017 r.
w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz do zaciągania zobowiązań.

Zarządzenie Nr ORG.0050.495.2017 z dnia 1 września 2017 r.
w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Wilkowie do opracowania planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy za 2017 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.496.2017 z dnia 1 września 2017 r.
w sprawie uchylenia zarządzenia.

Zarządzenie Nr ORG.0050.497.2017 z dnia 1 września 2017 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2017 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.498.2017 z dnia 1 września 2017 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2017 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.499.2017 z dnia 1 września 2017 r.
w sprawie uchylenia zarządzenia.

Zarządzenie Nr ORG.0050.500.2017 z dnia 7 września 2017 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2017 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.501.2017 z dnia 8 września 2017 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2017 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.502.2017 z dnia 15 września 2017 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych.

Zarządzenie Nr ORG.0050.503.2017 z dnia 18 września 2017 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2017 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.504.2017 z dnia 25 września 2017 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków w budżecie Gminy Wilków na 2017 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.505.2017 z dnia 25 września 2017 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2017 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.506.2017 z dnia 28 września 2017 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2017 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.507.2017 z dnia 29 września 2017 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2017 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.508.2017 z dnia 2 października 2017 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2017 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.509.2017 z dnia 2 października 2017 r.
w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania polegającego na unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wilków.

Zarządzenie Nr ORG.0050.510.2017 z dnia 4 października 2017 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2017 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.511.2017 z dnia 5 października 2017 r.
w sprawie przedłożenia projektu aktu prawa miejscowego do konsultacji.

Zarządzenie Nr ORG.0050.512.2017 z dnia 9 października 2017 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2017 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.513.2017 z dnia 9 października 2017 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2017 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.514.2017 z dnia 9 października 2017 r.
w sprawie powołania Komisji ds. ustalenia szkód i wstępnego oszacowania strat powstałych na terenie Gminy Wilków wskutek niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w dniach 5-6 września 2017 roku.

Zarządzenie Nr ORG.0050.514a.2017 z dnia 12 października 2017 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2017 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.515.2017 z dnia 13 października 2017 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2017 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.516.2017 z dnia 13 października 2017 r.
w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na objęcie akcji w Namysłowskim Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna w Namysłowie.

Zarządzenie Nr ORG.0050.517.2017 z dnia 13 października 2017 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych.

Zarządzenie Nr ORG.0050.518.2017 z dnia 16 października 2017 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2017 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.519.2017 z dnia 16 października 2017 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2017 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.520.2017 z dnia 18 października 2017 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2017 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.521.2017 z dnia 18 października 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wilków”.

Zarządzenie Nr ORG.0050.521A.2017 z dnia 19 października 2017 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2017 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.522.2017 z dnia 20 października 2017 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Zarządzenie Nr ORG.0050.522A.2017 z dnia 20 października 2017 r.
w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla projektu pn: „Centrum rekreacji i aktywnego wypoczynku w Wilkowie” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy ze środków PROW na lata 2014-2020.

Zarządzenie Nr ORG.0050.523.2017 z dnia 26 października 2017 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2017 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.524.2017 z dnia 26 października 2017 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2017 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.525.2017 z dnia 27 października 2017 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2017 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.526.2017 z dnia 31 października 2017 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2017 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.527.2017 z dnia 31 października 2017 r.
w sprawie organizacji i zasad zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy w Wilkowie oraz w jednostkach organizacyjnych gminy.

Zarządzenie Nr ORG.0050.528.2017 z dnia 2 listopada 2017 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2017 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.529.2017 z dnia 3 listopada 2017 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie Nr ORG.0050.530.2017 z dnia 3 listopada 2017 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2017 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.531.2017 z dnia 3 listopada 2017 r.
o zmianie zarządzenia Nr ORG.0050.530.2017 Wójta Gminy Wilków z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2017 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.532.2017 z dnia 10 listopada 2017 r.
w sprawie ogłoszenia Konkursu pn. Szopka Betlejemska Wilków 2017 i powołania Komisji Konkursowej.

