Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta Gminy Wilków - wydane w 2019 roku

Zarządzenie Nr ORG.0050.21.2019 z dnia 2 stycznia 2019 r.
w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz do zaciągania zobowiązań

Zarządzenie Nr ORG.0050.22.2019 z dnia 2 stycznia 2019 r.
w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz do zaciągania zobowiązań

Zarządzenie Nr ORG.0050.23.2019 z dnia 2 stycznia 2019 r.
w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz do zaciągania zobowiązań

Zarządzenie Nr ORG.0050.24.2019 z dnia 2 stycznia 2019 r.
w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz do zaciągania zobowiązań

Zarządzenie Nr ORG.0050.25.2019 z dnia 2 stycznia 2019 r.
w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz do zaciągania zobowiązań

Zarządzenie Nr ORG.0050.26.2019 z dnia 2 stycznia 2019 r.
w sprawie upoważnienia Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy w Wilkowie do wydawania decyzji administracyjnych

Zarządzenie Nr ORG.0050.27.2019 z dnia 2 stycznia 2019 r.
w sprawie upoważnienia Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy w Wilkowie do załatwiania spraw w imieniu Wójta Gminy Wilków

Zarządzenie Nr ORG.0050.28.2019 z dnia 2 stycznia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację rzeczowych składników majątkowych

Zarządzenie Nr ORG.0050.29.2019 z dnia 2 stycznia 2019 r.
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2019 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.30.2019 z dnia 3 stycznia 2019 r.
w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków do opracowania planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.31.2019 z dnia 4 stycznia 2019 r.
w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.32.2019 z dnia 4 stycznia 2019 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2019 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.33.2019 z dnia 4 stycznia 2019 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.34.2019 z dnia 4 stycznia 2019 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych

Zarządzenie Nr ORG.0050.35.2019 z dnia 8 stycznia 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej 1016O ul. Zbożowa w Wilkowie"

Zarządzenie Nr ORG.0050.36.2019 z dnia 8 stycznia 2019 r.
o zmianie zarządzenia Nr ORG.0050.19.2014 Wójta Gminy Wilków z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wilkowie

Zarządzenie Nr ORG.0050.37.2019 z dnia 17 stycznia 2019 r. 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Zarządzenie Nr ORG.0050.38.2019 z dnia 22 stycznia 2019 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2019 roku

Zarządzenie Nr ORG.0050.39.2019 z dnia 24 stycznia 2019 r.
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych szkół podstawowych

Zarządzenie Nr ORG.0050.40.2019 z dnia 24 stycznia 2019 r.
w sprawie określenia terminu składania wniosków o przyjęcie uczniów do klasy IV i VII Publicznej Szkoły Podstawowej w Wilkowie, powstałej z przekształcenia Publicznego Gimnazjum w Wilkowie

Zarządzenie Nr ORG.0050.41.2019 z dnia 24 stycznia 2019 r.
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Zarządzenie Nr ORG.0050.42.2019 z dnia 29 stycznia 2019 r.  
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2019 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.43.2019 z dnia 31 stycznia 2019 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr ORG.0050.44.2019 z dnia 31 stycznia 2019 r.
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy, Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Dyrektorom Szkół sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za 2018 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.45.2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. 
w sprawie Bilansu Skonsolidowanego

Zarządzenie Nr ORG.0050.46.2019 z dnia 08 lutego 2019 r.
w sprawie powołania komisji w celu opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Zarządzenie Nr ORG.0050.47.2019 z dnia 08 lutego 2019 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.48.2019 z dnia 08 lutego 2019 r.
w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla jednostek objętych wspólną obsługą finansową, administracyjną i organizacyjną

Zarządzenie Nr ORG.0050.49.2019 z dnia 08 lutego 2019 r.
o zmianie zarządzenia Nr ORG.0050.612.2018 Wójta Gminy Wilków z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości

Zarządzenie Nr ORG.0050.50.2019 z dnia 12 lutego 2019 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.51.2019 z dnia 15 lutego 2019 r.
w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Wilków na okres od 1 marca 2019 roku do 28 lutego 2022 roku

Zarządzenie Nr ORG.0050.52.2019 z dnia 26 lutego 2019 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2018 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.53.2019 z dnia 26 lutego 2019 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.54.2019 z dnia 28 lutego 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wilkowie”

Zarządzenie Nr ORG.0050.55.2019 z dnia 1 marca 2019 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.55a.2019 z dnia 7 marca 2019 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2018 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.56.2019 z dnia 7 marca 2019 r.
w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Wilków miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

