Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja z otwarcia ofert- Centrum rekreacji i aktywnego wypoczynku w Wilkowie ETAP II

loga_prow_ue_leader.jpeg

Operacja  „Centrum rekreacji i aktywnego wypoczynku w Wilkowie” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania ”Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

GKR.271.12.2018

21.01.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm) przekazuje poniżej informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy na zadanie: Centrum rekreacji i aktywnego wypoczynku w Wilkowie Etap II (ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ukazało się w BZP pod Nr 664370-N-2018 z dnia 27.12.2018r, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ukazało się w BZP pod Nr 540006393-N-2019 z dnia 11.01.2019 r).

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
495 000,00 zł brutto

Do przetargu w terminie wpłynęły następujące oferty Wykonawców:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto
[zł]

Okres gwarancji

Termin realizacji zamówienia

Termin płatności

1.

1 Move Spółka z.o.o
ul. Morelowa 5/30
80-174 Gdańsk

664 515,32 zł

84 miesięcy

do 31.07.2019r.

do 21 dni

2.

Bogdan Jaroszewski Zakład Remontowo-Budowlany
ul. Elizy Orzeszkowej 4,
56-420 Bierutów

845 465,44 zł

60 miesięcy

do 31.07.2019r.

do 21 dni

3.

Apis Polska Sp z o.o.
ul. 3 Maja 85,
37-500 Jarosław

886 476,02 zł

84 miesięcy

do 31.07.2019r.

do 21 dni

4.

TEL-BRUK Radosław Telenga
ul. Czartoryskiego 13/57,
42-202 Częstochowa

881 096,08 zł

72 miesięcy

do 31.07.2019r.

do 21 dni

5.

KANBUD Leszek Kanak
ul. Klonowa 1,
56-420 Bierutów

627 000,00 zł

84 miesięcy

do 31.07.2019r.

do 21 dni

 

Niniejsza informacja z sesji otwarcia ofert została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego – www.wilkow.pl w dniu 21.01.2019 r.

 

Wójt Gminy Wilków
mgr Bogdan Zdyb