Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

III. ZMIANA - WYJAŚNIENIA - Centrum rekreacji i aktywnego wypoczynku w Wilkowie Etap II

loga_prow_ue_leader.jpeg

Operacja  „Centrum rekreacji i aktywnego wypoczynku w Wilkowie” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”   w ramach działania ”Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

GKR.271.12.2018

15.01.2019r.

 

III. WYJAŚNIENIA - ZMIANA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Dotyczy :postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Centrum rekreacji i aktywnego wypoczynku w Wilkowie Etap II.

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na poniższe pytanie zadane przez Wykonawcę , dokonuje zmiany treści SIWZ.

Treść niniejszego wyjaśnienia, bez ujawniania źródła zapytania, przesyła się wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego.

Treść pytania:

  1. Powłoka epoksydowa nie nadaje się do stosowania na zewnątrz ponieważ materiał jest twardy ale kruchy i z biegiem czasu popęka, nie jest odporny na warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV, system malowany jest śliski i niebezpieczny w użytkowaniu. Czy mimo to zamawiający podtrzymuje wykonanie żywicy epoksydowej wokół kortu tenisowego? Dobrym rozwiązaniem jest system żywicy poliuretanowej , antypoślizgowa  odpornej na promieniowanie UV.

Odp. Proszę przyjąć do wyceny powłokę poliuretanową, antypoślizgową odporną na promieniowanie UV.

W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w SIWZ w załącznikach (dokumentacja techniczno-budowlana, przedmiar robót) - wyrazy: "żywica epoksydowa"

- zastępuje się wyrazami: ”powłoka poliuretanowa antypoślizgowa odporna na promieniowanie UV”.

Wójt Gminy Wilków
mgr Bogdan Zdyb