Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta Gminy Wilków - wydane w 2018 roku

Zarządzenie Nr ORG.0050.569.2018 z dnia 2 stycznia 2018 r.
w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz do zaciągania zobowiązań.

Zarządzenie Nr ORG.0050.570.2018 z dnia 2 stycznia 2018 r.
w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz do zaciągania zobowiązań.

Zarządzenie Nr ORG.0050.571.2018 z dnia 2 stycznia 2018 r.
w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz do zaciągania zobowiązań.

Zarządzenie Nr ORG.0050.572.2018 z dnia 2 stycznia 2018 r.
w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz do zaciągania zobowiązań.

Zarządzenie Nr ORG.0050.573.2018 z dnia 2 stycznia 2018 r.
w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz do zaciągania zobowiązań.

Zarządzenie Nr ORG.0050.574.2018 z dnia 2 stycznia 2018 r.
w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych gminy Wilków.

Zarządzenie Nr ORG.0050.575.2018 z dnia 3 stycznia 2018 r.
w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków do opracowania planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy na 2018 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.576.2018 z dnia 5 stycznia 2018 r.
w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2018 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.576a.2018 z dnia 5 stycznia 2018 r.
w sprawie obniżenia stawek amortyzacyjnych środków trwałych służących zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę i zbiorowemu odprowadzaniu ścieków znajdujących się w eksploatacji Gminy Wilków.

Zarządzenie Nr ORG.0050.577.2018 z dnia 5 stycznia 2018 r.
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2018 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.578.2018 z dnia 15 stycznia 2018 r.
w sprawie składania oświadczeń o stanie kontroli zarządczej przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Wilków.

Zarządzenie Nr ORG.0050.579.2018 z dnia 15 stycznia 2018 r.
w sprawie przeprowadzania samooceny kontroli zarządczej.

Zarządzenie Nr ORG.0050.580.2018 z dnia 16 stycznia 2018 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2018 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.581.2018 z dnia 22 stycznia 2018 r.
w sprawie powołania Komisji ds. ustalenia szkód i strat powstałych w budynkach na terenie Gminy Wilków wskutek niekorzystnych zjawisk atmosferycznych - wichury w dniach 18-19 stycznia 2018 roku.

Zarządzenie Nr ORG.0050.582.2018 z dnia 24 stycznia 2018 r.
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy, Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Dyrektorom Szkół sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za 2017 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.583.2018 z dnia 26 stycznia 2018 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Zarządzenie Nr ORG.0050.584.2018 z dnia 29 stycznia 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: „Przebudowa drogi w Wojciechowie, ul. Kolonia w granicach zabudowań”.

Zarządzenie Nr ORG.0050.585.2018 z dnia 30 stycznia 2018 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2018 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.586.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2018 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.587.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Zarządzenie Nr ORG.0050.588.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do klas pierwszych szkół podstawowych.

Zarządzenie Nr ORG.0050.589.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.
w sprawie określenia terminu składania wniosków o przyjęcie uczniów do klasy IV i VII Publicznej Szkoły Podstawowej w Wilkowie, powstałej z przekształcenia Publicznego Gimnazjum w Wilkowie.

Zarządzenie Nr ORG.0050.590.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2018 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.590a.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.
w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań przez kierowników jednostek organizacyjnych gminy i kierowników jednostek obsługujących.

Zarządzenie Nr ORG.0050.591.2018 z dnia 2 lutego 2018 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2018 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.592.2018 z dnia 2 lutego 2018 r.
w sprawie upoważnienia Skarbnika Gminy Wilków do wydawania decyzji administracyjnych.

Zarządzenie Nr ORG.0050.593.2018 z dnia 8 lutego 2018 r.
w sprawie użytkowania i eksploatacji pojazdów samochodowych będących na stanie mienia komunalnego Gminy Wilków.

Zarządzenie Nr ORG.0050.594.2018 z dnia 8 lutego 2018 r.
w sprawie użytkowania i eksploatacji samochodów pożarniczych i sprzętu silnikowego dla Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Wilków.

Zarządzenie Nr ORG.0050.595.2018 z dnia 8 lutego 2018 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych.

