Przejdź do treści strony

Urząd Gminy w Wilkowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych projektu aktu prawa miejscowego: „Program współpracy Gminy Wilków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”

Działając na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą Rady Gminy w Wilkowie Nr XL/243/10 z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 109 poz. 1186)

przedkładam do konsultacji społecznej

projekt aktu prawa miejscowego „Program współpracy Gminy Wilków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”.

Mając powyższe na względzie proszę organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy o wypowiedzenie się w sprawie przedstawionego projektu aktu prawa miejscowego na piśmie w terminie 14 dni licząc od dnia jego doręczenia.

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można przesłać wypełniając formularz - Wniosek dotyczący konsultacji projektu aktu prawa miejscowego: elektronicznie na adres: , pisemnie na adres: Urząd Gminy w Wilkowie, ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków lub dostarczyć osobiście do Urzędu Gminy w Wilkowie (sekretariat pokój nr 9, wejście A).

Z poważaniem
Wójt Gminy Wilków
Bogdan Zdyb

Załączniki:

 1. Projekt „Programu współpracy Gminy Wilków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”
 2. Wniosek dotyczący konsultacji projektu aktu prawa miejscowego
 3. Uchwała Nr XL/243/10 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
Metryczka
 • wytworzono:
  11-10-2019
  przez: Tomasz Dziergwa
 • opublikowano:
  11-10-2019 15:07
  przez: Tomasz Dziergwa
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Wilkowie
  odwiedzin: 314
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Wilkowie
46-113 Wilków
ul. Wrocławska 11
NIP: 752-10-02-011 REGON: 000546087

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419 55 11-15
fax: 77 419 55 11
e-mail: ug@wilkow.pl
strona www: www.wilkow.pl