Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja w sprawie kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej

Informacja w sprawie kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej

 

Wójt Gminy Wilków informuje, że obywatele polscy, którzy są zameldowani na terenie Gminy Wilków w miejscu pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, zostali objęci rejestracją w 2017 r. Wójt Gminy Wilków rejestrację obywateli polskich urodzonych w 1999 r. zrealizował na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej w roku 2018.

Rejestracja przeprowadzona została na podstawie danych osobowych określonych w ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 657, z późn. zm.). Prowadzenie rejestracji nie wymagało zgłoszenia się, zgody lub powiadomienia osoby podlegającej rejestracji.

Rejestracja polega na sporządzeniu corocznie rejestru osób objętych rejestracją, w postaci wydruku na nośniku papierowym. Rejestr w roku 2017 w postaci wydruku na nośniku papierowym sporządzony został oddzielnie dla rocznika 1999 mężczyzn i rocznika 1999 kobiet. Dane osób, objętych rejestracją ujmowane były w rejestrze najwcześniej w dniu następującym po dniu, w którym osoba objęta rejestracją ukończyła 18 lat życia.

Jeden egzemplarz rejestru Wójt Gminy przekazuje Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień w Brzegu niezwłocznie po sporządzeniu, nie później jednak niż do dnia 5 stycznia roku następującego po roku, w którym osoby objęte rejestracją ukończyły 18 lat życia.

W przypadku zmiany miejsca pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, skreślenie osoby z rejestru może nastąpić po otrzymaniu przez Wójta Gminy Wilków zawiadomienia pisemnego o wpisaniu tej osoby do rejestru przez wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce nowego pobytu.

Rejestr jest aktualizowany na bieżąco do czasu stawienia się osób danego rocznika do kwalifikacji wojskowej, która zostanie przeprowadzona na terytorium państwa w okresie od dnia 30 stycznia do dnia 27 kwietnia 2018 r. 

Termin ogłoszenia kwalifikacji wojskowej na terytorium państwa wyznaczony został na dzień 15 stycznia 2018 r. (rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. (Dz. U. z 2017 r. poz.2254 ).

Wójt Gminy o terminie organizacji oraz obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Namysłowskiego, powiadomi odrębną informacją osoby podlegające temu obowiązkowi z terenu Gminy Wilków.

Obowiązek prowadzenia rejestracji, o której wyżej mowa, wynika z  art. 31 ust. 1 - 7  ustawy z dnia 21 listopada 1967 r.  o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (j.t.  Dz. U. z 2017 r., poz. 1430) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 991).

Szczegółowych wyjaśnień w sprawach objętych powyższą informacją udziela pracownik ds. obrony cywilnej, obronności i spraw wojskowych Urzędu Gminy w Wilkowie – osobiście - pok. Nr 6 A lub telefonicznie pod nr tel. 77 419 55 15 w godz. urzędowania od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00.