Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zwrot podatku akcyzowego

Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

 • W terminie od 1 lutego do ostatniego dnia lutego danego roku należy złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy Wilków wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.
 • W terminie od 1 sierpnia do 31 sierpnia danego roku należy złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy Wilków wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.
 • Limit zwrotu podatku w 2022 r. wynosić będzie:
  110,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz 40,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła
  .

Pieniądze wypłacane są w terminach:

 • od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia - w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
 • od dnia 1 października do dnia 31 października - w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 

Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej

Przy ustalaniu ww. limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

 1. Producent rolny może składać do Wójta Gminy Wilków właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do wysokości limitu zwrotu określonego na dany rok.
 2. Za producenta rolnego uznaje się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.
 3. Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione lub zakrzewione na użytkach rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.
 4. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę (zgoda będzie wyrażana we wniosku i nie dotyczy współmałżonków).
 5. W przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego we wniosku, o którym mowa w pkt 1 podaje numer z tego rejestru.
 6. Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej został ogłoszony w drodze rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. poz. 2466).
 7. Faktura powinna spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm.).
 8. Kwotę zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej, wynikającej z faktur VAT oraz stawki zwrotu do 1 litra określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2022 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2266)
 9. Zwrot podatku akcyzowego dokonywany na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej jest programem pomocowym przyznawanym na mocy rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1) oraz z Dyrektywą Rady 2003/96/WE jako program pomocowy nr SA.39937 (2014/X) – zm. SA.52454 (2018/X), zm. SA.58653. W związku z powyższym Wójt Gminy Wilków – jako organ właściwy do prowadzenia i załatwiania spraw dotyczących przyznawania producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, stanowiącego pomoc publiczną – ma równocześnie obowiązek podawania do publicznej wiadomości danych, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy o finansach publicznych.
 10. Wójt Gminy Wilków wydaje decyzję ustalającą wysokość zwrotu podatku akcyzowego w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.
 11. Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za Pośrednictwem Wójta Gminy Wilków, w terminie 14 dni od otrzymania.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 poz. 735 z późn. zm.),
 2. Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019 poz. 2188 z późn. zm.),
 3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Formularze dotyczące zwrotu podatku akcyzowego