Zarządzenie Nr ORG.0050.596.2018 z dnia 16 lutego 2018 r.
w sprawie powołania komisji w celu opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Zarządzenie Nr ORG.0050.597.2018 z dnia 19 lutego 2018 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu pn. Stroik Wielkanocny Wilków 2018 i powołania Komisji Konkursowej.

Zarządzenie Nr ORG.0050.598.2018 z dnia 19 lutego 2018 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych.

Zarządzenie Nr ORG.0050.599.2018 z dnia 26 lutego 2018 r.
w sprawie ogłoszenia V Festiwalu Kultury Ludowej w Wilkowie i powołania Jury.

Zarządzenie Nr ORG.0050.600.2018 z dnia 26 lutego 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: „Centrum rekreacji i aktywnego wypoczynku w Wilkowie”.

Zarządzenie Nr ORG.0050.601.2018 z dnia 5 marca 2018 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2018 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.602.2018 z dnia 12 marca 2018 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych.

Zarządzenie Nr ORG.0050.603.2018 z dnia 14 marca 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Lubska”.

Zarządzenie Nr ORG.0050.604.2018 z dnia 14 marca 2018 r.
o zmianie zarządzenia Nr ORG.0050.19.2014 Wójta Gminy Wilków z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wilkowie.

Zarządzenie Nr ORG.0050.605.2018 z dnia 19 marca 2018 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2018 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.606.2018 z dnia 28 marca 2018 r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wilków za 2017 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.607.2018 z dnia 28 marca 2018 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2018 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.607a.2018 z dnia 28 marca 2018 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2018 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.608.2018 z dnia 28 marca 2018 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych.

Zarządzenie Nr ORG.0050.608a.2018 z dnia 28 marca 2018 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2018 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.609.2018 z dnia 3 kwietnia 2018 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2018 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.610.2018 z dnia 5 kwietnia 2018 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Zarządzenie Nr ORG.0050.611.2018 z dnia 5 kwietnia 2018 r.
w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na objęcie udziałów w Zakładzie Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o. w Namysłowie.

Zarządzenie Nr ORG.0050.612.2018 z dnia 5 kwietnia 2018 r.
w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości.

Zarządzenie Nr ORG.0050.613.2018 z dnia 5 kwietnia 2018 r.
w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowie.

Zarządzenie Nr ORG.0050.613A.2018 z dnia 5 kwietnia 2018 r.
w sprawie ustalenia instrukcji inwentaryzacyjnej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowie.

Zarządzenie Nr ORG.0050.614.2018 z dnia 11 kwietnia 2018 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2018 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.615.2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r.
w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Wilków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2017.

Zarządzenie Nr ORG.0050.616.2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków w budżecie Gminy Wilków na 2018 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.617.2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2018 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.618.2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych.

Zarządzenie Nr ORG.0050.619.2018 z dnia 19 kwietnia 2018 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2018 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.620.2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2018 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.621.2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków w budżecie Gminy Wilków na 2018 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.622.2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2018 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.623.2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r.
w sprawie przedstawienia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2017.

Zarządzenie Nr ORG.0050.624.2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2018 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.625.2018 z dnia 2 maja 2018 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2018 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.626.2018 z dnia 7 maja 2018 r.
w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Wilków za 2017 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.626a.2018 z dnia 8 maja 2018 r.
o zmianie zarządzenia Nr ORG.0050.53.2015 Wójta Gminy Wilków z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego.

Zarządzenie Nr ORG.0050.627.2018 z dnia 22 maja 2018 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielenia zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

Zarządzenie Nr ORG.0050.628.2018 z dnia 25 maja 2018 r.
w sprawie wdrożenia dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Wilkowie.

Zarządzenie Nr ORG.0050.629.2018 z dnia 25 maja 2018 r.
w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych.

Zarządzenie Nr ORG.0050.630.2018 z dnia 25 maja 2018 r.
w sprawie powołania Zastępcy Inspektora Ochrony Danych.

Zarządzenie Nr ORG.0050.631.2018 z dnia 25 maja 2018 r.
w sprawie wyznaczenia Administratora Systemu Informatycznego.

Zarządzenie Nr ORG.0050.632.2018 z dnia 30 maja 2018 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2018 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.633.2018 z dnia 1 czerwca 2018 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2018 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.634.2018 z dnia 8 czerwca 2018 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2018 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.635.2018 z dnia 18 czerwca 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: „Przewozy dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wilków do i z placówek oświatowych”.

