Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja Wójta Gminy Wilków o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójta zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

I. Prawo do uzyskiwania informacji o wyborach

Wyborca niepełnosprawny wpisany do rejestru wyborców w Gminie Wilków ma prawo do uzyskiwania informacji o:

 • właściwym dla siebie okręgu wyborczym i obwodzie głosowania;
 • lokalach obwodowych komisji wyborczych znajdujących się najbliżej miejsca zamieszkania wyborcy niepełnosprawnego, w tym o lokalach obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych;
 • warunkach dopisania wyborcy niepełnosprawnego do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania, w okręgu wyborczym właściwym ze względu na miejsce stałego zamieszkania na obszarze gminy;
 • terminie wyborów oraz godzinach głosowania;
 • komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów;
 • warunkach oraz formach głosowania. 

Informacje przekazywane są wyborcy niepełnosprawnemu, na jego wniosek, przez upoważnionych pracowników Urzędu Gminy w Wilkowie w godzinach pracy Urzędu, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 700 – 1500 wejście A pokój nr 6, w tym telefonicznie pod nr tel. 77 419 55 15, lub w drukowanych materiałach informacyjnych, w tym w formie elektronicznej. We wniosku, o których mowa wyżej, wyborca podaje nazwisko, imię (imiona) oraz adresu stałego zamieszkania.

Pozostałe informacje dla osób niepełnosprawnych zawarte są w „Informacji o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych” wydanej przez Państwową Komisję Wyborczą oraz dokumentach dostępnych w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wilków: www.bip.wilkow.pl  w zakładce Wybory – Wybory Samorządowe 2018 r. lub w Urzędzie Gminy w Wilkowie w godzinach pracy Urzędu, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00 wejście A, pokój nr 6, w tym telefonicznie pod nr tel. 77 419 55 15.

II. Prawo do głosowania korespondencyjnego

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, 1000 i 1076), w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

 1. całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270);
 2. niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1;
 3. całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1;
 4. o zaliczeniu do i grupy inwalidów;
 5. o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego Komisarzowi Wyborczemu najpóźniej
do dnia 8 października 2018 r. Zgłoszenia dokonuje się w godzinach pracy Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, tel.: 77 454 37 21, fax.: 77 454 40 19. Zgłoszenie dotyczy również ewentualnego ponownego głosowania w wyborach wójta. w przypadku przeprowadzania ponownego głosowania, wyborca może po dniu pierwszego głosowania zgłosić Komisarzowi Wyborczemu zamiar głosowania korespondencyjnego w ponownym głosowaniu, najpóźniej do dnia 25 października 2018 r. Zgłoszenie takie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej (adres e-mail: opole@kbw.gov.pl). Zgłoszenie powinno zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy, oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie a także wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności.

W zgłoszeniu wyborca może zażądać przesłania mu wraz z pakietem wyborczym nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a.

Wyborca głosujący korespondencyjnie będzie ujęty w spisie wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla jego stałego miejsca zamieszkania.

Wyborca najpóźniej do dnia 12 października 2018 r. otrzyma z urzędu gminy pakiet wyborczy, który zostanie doręczony do rąk własnych wyborcy, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i pisemnym pokwitowaniu odbioru.

W skład pakietu wyborczego wchodzą: koperta zwrotna, karty do głosowania, koperta na karty do głosowania, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania, instrukcja głosowania korespondencyjnego i ewentualnie nakładka na karty do głosowania sporządzona w alfabecie Braille’a – jeżeli wyborca zażądał jej przesłania.

Kopertę zwrotną zawierającą zaklejoną kopertę z kartami do głosowania oraz podpisane oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu należy zakleić i przekazać przedstawicielowi Poczty Polskiej za pokwitowaniem odbioru najpóźniej do dnia 18 października 2018 r., jeśli wyborca niepełnosprawny w momencie doręczenia pakietu wyborczego zgłosił potrzebę jej odbioru, lub nadać kopertę zwrotną w placówce Poczty Polskiej usytuowanej na terenie gminy, w której wyborca niepełnosprawny jest ujęty w rejestrze wyborców. Wyborca niepełnosprawny może również do dnia 17 października 2018 r. nadać kopertę zwrotną w dowolnej placówce Poczty Polskiej lub do czasu zakończenia głosowania w dniu 21 października 2018 r., osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie, której adres znajduje się na kopercie zwrotnej.