Zarządzenie Nr ORG.0050.56a.2019 z dnia 7 marca 2019 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.57.2019 z dnia 11 marca 2019 r.
w sprawie ustalenia stawek opłat za wynajem nieruchomości lub ich części oraz sprzętu stanowiących własność Gminy Wilków

Zarządzenie Nr ORG.0050.58.2019 z dnia 11 marca 2019 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu pn. Stroik Wielkanocny Wilków 2019 i powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr ORG.0050.59.2019 z dnia 18 marca 2019 r.
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Gminy Wilków

Zarządzenie Nr ORG.0050.60.2019 z dnia 18 marca 2019 r.
w sprawie przyjęcia ewidencji nieruchomości Gminy Wilków zgodnie z katastrem nieruchomości

Zarządzenie Nr ORG.0050.61.2019 z dnia 26 marca 2019 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.62.2019 z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wilków za 2018 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowie i informacji o stanie mienia Gminy Wilków

Zarządzenie Nr ORG.0050.63.2019 z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie wynajmowania i wydzierżawiania nieruchomości stanowiących własność Gminy Wilków z przeznaczeniem na reklamę

Zarządzenie Nr ORG.0050.64.2019 z dnia 1 kwietnia 2019 r. 
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.65.2019 z dnia 4 kwietnia 2019 r.
w sprawie ogłoszenia VI Festiwalu Kultury Ludowej w Wilkowie i powołania Jury

Zarządzenie Nr ORG.0050.66.2019 z dnia 4 kwietnia 2019 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2019 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.67.2019 z dnia 9 kwietnia 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Pągowie wraz z termomodernizacją”

Zarządzenie Nr ORG.0050.68.2019 z dnia 9 kwietnia 2019 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2019 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.69.2019 z dnia 10 kwietnia 2019 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2019 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.70.2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r.
w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego

Zarządzenie Nr ORG.0050.71.2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r.
w sprawie regulaminu udzielania pożyczek stowarzyszeniom, fundacjom na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych środków pomocowych realizowanych na terenie Gminy Wilków

Zarządzenie Nr ORG.0050.72.2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Idzikowicach

Zarządzenie Nr ORG.0050.73.2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Bukowiu

Zarządzenie Nr ORG.0050.74.2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowie

Zarządzenie Nr ORG.0050.75.2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r.
w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Wilków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2018

Zarządzenie Nr ORG.0050.76.2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r.
w sprawie przedstawienia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2018

Zarządzenie Nr ORG.0050.77.2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2019 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.78.2019 z dnia 2 maja 2019 r. 
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.79.2019 z dnia 2 maja 2019 r.
w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie Nr ORG.0050.80.2019 z dnia 7 maja 2019 r.
w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych przez kierowników jednostek organizacyjnych gminy i kierowników jednostek obsługujących

Zarządzenie Nr ORG.0050.81.2019 z dnia 9 maja 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Bukowiu

Zarządzenie Nr ORG.0050.82.2019 z dnia 9 maja 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Idzikowicach

Zarządzenie Nr ORG.0050.83.2019 z dnia 9 maja 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Pągowie wraz z termomodernizacją”

Zarządzenie Nr ORG.0050.84.2019 z dnia 14 maja 2019 r.
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczeniak

Zarządzenie Nr ORG.0050.85.2019 z dnia 14 maja 2019 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2019 rok;

Zarządzenie Nr ORG.0050.86.2019 z dnia 15 maja 2019 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2019 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.87.2019 z dnia 15 maja 2019 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.88.2019 z dnia 16 maja 2019 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.89.2019 z dnia 17 maja 2019 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2019 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.90.2019 z dnia 22 maja 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: „Przebudowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Idzikowicach”

Zarządzenie Nr ORG.0050.91.2019 z dnia 23 maja 2019 r.
 w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2019 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.92.2019 z dnia 23 maja 2019 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.93.2019 z dnia 24 maja 2019 r.
w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Wilków za 2018 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.94.2019 z dnia 29 maja 2019 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2019 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.95.2019 z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Wilków za 2018 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.96.2019 z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Nagród

Zarządzenie Nr ORG.0050.97.2019 z dnia 31 maja 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Idzikowicach

Zarządzenie Nr ORG.0050.98.2019 z dnia 31 maja 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Bukowiu