Zarządzenie Nr ORG.0050.636.2018 z dnia 18 czerwca 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: „Przewozy dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Gminy Wilków do i z Namysłowa”.

Zarządzenie Nr ORG.0050.637.2018 z dnia 25 czerwca 2018 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2018 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.638.2018 z dnia 27 czerwca 2018 r.
w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zarządzenie Nr ORG.0050.639.2018 z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania inwestycyjnego pn.: „Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego - Gmina Wilków - zagospodarowanie otoczenia przy zabytku Kościoła Parafialnego p.w. Oczyszczenia NMP w Bukowiu”.

Zarządzenie Nr ORG.0050.640.2018 z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2018 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.641.2018 z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowie.

Zarządzenie Nr ORG.0050.642.2018 z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2018 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.643.2018 z dnia 02 lipca 2018 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2018 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.644.2018 z dnia 02 lipca 2018 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków w budżecie Gminy Wilków na 2018 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.645.2018 z dnia 02 lipca 2018 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2018 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.646.2018 z dnia 05 lipca 2018 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2018 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.647.2018 z dnia 09 lipca 2018 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2018 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.648.2018 z dnia 10 lipca 2018 r.
w sprawie powołania Komisji do odbioru częściowego inwestycji pn.: „Centrum rekreacji i aktywnego wypoczynku w Wilkowie - Etap I”.

Zarządzenie Nr ORG.0050.649.2018 z dnia 11 lipca 2018 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2018 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.650.2018 z dnia 11 lipca 2018 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2018 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.651.2018 z dnia 12 lipca 2018 r.
w sprawie ogłoszenia Konkursu na Najpiękniejszy Wieniec lub Arcydzieło Dożynkowe w 2018 roku i powołania Komisji Konkursowej.

Zarządzenie Nr ORG.0050.652.2018 z dnia 13 lipca 2018 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2018 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.653.2018 z dnia 16 lipca 2018 r.
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr ORG.0050.654.2018 z dnia 16 lipca 2018 r.
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr ORG.0050.655.2018 z dnia 16 lipca 2018 r.
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr ORG.0050.656.2018 z dnia 17 lipca 2018 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2018 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.657.2018 z dnia 17 lipca 2018 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2018 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.658.2018 z dnia 19 lipca 2018 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Zarządzenie Nr ORG.0050.659.2018 z dnia 20 lipca 2018 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2018 roku.

Zarządzenie Nr ORG.0050.660.2018 z dnia 23 lipca 2018 r.
w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na objęcie akcji w Namysłowskim Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna w Namysłowie.

Zarządzenie Nr ORG.0050.661.2018 z dnia 24 lipca 2018 r.
w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego inwestycji pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pągów wraz z tranzytem Pągów-Wilków”.

Zarządzenie Nr ORG.0050.662.2018 z dnia 24 lipca 2018 r.
w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego inwestycji pn.: ”Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Lubska”.

Zarządzenie Nr ORG.0050.663.2018 z dnia 25 lipca 2018 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2018 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.664.2018 z dnia 25 lipca 2018 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych.

Zarządzenie Nr ORG.0050.665.2018 z dnia 25 lipca 2018 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych.

Zarządzenie Nr ORG.0050.666.2018 z dnia 27 lipca 2018 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2018 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.667.2018 z dnia 27 lipca 2018 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych.

Zarządzenie Nr ORG.0050.668.2018 z dnia 02 sierpnia 2018 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2018 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.669.2018 z dnia 13 sierpnia 2018 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych.

Zarządzenie Nr ORG.0050.670.2018 z dnia 14 sierpnia 2018 r.
w sprawie upoważnienia Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Komunikacji i Rolnictwa w Urzędzie Gminy w Wilkowie do wydawania decyzji administracyjnych.

Zarządzenie Nr ORG.0050.671.2018 z dnia 14 sierpnia 2018 r.
w sprawie upoważnienia Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Komunikacji i Rolnictwa w Urzędzie Gminy w Wilkowie do załatwiania spraw w imieniu Wójta Gminy Wilków.

Zarządzenie Nr ORG.0050.672.2018 z dnia 16 sierpnia 2018 r.
w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Wilków miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.