III. Prawo do głosowania przez pełnomocnika:

Akt pełnomocnictwa sporządza się na wniosek wyborcy niepełnosprawnego, o którym mowa w części II informacji dotyczącej głosowania korespondencyjnego oraz wyborcy, który najpóźniej w dniu głosowania ukończy 75 lat, wniesiony do Wójta Gminy Wilków najpóźniej do dnia 12 października 2018 r. w godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00 wejście A, pokój nr 6.

Termin złożenia wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa w ponownym głosowaniu (tzw. II tura), w przypadku nie złożenia wniosku przed pierwszym głosowaniem, upływa dnia 26 października 2018 r.

Pełnomocnikiem może być osoba: wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania.

Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, mąż zaufania, obserwator społeczny, osoba kandydująca w wyborach.

Wniosek można uzyskać w Urzędzie Gminy w Wilkowie (wejście A, pokój nr 6) lub pobrać:

Pełnomocnictwa udziela się przed Wójtem Gminy Wilków lub przed pracownikiem urzędu gminy upoważnionym przez wójta do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania.

Akt pełnomocnictwa sporządzony przed pierwszym głosowaniem dotyczy również ponownego głosowania w wyborach wójta.

Do wniosku należy dołączyć: pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa oraz kopie aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat.

Akt pełnomocnictwa jest sporządzany z zasady w miejscu zamieszkania wyborcy, chyba, że wyborca we wniosku zwróci się o jego sporządzenie w innym miejscu na obszarze gminy.

Wyborca ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa. Termin złożenia Wójtowi Gminy Wilków oświadczenia o cofnięciu pełnomocnictwa upływa w dniu 19 października 2018 r. Po upływie tego terminu oświadczenie takie można złożyć obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania tj. 21 października 2018 r. Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa może głosować osobiście w lokalu wyborczym, pod warunkiem, że wcześniej nie oddał głosu jego pełnomocnik.

Głosowanie osobiste przez wyborcę powoduje wygaśnięcie pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwa do głosowania nie może udzielić osoba, która zgłosiła zamiar głosowania korespondencyjnego.

IV. Na terenie Gminy Wilków lokale wyborcze dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych znajdują się w następujących obwodach głosowania:

 • w obwodzie głosowania nr 1 w Bukowiu; 
 • w obwodzie głosowania nr 3 w Idzikowicach;
 • w obwodzie głosowania nr 6 w Wilkowie;  
 • w obwodzie głosowania nr 7 w Wojciechowie.

V. Głosowanie przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a

W lokalu wyborczym wyborca niepełnosprawny może głosować przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a. W dniu wyborów obwodowa komisja wyborcza wraz z kartą do głosowania wyda wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, nakładkę na tę kartę. Po oddaniu głosu wyborca obowiązany jest zwrócić komisji obwodowej nakładkę na kartę.

VI. Korzystanie z pomocy innej osoby w trakcie głosowania w lokalu wyborczym

Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może pomagać w głosowaniu w lokalu wyborczym inna osoba, w tym także niepełnoletnia. Pomoc ta może mieć tylko techniczny charakter; nie może ona polegać na sugerowaniu wyborcy sposobu głosowania lub na głosowaniu w zastępstwie tego wyborcy. Dopuszczalne jest, aby na życzenie wyborcy niepełnosprawnego w pomieszczeniu za zasłoną przebywała osoba udzielająca pomocy. Osoba tą nie może być członek komisji, mąż zaufania, ani obserwator społeczny.

Głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast odbędzie się w dniu 21 października 2018 r. w godz. od 700 do 2100.