Zarządzenie Nr ORG.0050.99.2019 z dnia 31 maja 2019 r.
o zmianie zarządzenia Nr ORG.0050.53.2015 Wójta Gminy Wilków z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie powołania Zespołu  Interdyscyplinarnego

Zarządzenie Nr ORG.0050.100.2019 z dnia 3 czerwca 2019 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.101.2019 z dnia 10 czerwca 2019 r.
w sprawie powołania Komisji do oceny merytorycznej wniosku o udzielenie pożyczki z budżetu Gminy Wilków

Zarządzenie Nr ORG.0050.102.2019 z dnia 10 czerwca 2019 r.
w sprawie powołania Komisji do odbioru częściowego inwestycji pn.: „Centrum rekreacji i aktywnego wypoczynku w Wilkowie - Etap II”

Zarządzenie Nr ORG.0050.103.2019 z dnia 10 czerwca 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla: „Zaciągnięcia kredytu długoterminowego do kwoty 2.300.000,00 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań”

Zarządzenie Nr ORG.0050.104.2019 z dnia 11 czerwca 2019 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2019 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.105.2019 z dnia 11 czerwca 2019 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.106.2019 z dnia 17 czerwca 2019 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2019 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.107.2019 z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.108.2019 z dnia 19 czerwca 2019 r.
o zmianie zarządzenia Nr ORG.0050.30.2019 Wójta Gminy Wilków z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków do opracowania planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.109.2019 z dnia 19 czerwca 2019 r.
w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.110.2019 z dnia 25 czerwca 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.:„Przewozy dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wilków do i z placówek oświatowych”

Zarządzenie Nr ORG.0050.111.2019 z dnia 25 czerwca 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: „Przewozy dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Gminy Wilków do i z Namysłowa”

Zarządzenie Nr ORG.0050.112.2019 z dnia 25 czerwca 2019 r.
w sprawie powołania Komisji do odbioru częściowego inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej 1016O ul. Zbożowa w Wilkowie”

Zarządzenie Nr ORG.0050.113.2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.114.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2019 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.115.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2019 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.116.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.117.2019 z dnia 1 lipca 2019 r.
w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia „Dobry start”

Zarządzenie Nr ORG.0050.118.2019 z dnia 1 lipca 2019 r.
w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego

Zarządzenie Nr ORG.0050.119.2019 z dnia 1 lipca 2019 r.
o zmianie zarządzenia Nr ORG.0050.132.2015 Wójta Gminy Wilków z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej

Zarządzenie Nr ORG.0050.120.2019 z dnia 1 lipca 2019 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.121.2019 z dnia 3 lipca 2019 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2019 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.122.2019 z dnia 3 lipca 2019 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.123.2019 z dnia 5 lipca 2019 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2019 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.124.2019 z dnia 5 lipca 2019 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2019 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.125.2019 z dnia 5 lipca 2019 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.126.2019 z dnia 22 lipca 2019 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2019 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.127.2019 z dnia 22 lipca 2019 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2019 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.128.2019 z dnia 22 lipca 2019 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2019 rok. zmiany budżetu Gminy Wilków na 2019 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.129.2019 z dnia 22 lipca 2019 r.
w sprawie ogłoszenia Konkursu na Najpiękniejszy Wieniec lub Arcydzieło Dożynkowe w 2019 roku i powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr ORG.0050.130.2019 z dnia 22 lipca 2019 r.
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr ORG.0050.131.2019 z dnia 22 lipca 2019 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych

Zarządzenie Nr ORG.0050.132.2019 z dnia 29 lipca 2019 r.
w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Zarządzenie Nr ORG.0050.133.2019 z dnia 30 lipca 2019 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2019 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.134.2019 z dnia 31 lipca 2019 r.
w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego inwestycji pn.: „Centrum rekreacji i aktywnego wypoczynku w Wilkowie - Etap II”

Zarządzenie Nr ORG.0050.135.2019 z dnia 31 lipca 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację rzeczowych składników majątkowych

Zarządzenie Nr ORG.0050.136.2019 z dnia 1 sierpnia 2019 r.
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Bukowiu

Zarządzenie Nr ORG.0050.137.2019 z dnia 1 sierpnia 2019 r.
w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz do zaciągania zobowiązań

Zarządzenie Nr ORG.0050.138.2019 z dnia 1 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani mgr Katarzynie Wypart – Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w Bukowiu