Zarządzenie Nr ORG.0050.533.2017 z dnia 10 listopada 2017 r.
w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg osiedlowych w Wilkowie wraz z odwodnieniem”.

Zarządzenie Nr ORG.0050.534.2017 z dnia 14.11.2017 r.
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Zarządzenie Nr ORG.0050.535.2017 z dnia 14.11.2017 r.
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały budżetowej na 2018 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.536.2017 z dnia 14.11.2017 r.
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowie do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.

 

Zarządzenie Nr ORG.0050.536a.2017 z dnia 14.11.2017 r.
w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz do zaciągania zobowiązań.

 

Zarządzenie Nr ORG.0050.537.2017  z dnia 15.11.2017 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2017 rok.

 

Zarządzenie Nr ORG.0050.538.2017  z dnia 17.11.2017 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2017 rok.

 

Zarządzenie  Nr ORG.0050.539.2017 z dnia 17.11.2017 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2017 rok.

 

Zarządzenie Nr ORG.0050.540.2017 z dnia 20.11.2017 r.
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Zarządzenie Nr ORG.0050.541.2017 z dnia 20.11.2017 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2017 rok.

 

Zarządzenie Nr ORG.0050.542.2017 z dnia 21.11.2017 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: „Świadczenie usługi oświetleniowej w postaci serwisu sieci i urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wilków”.

 

Zarządzenie Nr ORG.0050.543.2017 z dnia 27.11.2017 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2017 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.544.2017 z dnia 27.11.2017 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2017 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.545.2017 z dnia 30.11.2017 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2017 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.546.2017 z dnia 30.11.2017 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2017 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.547.2017 z dnia 01 grudnia 2017 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2017 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.548.2017 z dnia 01 grudnia 2017 r.
w sprawie ustalenie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli na rok 2018.

Zarządzenie Nr ORG.0050.549.2017 z dnia 05 grudnia 2017 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2017 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.550.2017 z dnia 08 grudnia 2017 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych.

Zarządzenie Nr ORG.0050.551.2017 z dnia 08 grudnia 2017 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych.

Zarządzenie Nr ORG.0050.552.2017 z dnia 08 grudnia 2017 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych.

Zarządzenie Nr ORG.0050.553.2017 z dnia 08 grudnia 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację rzeczowych składników majątkowych.

Zarządzenie Nr ORG.0050.554.2017 z dnia 08 grudnia 2017 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych.

Zarządzenie Nr ORG.0050.555.2017 z dnia 08 grudnia 2017 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów za 2017 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.556.2017 z dnia 11 grudnia 2017 r.
w sprawie powołania gminnych komisji konkursowych do przeprowadzenia konkursów przedmiotowych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2017/2018.

Zarządzenie Nr ORG.0050.557.2017 z dnia 12 grudnia 2017 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2017 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.558.2017 z dnia 12 grudnia 2017 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2017 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.559.2017 z dnia 12 grudnia 2017 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2017 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.560.2017 z dnia 14 grudnia 2017 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2017 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.561.2017 z dnia 18 grudnia 2017 r.
w sprawie powołania Komisji do odbioru częściowego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pągów wraz z tranzytem Pągów-Wilków”.

Zarządzenie Nr ORG.0050.562.2017 z dnia 19 grudnia 2017 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2017 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.563.2017 z dnia 19 grudnia 2017 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2017 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.564.2017 z dnia 19 grudnia 2017 r.
w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz do zaciągania zobowiązań.

Zarządzenie Nr ORG.0050.565.2017 z dnia 20 grudnia 2017 r.
w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Krzyków”.

Zarządzenie Nr ORG.0050.566.2017 z dnia 21 grudnia 2017 r.
w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowie.

Zarządzenie Nr ORG.0050.567.2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowie.

Zarządzenie Nr ORG.0050.568.2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2017 rok.