Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wilków

GK.271.13.2019

dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych  na terenie Gminy Wilków  (ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ukazało się w BZP  pod nr 624142-N-2019 z dnia 19.11.2019 r.).

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1843), informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w niniejszym postępowaniu Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.

W przedmiotowym postępowaniu złożono w terminie 2 oferty, wykluczono 0 Wykonawców, odrzucono 0 ofert.

W wyniku oceny ofert niepodlegających odrzuceniu  wybrano ofertę nr 2 firmy:

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych
„ EKOWOD „  Sp. z o.o.
ul. Mariańska 2
46-100 Namysłów

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.10 ust.1 i art.39 Pzp. Wybrana oferta jest najkorzystniejsza z uwagi na kryteria zawarte w Ogłoszeniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Cena – 60%, Pojazdy z normą minimum euro 5 – 40%). Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów = 100 oraz spełnia wymogi formalne i merytoryczne określone w przepisach prawa i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. w związku z powyższym należało wybrać ofertę Nr 2 zgodnie z art.91 ust.1 w zw. z art.2 pkt 5 Pzp.

Punktacja przyznana Wykonawcom:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium:

Łączna liczba punktów

Cena

Pojazdy z normą minimum euro 5

1.

Remondis Opole Sp. z o.o.
ul. Przyjaźni 9,
45-573 Opole

52,48

40,00

92,48

2.

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Spółka  z o. o.
ul. Mariańska 2,
46-100 Namysłów

60,00

40,00

100

 

Wójt Gminy Wilków
mgr Bogdan Zdyb