Zarządzenie Nr ORG.0050.139.2019 z dnia 1 sierpnia 2019 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2019 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.140.2019 z dnia 1 sierpnia 2019 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.141.2019 z dnia 5 sierpnia 2019 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2019 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.142.2019 z dnia 5 sierpnia 2019 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych

Zarządzenie Nr ORG.0050.143.2019 z dnia 8 sierpnia 2019 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr ORG.0050.144.2019 z dnia 8 sierpnia 2019 r.
w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pn.: „Dostawa oraz montaż 6 szt. monitorów dotykowych VD eBoard VD-6510T wraz z komputerem OPS oraz oprogramowaniem Windovs 10 Home Edition PL na terenie Gminy Wilków”

Zarządzenie Nr ORG.0050.145.2019 z dnia 8 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia Sekretarzowi Gminy Wilków upoważnienia do podpisywania sprawozdań budżetowych i sprawozdań w zakresie operacji finansowych

Zarządzenie Nr ORG.0050.146.2019 z dnia 12 sierpnia 2019 r.
w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Wilków miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

Zarządzenie Nr ORG.0050.147.2019 z dnia 22 sierpnia 2019 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2019 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.148.2019 z dnia 22 sierpnia 2019 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.149.2019 z dnia 22 sierpnia 2019 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2019 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.150.2019 z dnia 26 sierpnia 2019 r.
w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki

Zarządzenie Nr ORG.0050.151.2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2019 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.152.2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r.
w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie Nr ORG.0050.153.2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wilków za pierwsze półrocze 2019 roku

Zarządzenie Nr ORG.0050.154.2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Idzikowicach

Zarządzenie Nr ORG.0050.155.2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz do zaciągania zobowiązań

Zarządzenie Nr ORG.0050.156.2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani mgr Krystynie Sochalskiej – Dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Idzikowicach

Zarządzenie Nr ORG.0050.157.2019 z dnia 2 września 2019 r.
w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego inwestycji pn.: „Przebudowa boiska sportowego wielofunkcyjnego”

Zarządzenie Nr ORG.0050.158.2019 z dnia 2 września 2019 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2019 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.159.2019 z dnia 2 września 2019 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.160.2019 z dnia 2 września 2019 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.161.2019 z dnia 5 września 2019 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2019 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.162.2019 z dnia 5 września 2019 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych

Zarządzenie Nr ORG.0050.163.2019 z dnia 12 września 2019 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr ORG.0050.164.2019 z dnia 16 września 2019 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych

Zarządzenie Nr ORG.0050.165.2019 z dnia 16 września 2019 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych

Zarządzenie Nr ORG.0050.166.2019 z dnia 16 września 2019 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2019 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.167.2019 z dnia 17 września 2019 r.
w sprawie powołania Komisji do odbioru częściowego inwestycji pn.: „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wilkowie”

Zarządzenie Nr ORG.0050.168.2019 z dnia 19 września 2019 r.
w sprawie powołania Komisji do odbioru częściowego inwestycji pn.: „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Pągowie wraz z termomodernizacją”

Zarządzenie Nr ORG.0050.169.2019 z dnia 19 września 2019 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2019 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.170.2019 z dnia 20 września 2019 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2019 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.170a.2019 z dnia 20 września 2019 r.
o zmianie zarządzenia Nr ORG.0050.170.2019 Wójta Gminy Wilków z dnia 20 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2019 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.171.2019 z dnia 26 września 2019 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani mgr Marii Półrolniczak – Zastępcy Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Idzikowicach

Zarządzenie Nr ORG.0050.172.2019 z dnia 26 września 2019 r.
w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego inwestycji pn.:„Przebudowa drogi gminnej 1016O ul. Zbożowa w Wilkowie”

Zarządzenie Nr ORG.0050.173.2019 z dnia 26 września 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację rzeczowych składników majątkowych

Zarządzenie Nr ORG.0050.174.2019 z dnia 26 września 2019 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów za 2019 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.175.2019 z dnia 26 września 2019 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.176.2019 z dnia 26 września 2019 r.
w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz do zaciągania zobowiązań

Zarządzenie Nr ORG.0050.177.2019 z dnia 30 września 2019 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2019 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.177a.2019 z dnia 1 października 2019 r.
o zmianie zarządzenia Nr ORG.0050.612.2018 Wójta Gminy Wilków z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości

Zarządzenie Nr ORG.0050.178.2019 z dnia 1 października 2019 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.178a.2019 z dnia 1 października 2019 r.
w sprawie upoważnienia Inspektora ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy w Wilkowie do wydawania decyzji administracyjnych