Zarządzenie Nr ORG.0050.673.2018 z dnia 20 sierpnia 2018 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2018 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.674.2018 z dnia 21 sierpnia 2018 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej.

Zarządzenie Nr ORG.0050.675.2018 z dnia 22 sierpnia 2018 r.
w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego inwestycji pn.: „Przebudowa drogi w Wojciechowie ul. Kolonia w granicach zabudowań”.

Zarządzenie Nr ORG.0050.676.2018 z dnia 24 sierpnia 2018 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2018 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.677.2018 z dnia 24 sierpnia 2018 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2018 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.678.2018 z dnia 27 sierpnia 2018 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2018 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.679.2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r.
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wilków za pierwsze półrocze 2018 roku.

Zarządzenie Nr ORG.0050.680.2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2018 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.681.2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2018 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.682.2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2018 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.683.2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r.
w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego inwestycji pn.: „Centrum rekreacji i aktywnego wypoczynku w Wilkowie - Etap I”.

Zarządzenie Nr ORG.0050.684.2018 z dnia 3 września 2018 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2018 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.685.2018 z dnia 7 września 2018 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2018 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.686.2018 z dnia 7 września 2018 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2018 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.687.2018 z dnia 10 września 2018 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania czynności związanych z wyborami.

Zarządzenie Nr ORG.0050.688.2018 z dnia 20 września 2018 r.
w sprawie ustalenia terminu składnia wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.

Zarządzenie Nr ORG.0050.689.2018 z dnia 20 września 2018 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2018 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.690.2018 z dnia 21 września 2018 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2018 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.691.2018 z dnia 24 września 2018 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2018 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.692.2018 z dnia 24 września 2018 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2018 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.693.2018 z dnia 24 września 2018 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2018 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.694.2018 z dnia 24 września 2018 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2018 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.695.2018 z dnia 24 września 2018 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2018 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.696.2018 z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych.

Zarządzenie Nr ORG.0050.697.2018 z dnia 1 października 2018 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2018 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.698.2018 z dnia 2 października 2018 r.
w sprawie przedłożenia projektu aktu prawa miejscowego do konsultacji.

Zarządzenie Nr ORG.0050.699.2018 z dnia 8 października 2018 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2018 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.700.2018 z dnia 8 października 2018 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2018 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.701.2018 z dnia 9 października 2018 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2018 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.702.2018 z dnia 16 października 2018 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie Nr ORG.0050.703.2018 z dnia 18 października 2018 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2018 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.703a.2018 z dnia 18 października 2018 r.
o zmianie zarządzenia Nr ORG.0050.703.2018 Wójta Gminy Wilków z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2018 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.704.2018 z dnia 18 października 2018 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2018 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.705.2018 z dnia 18 października 2018 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2018 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.706.2018 z dnia 22 października 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wilków”.

Zarządzenie Nr ORG.0050.707.2018 z dnia 26 października 2018 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2018 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.708.2018 z dnia 26 października 2018 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych.

Zarządzenie Nr ORG.0050.709.2018 z dnia 29 października 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację rzeczowych składników majątkowych.

Zarządzenie Nr ORG.0050.710.2018 z dnia 29 października 2018 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2018 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.711.2018 z dnia 29 października 2018 r.
w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania polegającego na unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wilków.

Zarządzenie Nr ORG.0050.712.2018 z dnia 2 listopada 2018 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2018 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.713.2018 z dnia 8 listopada 2018 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2018 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.714.2018 z dnia 9 listopada 2018 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2018 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.715.2018 z dnia 9 listopada 2018 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2018 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.716.2018 z dnia 12 listopada 2018 r.
w sprawie określenia poziomu szczegółowości projektów planów finansowych samorządowych jednostek budżetowych.

Zarządzenie Nr ORG.0050.717.2018 z dnia 15 listopada 2018 r.
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Zarządzenie Nr ORG.0050.718.2018 z dnia 15 listopada 2018 r.
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały budżetowej na 2019 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.719.2018 z dnia 15 listopada 2018 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2018 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.720.2018 z dnia 15 listopada 2018 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2018 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.721.2018 z dnia 15 listopada 2018 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2018 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.722.2018 z dnia 15 listopada 2018 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2018 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.723.2018 z dnia 15 listopada 2018 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych.