Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Wilków

 

GKR.271.10.2018                                                                                     Wilków, 28.11.2018r.

 Gmina Wilków
ul. Wrocławska 11

46-113 Wilków

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty   

dot.:

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych  na terenie Gminy Wilków  (ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ukazało się w BZP  pod nr 645629-N-2018 z dnia 08.11.2018 r.).

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm), informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w niniejszym postępowaniu Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.
W przedmiotowym postępowaniu złożono w terminie 1  ofertę, wykluczono 0 Wykonawców, odrzucono 0 ofert:
W wyniku oceny ofert niepodlegających odrzuceniu  wybrano ofertę nr 1 firmy
:
Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych
„ EKOWOD „  Sp. z o.o
ul. Mariańska 2
46-100 Namysłów

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego   w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.10 ust.1 i art.39 Pzp.  Wybrana oferta jest najkorzystniejsza z uwagi na kryteria zawarte w Ogłoszeniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Cena – 60%, Pojazdy z normą minimum euro 5 – 40%). Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów = 100 oraz spełnia wymogi formalne i merytoryczne określone w przepisach prawa i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. W związku z powyższym należało wybrać ofertę Nr 1 zgodnie z art.91 ust.1 w zw. z art.2 pkt 5 Pzp.
             Punktacja przyznana Wykonawcom:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium:

Łączna
liczba
punktów

Cena

Pojazdy
z normą
minimum euro 5

1.

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Spółka  z o. o  ul. Mariańska 2, 46-100 Namysłów

60,00

40,00

100

 

W informacji z otwarcia ofert Zamawiający podał kwotę , jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 296 400,00 zł brutto. Zamawiający zwiększył kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia do wysokości najkorzystniejszej oferty – 298 999,99  zł brutto.

 

                                                                                                                                     Wójt Gminy Wilków
                                                                                                                                       mgr Bogdan Zdyb