Zarządzenie Nr ORG.0050.179.2019 z dnia 4 października 2019 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.180.2019 z dnia 7 października 2019 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2019 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.181.2019 z dnia 7 października 2019 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.182.2019 z dnia 10 października 2019 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2019 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.183.2019 z dnia 11 października 2019 r.
w sprawie przedłożenia projektu aktu prawa miejscowego do konsultacji

Zarządzenie Nr ORG.0050.184.2019 z dnia 11 października 2019 r.
w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na objęcie akcji w Namysłowskim Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna w Namysłowie

Zarządzenie Nr ORG.0050.185.2019 z dnia 11 października 2019 r.
w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na objęcie udziałów w Zakładzie Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o. w Namysłowie

Zarządzenie Nr ORG.0050.186.2019 z dnia 17 października 2019 r.
sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2019 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.187.2019 z dnia 22 października 2019 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2019 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.188.2019 z dnia 28 października 2019 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2019 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.189.2019 z dnia 4 listopada 2019 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2019 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.190.2019 z dnia 4 listopada 2019 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.191.2019 z dnia 8 listopada 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: „Przebudowa drogi w miejscowości Wojciechów”

Zarządzenie Nr ORG.0050.192.2019 z dnia 8 listopada 2019 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.192A.2019 z dnia 12 listopada 2019 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2019 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.193.2019 z dnia 12 listopada 2019 r.
w sprawie ogłoszenia Konkursu pn. Szopka Betlejemska Wilków 2019 i powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr ORG.0050.193A.2019 z dnia 12 listopada 2019 r.
zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.194.2019 z dnia 12 listopada 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wilków”

Zarządzenie Nr ORG.0050.195.2019 z dnia 15 listopada 2019 r.
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Zarządzenie Nr ORG.0050.196.2019 z dnia 15 listopada 2019 r.
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały budżetowej na 2020 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.197.2019 z dnia 15 listopada 2019 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2019 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.198.2019 z dnia 20 listopada 2019 r.
w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego inwestycji pn.: „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wilkowie”

Zarządzenie Nr ORG.0050.199.2019 z dnia 25 listopada 2019 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2019 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.200.2019 z dnia 27 listopada 2019 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2019 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.201.2019 z dnia 27 listopada 2019 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.202.2019 z dnia 29 listopada 2019 r.
w sprawie powołania gminnych komisji konkursowych do przeprowadzenia konkursów przedmiotowych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2019/2020

Zarządzenie Nr ORG.0050.203.2019 z dnia 2 grudnia 2019 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.204.2019 z dnia 2 grudnia 2019 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2019 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.205.2019 z dnia 2 grudnia 2019 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.206.2019 z dnia 3 grudnia 2019 r.
w sprawie wprowadzenia nowych zasad płatności należności z otrzymanych faktur z wykazanym podatkiem VAT w Gminie Wilków i jej jednostkach organizacyjnych

Zarządzenie Nr ORG.0050.207.2019 z dnia 5 grudnia 2019 r.
w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego inwestycji pn.: „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Pągowie wraz termomodernizacją”

Zarządzenie Nr ORG.0050.208.2019 z dnia 6 grudnia 2019 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2019 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.209.2019 z dnia 6 grudnia 2019 r.
sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.210.2019 z dnia 11 grudnia 2019 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2019 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.211.2019 z dnia 12 grudnia 2019 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2019 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.211a.2019 z dnia 12 grudnia 2019 r.
o zmianie zarządzenia Nr ORG.0050.211.2019 Wójta Gminy Wilków z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2019 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.212.2019 z dnia 12 grudnia 2019 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.213.2019 z dnia 16 grudnia 2019 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr ORG.0050.214.2019 z dnia 16 grudnia 2019 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych

Zarządzenie Nr ORG.0050.215.2019 z dnia 17 grudnia 2019 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy Wilków na 2019 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.216.2019 z dnia 20 grudnia 2019 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.217.2019 z dnia 23 grudnia 2019 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2019 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.218.2019 z dnia 23 grudnia 2019 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.219.2019 z dnia 27 grudnia 2019 r.
w sprawie podziału rezerwy ogólnej w budżecie Gminy Wilków na 2019 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.220.2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej działającej przy Urzędzie Gminy w Wilkowie

Zarządzenie Nr ORG.0050.221.2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej