Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

II. ZMIANA - WYJAŚNIENIA - Centrum rekreacji i aktywnego wypoczynku w Wilkowie Etap II

loga_prow_ue_leader.jpeg

Operacja  „Centrum rekreacji i aktywnego wypoczynku w Wilkowie” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”   w ramach działania ”Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

GKR.271.12.2018

11.01.2019r.

II. ZMIANA – WYJAŚNIENIA

OGŁOSZENIE o ZMIANIE OGŁOSZENIA o ZAMÓWIENIU
ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art 38. ust. 1, 2, 4, 4a i 6 w powiązaniu z art.12a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.), w związku z zapytaniami Wykonawcy  dokonuje się zmiany treści SIWZ , zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu oraz zmienia się termin składania  i otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na zadanie:  Centrum rekreacji i aktywnego wypoczynku w Wilkowie Etap II.

 

A. Odpowiedzi na zapytania Wykonawcy:

 1. Poz.23 przedmiaru: ”Maszty flagowe rurowe- montaż piłkochwytów-2 szt” Czego dotyczy ta pozycja ? Montaż piłkochwytów ujęto w poz.9 w ilości 50m, a montaż masztów w poz.22 w ilości  3 szt. w przedmiarze brakuje demontażu istniejących masztów flagowych w ilości 3 szt. Czy w poz.23 należy wycenić demontaż  3 szt istniejących masztów flagowych?

  Odp. Proszę przyjąć do wyceny piłkochwyty wraz z fundamentami 2 szt. po 25 Mb każdy oraz 3 szt. masztów flagowych wraz z fundamentami.

 2. Poz.27 przedmiaru :” Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 4x50 mm2 w ilości 1 km” Dokumentacja nie przewiduje montaż linii napowietrznej , przewiduje jedynie demontaż istniejącej linii napowietrznej. Czy należy w tej pozycji wycenić demontaż linii napowietrznej? Proszę o potwierdzenie ,że faktycznie jest to ilość 1 km lub o podanie poprawnej ilości.

  Odp. Demontaż linii ASXSN 2x25 mm2 – 80m.

 3. Proszę o uszczegółowienie typu kabli w poz.38,39,40,41 i 42. Załączona dokumentacja nie pozwala na precyzyjne policzenie poszczególnych typów kabli.

  Odp. YAKY 3x25- 102m,YKY 3x10- 36 m, YAKY 5x35-  369 m, YKY 3x2,5- 196 m.

 4. Proszę o uzupełnienie przedmiaru w części elektrycznej o niezbędne pomiary.

  Odp. Proszę uwzględnić w cenie oferty: SWZ, Uziemienia, Rezystancja  1-faz-32 pomiary, Rezystancja 3-faz-7 pomiarów, SWZ-30 pomiarów, Uziemienia - 7 pomiarów.

 5. Proszę o uzupełnienie przedmiaru o gabloty wolnostojące w ilości 9 szt (zgodnie z SIWZ str.9) oraz o podanie parametrów tych gablot umożliwiających prawidłową wycenę.

  Odp. Proszę uwzględnić dostawę i montaż gablot w cenie oferty.

  Na wykonawcy który wygra przetarg  spoczywa obowiązek sporządzenia kosztorysu ofertowego uwzględniający dostawę i montaż gablot wolnostojących.

  Parametry gablot wolnostojących zostały określone w załączniku Nr 6 do SIWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia).

  Przedmiar robót stanowi element  poglądowy i informacyjny w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Na wykonawcy spoczywa obowiązek skalkulowania ceny oferty w oparciu o dokumentację projektową, STWiOR, jak również uwzględnienia wszystkich robót i kosztów także nieprzewidzianych w przedmiarze. Wskazana wizyta w miejscu realizacji robót.

 6. Jaka ilość sztuk ławek bez oparcia wchodzi w zakres demontażu? 127? Czy 7?

  Odp. Demontaż 127 sztuk  ławek.

 7. Proszę o odpowiedź czy do wyceny przyjąć huśtawkę wahadłową z siedziskiem bocianie gniazdo ( jak w opisie w projekcie) czy huśtawkę  wahadłową z siedziskiem kubełkowym i deseczka (jak na wizualizacji w projekcie)

  Odp. Huśtawka wahadłowa z siedziskiem kubełkowym i deseczka.

 

B. w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ zmienia się termin składania i otwarcia ofert:

 1. W ogłoszeniu w pkt.IV .6.2 Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu :

  - wyrazy: ”Data:2019-01-15, godzina 09:00”

  - zastępuje się wyrazami: ”Data:2019-01-21, godzina 09:00”

 2. W SIWZ w pkt.10.15 Opis oferty

  - wyrazy: ”NIE OTWIERAĆ PRZED GODZINĄ 10:00 15.01.2019 r.”

  - zastępuje się wyrazami: ”NIE OTWIERAĆ PRZED GODZINĄ 10:00  21.01.2019 r.”

 3. W SIWZ w pkt.11.1 Miejsce i termin składania ofert

  - wyrazy: ”Oferty należy składać/przesyłać w zamkniętej kopercie  w pokoju nr 9A (SEKRETARIAT) Urzędu Gminy w Wilkowie ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków DO DNIA 15.01.2019r DO GODZ.9.00, pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia.

  - zastępuje się wyrazami: - ”Oferty należy składać/przesyłać w zamkniętej kopercie  w pokoju nr 9A (SEKRETARIAT) Urzędu Gminy w Wilkowie ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków DO DNIA 21.01.2019 r. DO GODZ.9.00, pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia.

 4. W SIWZ  w pkt.11.6  Miejsce i termin otwarcia ofert

  - wyrazy: ”Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 15.01.2019 r., o godz.10.00  w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 1 b Urzędu Gminy w Wilkowie, ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków.

   - zastępuje się wyrazami: ”Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 21.01.2019 r., o godz.10.00  w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 1 b Urzędu Gminy w Wilkowie, ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków.”

 

C. w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ zmienia się termin wniesienia wadium:

 1. W ogłoszeniu w pkt.IV .1.2 Zamawiający żąda wniesienia wadium - Informacje na temat wadium :

  - wyrazy: ”Wadium należy wnieść do dnia 15.01.2019 do godz. 09:00”, „Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 15.01.2019. do godz.9.00”

  - zastępuje się wyrazami: ”Wadium należy wnieść do dnia 21.01.2019 do godz. 09:00”, „Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 21.01.2019. do godz.9.00”

 2. W SIWZ w pkt.8 Wymagania dotyczące wadium (8.3)

  -wyrazy: ”Wadium należy wnieść do dnia 15.01.2019 do godz. 09:00”, „Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 15.01.2019. do godz.9.00”

  - zastępuje się wyrazami: ”Wadium należy wnieść do dnia 21.01.2019 do godz. 09:00”, „Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 21.01.2019. do godz.9.00”

Wójt Gminy Wilków
mgr Bogdan Zdyb