Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Centrum rekreacji i aktywnego wypoczynku w Wilkowie Etap II

loga_prow_ue_leader.jpeg

Wilków, 13.02.2019r.

GKR.271.12.2018

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Centrum rekreacji i aktywnego wypoczynku w Wilkowie Etap II  (ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ukazało się w BZP pod  Nr 664370-N-2018 z dnia 27.12.2018r, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ukazało się w BZP pod  Nr 540006393-N-2019 z dnia 11.01.2019r).

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm), informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w niniejszym postępowaniu Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.
W przedmiotowym postępowaniu złożono w terminie 5  ofert, wykluczono 0 Wykonawców, odrzucono 0 ofert:

W wyniku oceny ofert niepodlegających odrzuceniu  wybrano ofertę nr 5 firmy:
KANBUD
Leszek Kanak
ul. Klonowa 1, 56-420 Bierutów

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  na zadanie „Centrum rekreacji i aktywnego wypoczynku  w Wilkowie  Etap II w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.10 ust.1 i art.39 Pzp.  Wybrana oferta jest najkorzystniejsza z uwagi na kryteria zawarte w Ogłoszeniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Cena – 60%, Okres gwarancji – 40%). Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów = 100 oraz spełnia wymogi formalne i merytoryczne określone w przepisach prawa i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. w związku z powyższym należało wybrać ofertę Nr 5 zgodnie z art.91 ust.1 w zw. z art.2 pkt 5 Pzp.

Punktacja przyznana Wykonawcom:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium:

Łączna liczba punktów

Cena

Okres gwarancji

1.

1 Move Spółka z.o.o
ul. Morelowa 5/30
80-174 Gdańsk

56,61

40

96,61

2.

Bogdan Jaroszewski
Zakład Remontowo-Budowlany
ul. Elizy Orzeszkowej 4
56-420 Bierutów

44,50

28,57

73,07

3.

Apis Polska Sp z o.o
ul. 3 Maja 85
37-500 Jarosław

42,44

40

82,44

4.

TEL-BRUK Radosław Telenga
ul. Czartoryskiego 13/57
42-202 Częstochowa

42,70

34,28

76,98

5.

KANBUD
Leszek Kanak
ul. Klonowa 1
56-420 Bierutów

60

40

100

 

W informacji z otwarcia ofert Zamawiający podał kwotę , jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 495 000,00 zł brutto. Zamawiający zwiększył kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia do wysokości najkorzystniejszej oferty – 627 000,00 zł brutto.

 

Wójt Gminy Wilków
mgr Bogdan Zdyb