Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi w miejscowości Wojciechów

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Przebudowa drogi w miejscowości Wojciechów (ogłoszenie  o przetargu nieograniczonym ukazało się w BZP pod  Nr 621486-N-2019 z dnia 13.11.2019r).

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1843) informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w niniejszym postępowaniu Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.

W przedmiotowym postępowaniu złożono w terminie 8  ofert, wykluczono 0 Wykonawców, odrzucono 0 ofert.

W wyniku oceny ofert niepodlegających odrzuceniu  wybrano ofertę Nr 7 firmy:
VIANKO Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 3
47-120 Zawadzkie

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  na zadanie Przebudowa drogi w miejscowości Wojciechów w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.10 ust.1 i art.39 Pzp.  Wybrana oferta jest najkorzystniejsza z uwagi na kryteria zawarte w Ogłoszeniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Cena – 60%, Okres gwarancji – 40%). Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów = 100 oraz spełnia wymogi formalne i merytoryczne określone w przepisach prawa i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia a Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. w związku z powyższym należało wybrać ofertę Nr 7 zgodnie z art.91 ust.1 w zw. z art.2 pkt 5 Pzp.

Punktacja przyznana Wykonawcom:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium:

Łączna liczba punktów

Cena

Okres gwarancji

1.

Przedsiębiorstwo Inżynierii Wodnej i Ochrony Środowiska Sp. z o.o.
ul. Południowa 1
56-400 Oleśnica

22,70

40

62,70

2.

Komplex Sp. z o.o.
ul. Drzewieckiego 3
46-100 Namysłów

36,48

40

76,48

3.

Prywatne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe HAWI Andrzej Hawryluk
ul. Magazynowa 1
45-119 Opole

50,07

40

90,07

4.

Wasbud Robert Wąs
ul. Wrocławska 51
49-200 Grodków

37,78

40

77,78

5.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o.
ul. Oławska 26a
49-300 Brzeg

44,20

40

84,20

6.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe LARIX Sp. z o.o
ul. Klonowa 11
42-700 Lubliniec

43,93

40

83,93

7.

VIANKO Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 3
47-120 Zawadzkie

60

40

100

8.

P.U.H „DOMAX” Arkadiusz Mika
ul. Grabińska 8
42-283 Boronów

44,77

40

84,77

Projekt współfinansowany jest ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Wójt Gminy Wilków
mgr Bogdan Zdyb